Hebt u een vraag voor onze experts?
...

Hebt u een vraag voor onze experts? Stuur een e-mail naar expert@trends.be.Een telewerker is een werknemer die op regelmatige basis thuis of op een door hem gekozen locatie buiten de onderneming werkt en daarbij gebruikmaakt van informatietechnologie. Mobiele werknemers, dat wil zeggen werknemers die wegens de aard van hun werk geen vaste werkplek hebben, worden niet beschouwd als telewerkers. Dat is evenmin het geval voor medewerkers die werken in een satellietkantoor van hun werkgever. De cao nr. 85 die op 9 november 2005 in de Nationale Arbeidsraad werd gesloten, regelt het statuut van de telewerker. De wet op de arbeidsovereenkomsten blijft evenwel gelden voor alles wat niet door deze cao wordt geregeld (ontslag bijvoorbeeld). De arbeidsovereenkomst voor een telewerker is een gewone arbeidsovereenkomst die een aantal specifieke vermeldingen moet bevatten. Volgende vermeldingen zijn verplicht: de frequentie van het telewerk, de tijdstippen en de wijze waarop de telewerker bereikbaar moet zijn, de plaats waar de telewerker zal werken, de tijdstippen waarop de telewerker een beroep kan doen op technische ondersteuning, het bedrag van de kostenvergoeding en de manier waarop een einde kan worden gemaakt aan het telewerk. Daarnaast moet de werkgever aan de telewerker ook meedelen welke taken hij in het raam van telewerk moet verrichten, hoe hij eventueel moet rapporteren aan de werkgever en tot wie hij zich kan wenden wanneer hij vragen heeft. Als de telewerker zijn eigen pc, internetaansluiting of telefoon gebruikt, moet de werkgever een vergoeding betalen. De bijlage bij de arbeidsovereenkomst moet vermelden om welk bedrag het gaat, maar de kostenvergoeding kan maximaal 10 procent van het brutoloon van de telewerker zijn. Het bedrag moet bovendien worden omgerekend naar het aantal uren dat de werknemer thuis werkt. De telewerker is niet onderworpen aan alle wettelijke bepalingen wat de arbeidsduur betreft. Hij mag bijvoorbeeld 's zondags werken, hij mag overuren presteren zonder dat hij daarom recht heeft op inhaalrust of een toeslag, hij mag 's avonds (na 20 uur) werken. Hij hoeft de wettelijke bepalingen voor pauzes en rusttijden niet na te leven. Er is wel uitdrukkelijk bepaald dat de telewerker zijn werk moet organiseren binnen de arbeidsduur zoals die geldt in de onderneming. De wekelijkse contractuele arbeidsduur van de telewerker mag de wekelijkse arbeidsduur van de andere werknemers dus niet overschrijden. Françoise Leus, legal expert bij HDP