Student-ondernemers zijn studenten ouder dan 18 jaar die een hogere studie combineren met een zelfstandige activiteit. Een struikelblok is dat student-ondernemers niet vallen onder het voordelige sociale en fiscale statuut van jobstudenten. Een jobstudent mag per jaar netto maximaal 3120 euro verdienen -- als zijn ouders getrouwd zijn of wettelijk samenwonen -- of 4500 euro -- als zijn ouder fiscaal alleenstaande is. Voor student-ondernemers is dat slechts 1500 euro per jaar.
...

Student-ondernemers zijn studenten ouder dan 18 jaar die een hogere studie combineren met een zelfstandige activiteit. Een struikelblok is dat student-ondernemers niet vallen onder het voordelige sociale en fiscale statuut van jobstudenten. Een jobstudent mag per jaar netto maximaal 3120 euro verdienen -- als zijn ouders getrouwd zijn of wettelijk samenwonen -- of 4500 euro -- als zijn ouder fiscaal alleenstaande is. Voor student-ondernemers is dat slechts 1500 euro per jaar. Het risico bestaat dat een student door te werken niet langer fiscaal ten laste is van zijn ouders. Het belastingvrije minimum van de ouders wordt dan verlaagd, zodat ze meer belasting betalen op hun inkomen. Om fiscaal ten laste te blijven van zijn ouders, moet de student op 1 januari van het aanslagjaar deel uitmaken van het gezin van zijn ouders. Voor het inkomstenjaar 2015 wil dat zeggen dat hij op 1 januari 2016 bij zijn ouders moet wonen. De nettobestaansmiddelen van de student mogen een bepaalde grens niet overschrijden. Dat grensbedrag bedraagt 3120 euro voor een student van wie de ouders getrouwd zijn of wettelijk samenwonen, of 4500 euro voor een student van wie de ouder fiscaal alleenstaand is. Nettobestaansmiddelen zijn niet alleen de inkomsten uit studentenarbeid, maar ook eventuele onderhoudsuitkeringen en inkomsten van onroerende en roerende goederen waarvan de ouders het wettelijke genot niet hebben. Dat laatste is bijvoorbeeld het geval voor kasbons en aandelen die een studerende zoon of dochter heeft geërfd van een suikertante. Een jobstudent mag ook geen bezoldigingen ontvangen van zijn ouders. Als zijn ouders bijvoorbeeld zelfstandigen zijn, hij voor hen werkt en daarvoor wordt betaald (1 euro is voldoende), is hij fiscaal niet meer ten laste. Een andere vraag is of een student belastingen moet betalen op zijn loon. Dat hangt af van de hoogte van zijn gezamenlijke belastbare netto-inkomen (al zijn inkomsten, inclusief 80 % van eventuele onderhoudsuitkeringen). Is dat bedrag lager dan de belastingvrije som, dan hoeft hij geen belasting af te dragen. Voor het inkomstenjaar 2015 bedraagt het belastingvrije minimum voor een alleenstaande -- we gaan ervan uit dat de student niet getrouwd is of wettelijk samenwoont -- 7380 euro, als zijn belastbare inkomen lager is dan 26.360 euro. Een student moet in elk geval, ongeacht zijn inkomen, een belastingaangifte indienen. De werkgever houdt geen bedrijfsvoorheffing in als al deze voorwaarden vervuld zijn: hij heeft een schriftelijke arbeidsovereenkomst afgesloten, de student werkt niet langer dan vijftig dagen in een kalenderjaar en er slechts een solidariteitsbijdrage van 8,13 procent is verschuldigd op het loon.