Volgende week : Remi Vermeiren, Trends-minister van Economie en Europese Zaken.
...

Volgende week : Remi Vermeiren, Trends-minister van Economie en Europese Zaken. Hebt u commentaar op deze rubriek? Mail dan naar trends@trends.beGeorge W. Bush legt de eed af voor een nieuwe ambtstermijn als 43ste president van de VS. Thomas Leysen. "Een nieuw mandaat als onbetwiste leider van een hypermogendheid die de wereld domineert op politiek, militair, economisch en academisch vlak. Een die zijn bondgenoten - en zijn vijanden - kiest, los van elke nostalgische Atlantische reflex. Voor Europa zal de afhankelijkheid van de VS tijdens dit tweede mandaat wellicht niet fundamenteel wijzigen. De koers van de dollar is trouwens in de eerste plaats een Europees probleem. De Amerikanen liggen daar niet van wakker en laten zich ook niet onder druk zetten om hun beleid te veranderen. Maar het brengt wel onze concurrentiekracht in het gedrang. Het is aan de Europese Commissie en de Europese Centrale Bank om een beleid uit te stippelen, ook ten opzichte van de aan de dollar gekoppelde Aziatische munten."De beroepsfederatie Agoria geef het interprofessioneel akkoord een onvoldoende, maar dat houdt het VBO niet tegen om het goed te keuren. Leysen. "Misschien dat mijn collega-premier van de federale regering het niet graag hoorde, maar onze federatie kon zich niet vinden in het ontwerp van interprofessioneel akkoord. Er is niet goed genoeg gewerkt aan onze loonkostenhandicap én dat wordt niet gecompenseerd door een duidelijke doorbraak op het vlak van flexibiliteit. De regering heeft weliswaar een inspanning gedaan om overuren en ploegenpremies aantrekkelijker te maken, maar de vakbonden waren bijzonder weinig meegaand en stelden zich krampachtig op. Voor een reële flexibiliteit op de werkvloer, moet je ook flexibel kunnen beslissen. En dat blijft vrijwel onmogelijk doordat de vakbonden hun zeg willen hebben over elk individueel gepresteerd overuur, ook als de werknemers zich als vrijwilliger aanmelden. Blijkbaar is de loonnorm zelfs geen maximum meer. Bovendien is die gewoonweg te hoog. Kijk maar naar de akkoorden in de buurlanden. Enkele collega's stipten het aan op onze jongste raad van bestuur: we zijn Duitsland aan het voorbijsteken als koploper in loonkosten en stroeve arbeidsvoorwaarden. Een meerderheid van sectoren binnen het VBO vindt het sluiten van een akkoord echter belangrijker dan het risico op geen akkoord. We leggen ons daarbij neer, maar hopen dat de sectorale onderhandelingen met voldoende verantwoordelijkheidszin worden gevoerd."De conjunctuurbarometer van de Nationale Bank is licht gedaald. Analisten hadden een kleine stijging verwacht. Leysen. "De conjunctuurindicator van de Nationale Bank sputtert al een paar maanden. De indicator loopt een zestal maanden voor op de economische activiteit, al is dat geen ijzeren wet. Ik hoop dat dit niet het einde van het krachtige conjunctuurherstel van 2004 aankondigt. Het valt immers te vrezen dat bij een sterke afzwakking van de internationale conjunctuur de Belgische ondernemingen opnieuw rake klappen zullen krijgen. De rentabiliteit is immers nog altijd ondermaats en onze concurrentiehandicaps zijn gekend. We hebben van de periode van relatieve hoogconjunctuur nauwelijks gebruikgemaakt om onze structurele problemen op te lossen."De voorzitter van de Europese Commissie, José Manuel Barroso, zet in het Europees Parlement de strategie van de nieuwe Commissie voor de volgende vijf jaar uiteen. Leysen. "Barroso pleit voor een dynamisch partnership voor Europese vernieuwing en beklemtoont de noodzaak om een ondernemingsvriendelijke omgeving te creëren. Lovenswaardig, maar nieuw klinkt het niet, en zeker niet concreet. Het grote probleem is ook dat de remedies voor veel Europese kwalen alleen door de lidstaten zelf aangereikt kunnen worden. Neem Lissabon: dat was een tienjarenagenda, waarvan er nu vijf jaar zijn voorbijgegaan zonder dat er veel is gerealiseerd. Uiteindelijk zijn de lidstaten degene die hun arbeidsmarkten flexibeler moeten maken en hun werkgelegenheidsgraad moeten verhogen. Toch is een aanmoediging door de Europese Commissie meer dan welkom. Niet zozeer een financiële stimulans - hiervoor is de Europese manoeuvreerruimte zeer beperkt - maar wellicht kan een naming and shaming van de lidstaten die zwaar achterblijven op de Lissabon-objectieven wél effect sorteren. Al besef ik dat Lissabon niet even dwingend is als Maas- tricht, en dat het ook minder leeft bij de publieke opinie. Een proactief communicatiebeleid van Barroso kan daar misschien verandering in brengen. De Commissie nam een valse start, maar de Portugees is een goede communicator, die hopelijk dezelfde morele autoriteit kan verwerven als Jacques Delors destijds."L.H."We zijn Duitsland aan het voorbijsteken als koploper in loonkosten en stroeve arbeidsvoorwaarden."