Bonus. Onafhankelijke bestuurders kunnen enkel nog bonussen krijgen als de algemene vergadering daarvoor de goedkeuring geeft. Bovendien moet de ondernemingsraad daarover een advies formuleren. Dat staat in een akkoord tussen de federale meerderheidspartijen. Ze stellen dat onafhankelijke bestuurders precies de rol hebben om over de langetermijnvisie van een onderneming te waken en dat die onafhankelijkheid bemoeilijkt wordt als zij beloond worden voor winsten op de korte termijn via variabele vergoedingen....

Bonus. Onafhankelijke bestuurders kunnen enkel nog bonussen krijgen als de algemene vergadering daarvoor de goedkeuring geeft. Bovendien moet de ondernemingsraad daarover een advies formuleren. Dat staat in een akkoord tussen de federale meerderheidspartijen. Ze stellen dat onafhankelijke bestuurders precies de rol hebben om over de langetermijnvisie van een onderneming te waken en dat die onafhankelijkheid bemoeilijkt wordt als zij beloond worden voor winsten op de korte termijn via variabele vergoedingen. De vaste vergoeding moet voortaan de norm worden. Innovatie. De subsidies van het Instituut voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT) voor kmo's in Vlaanderen zijn vorig jaar met 50 procent toegenomen tegenover 2008, tot een totaalsom van 22 miljoen euro. Terwijl in 2008 298 bedrijven een aanvraag indienden, waren er dat 374 in 2009, waarvan er 251 (67 procent) een subsidie toegekend kregen. De tussenkomst varieert van 50.000 tot 200.000 euro. De steun aan grote bedrijven bleef met een bedrag van 95 miljoen euronagenoeg stabiel. Post. Directie en vakbonden zijn na een jaar discussie toch tot een akkoord gekomen over het inzetten van hulppostbodes. Die zullen enkel post bedelen. De financiële post, aangetekende brieven en pensioenen blijven voor rekening van de postbodes. Tegen 2012 zullen 4000 bestaande voltijdse postbodejobs omgevormd worden tot 3000 voltijdse en 2000 deeltijdse banen voor hulppostbodes. Daarvoor komen 2500 postbodes met een contract van bepaalde duur in aanmerking. Er worden geen huisvrouwen of studenten ingeschakeld en het geplande uurloon van 8,43 euro bruto werd onder druk van de vakbonden opgetrokken tot 9,69 euro. De Post wil met de operatie 30 miljoen euro besparen. Begroting. De federale regering heeft een consensus bereikt over de inhoud van de begrotingsplannen die ze bij de Europese Commissie moet inleveren. Op de eis van Europa aan België om tegen 2012 het tekort tot maximaal 3 procent te beperken, gaat ze enkel in als de economische groei beter is dan verwacht. Bij normale groei wordt slechts naar -3,4 procent gestreefd. De Hoge Raad voor Financiën (HRF) gaat uit van een groei van 0,8 procent dit jaar, de regering mikt op 1,1 tot 1,2 procent. Het stabiliteitsplan voor Europa loopt tot 2012, zodat de regering-Leterme communautaire discussies nog een tijd kan uitstellen. Om tegen 2015 een begrotingsevenwicht te bereiken, de deadline die Leterme beoogt, moeten de deelstaten immers vanaf 2013 overschotten opbouwen. Volgend jaar moet wel een nieuw stabiliteitsplan ingediend worden.