Een tak21 is een levensverzekering waarmee u zonder risico een kapitaal opbouwt. Het wordt daarom beschouwd als een spaarproduct. De formule biedt een volledige terugbetaling van de gestorte premies (na aftrek van de kosten), een gegarandeerd rendement en een eventuele jaarlijkse deelneming in de winst. Die winstdeelneming is afhankelijk van de prestaties van de verzekeraar.
...

Een tak21 is een levensverzekering waarmee u zonder risico een kapitaal opbouwt. Het wordt daarom beschouwd als een spaarproduct. De formule biedt een volledige terugbetaling van de gestorte premies (na aftrek van de kosten), een gegarandeerd rendement en een eventuele jaarlijkse deelneming in de winst. Die winstdeelneming is afhankelijk van de prestaties van de verzekeraar. Een tak23 is eveneens een levensverzekering, maar het rendement is gekoppeld aan een of meer beleggingsfondsen. Het rendement is dus niet gegarandeerd. U krijgt evenmin de zekerheid dat de gestorte premies na afloop integraal worden terugbetaald: als de beurzen dalen, riskeert u een gedeelte van uw inleg te verliezen. De afgelopen jaren hebben de meeste beleggingsfondsen goed gepresteerd, waardoor de tak23-producten mooie resultaten konden voorleggen, al bieden rendementen uit het verleden geen enkele garantie voor de toekomst. "Bij een tak21 mag de spaarder hoe dan ook rekenen op een minimaal rendement", zegt Jean-Marc Dekesel van de financië-ledienstenverlener DefA Finance. "De kans op hoge opbrengsten is weliswaar laag. Ook de winstdeelnemingen waren de afgelopen jaren veeleer beperkt. Daarnaast krijgt de houder bij een tak21 de garantie dat zijn ingelegde kapitaal plus alle gestorte premies aan het eind van het contract volledig worden terugbetaald. Bij een tak23 hangt de evolutie van de rendementen af van de conjunctuur op de beurs. Het rendement is dus in principe onbeperkt -- zowel naar boven als naar beneden. Bij dalende beurzen riskeert de spaarder dan ook dat hij een gedeelte van zijn kapitaal verliest. Spaarders doen er verstandig aan enkel in een tak23 te beleggen met geld dat ze echt kunnen missen." Een tak21 is een verzekeringsproduct met een ruim aanbod aan levens- en overlijdensdekkingen. Overlijdt u vóór de einddatum van het contract, dan wordt het opgebouwde bedrag uitgekeerd aan de begunstigden die u hebt aangewezen. Wilt u uw partner en kinderen een extra financiële steun bieden? Dan kunt u ervoor zorgen dat het uitgekeerde bedrag bij uw overlijden groter is dan het opgebouwde spaartegoed. Hoe hoger het bedrag dat u wilt nalaten, hoe hoger de extra premie oploopt. Goed om te weten: als u een bedrag verzekert dat overeenkomt met 130 procent van de betaalde premies, hoeft u geen 25 procent roerende voorheffing te betalen op de bedragen die tussentijds worden uitgekeerd. Dat is ook het geval als de looptijd langer dan acht jaar is. "Het is ook mogelijk een tak23-contract te combineren met een extra overlijdensdekking", zegt Jean-Marc Dekesel. "Die bestaat in verscheidene varianten. Kiest de spaarder voor een vast overlijdenskapitaal, dan garandeert de verzekeraar -- in ruil voor een extra premie -- een vast kapitaal bij overlijden, dat wordt toegevoegd aan de waarde van de belegging op dat moment. Hij kan zo'n dekking ook tijdelijk afsluiten, bijvoorbeeld tijdens de studiejaren van de kinderen. Een andere mogelijkheid is te opteren voor een overlijdenskapitaal van minstens 130 procent van de gestorte premies. Op tak23-producten is in principe nooit roerende voorheffing verschuldigd." Naast de populaire tak21- en tak23-producten kunt u bij de meeste financiële instellingen ook terecht voor de minder bekende tak26. Dat is geen verzekeringsproduct: er zijn geen verzekerden, verzekerde risico's of begunstigden. Verzekeringsmaatschappijen hadden aanvankelijk weinig interesse in die tak, maar de invoering van de premiebelasting heeft daar verandering in gebracht. Sinds 1 januari 2006 wordt een premiebelasting geheven op de premies van individuele tak21- en tak23-levensverzekeringen (behalve voor pensioensparen). Oorspronkelijk bedroeg die 1,1 procent, maar sinds 1 januari 2013 is ze opgetrokken tot 2 procent. Voor rechtspersonen bedraagt de heffing zelfs 4,4 procent. Tak26-producten zijn geen verzekeringen. Daardoor ontsnappen ze aan de premiebelasting. Het kapitaal dat u inlegt in een tak26, is volledig gewaarborgd. Daarnaast geniet u een gegarandeerd rendement en hebt u recht op een eventuele winstdeelneming. U krijgt dus dezelfde garanties als bij een tak21. De tussentijdse opbrengsten worden gekapitaliseerd. Op het reële rendement betaalt u wel een roerende voorheffing van 25 procent, ongeacht de looptijd van het contract. "Voor spaarders met een lange beleggingshorizon is een tak21 interessanter dan een tak26", stelt Dekesel. "Tak21-contracten met een looptijd van langer dan acht jaar zijn vrijgesteld van roerende voorheffing. Op minder dan acht jaar is een tak26 wel een interessant spaarproduct: een particulier betaalt dan wel roerende voorheffing, maar hij spaart de premiebelasting van 2 procent uit. Hij kan echter geen extra verzekeringswaarborgen inbouwen, zoals het geval is met een tak21-contract." Ook voor vennootschappen en verenigingen is de tak26 een mooi spaaralternatief. Omdat er geen sprake is van een verzekering, hoeven ze geen premiebelasting van 4,4 procent af te dragen. Handig is ook dat rechtspersonen geen begunstigde hoeven aan te wijzen. Op de opbrengst is 25 procent roerende voorheffing verschuldigd, maar die kan integraal worden gerecupereerd als vennootschapsbelasting wordt betaald. Vennootschappen die hun activiteiten financieren met eigen vermogen dat is belegd in een tak26, behouden het voordeel van de notionele-intrestaftrek. ROEL VAN ESPENOp lange termijn is een tak21 interessanter dan een tak26.