De hatelijkheden die Olivier Maingain (37 j.) bij zijn verkiezing tot voorzitter van het FDF op de Vlamingen afvuurde, zijn duidelijk ingegeven door frustratie : de Franstaligen worden volgens hem hoe langer hoe meer onderdrukt door de Belgische staat. Maingain vindt dat Luc Van den Brande en zijn Vlaamse politieke instellingen uit Brussel moeten verdwijnen. Bruxelles, région à part entière duldt geen symbolen van een Vlaamse staat op zijn territorium. Trends vroeg Maingain of de Vlaamse society club, De Warande, ook tot de nébuleuse van Van den Brande wordt gerekend, en of hij wil dat het Vlaams bedrijfsleven de aftocht blaast.
...

De hatelijkheden die Olivier Maingain (37 j.) bij zijn verkiezing tot voorzitter van het FDF op de Vlamingen afvuurde, zijn duidelijk ingegeven door frustratie : de Franstaligen worden volgens hem hoe langer hoe meer onderdrukt door de Belgische staat. Maingain vindt dat Luc Van den Brande en zijn Vlaamse politieke instellingen uit Brussel moeten verdwijnen. Bruxelles, région à part entière duldt geen symbolen van een Vlaamse staat op zijn territorium. Trends vroeg Maingain of de Vlaamse society club, De Warande, ook tot de nébuleuse van Van den Brande wordt gerekend, en of hij wil dat het Vlaams bedrijfsleven de aftocht blaast.- TRENDS. Brussel doet overwegend zaken met het Vlaamse hinterland. Vlaanderen beïnvloedt in hoge mate de tewerkstelling in Brussel. Uw anti-Vlaamse stemmingmakerij kan averechts uitdraaien voor de Brusselse ekonomie.- OLIVIER MAINGAIN. Vlaamse bedrijven zullen niet uit Brussel wegtrekken omwille van mijn uitspraken. Ze blijven hier omwille van de internationale rol van deze stad, niet om de mooie ogen van Luc Van den Brande.- Multinationale bedrijven hebben geen politiek-emotionele band met Brussel, Vlaamse bedrijfsleiders zijn minder onverschillig voor anti-Vlaamse uitlatingen. Uw stemmingmakerij kan de verpaupering van Brussel in de hand werken : er is federaal geld nodig om deze stad leefbaar te houden.- Men kan niet tegelijk Brussel willen inpalmen en de stad gaan versmachten zodra men op Franstalige weerstand botst. Dat is chantage. De verloedering van Brussel is een erfenis van het Belgisch beheer van deze stad. Daar wordt nu aan gewerkt sinds we ons lot in eigen handen hebben. Ik stel echter vast dat de duizenden pendelaars geen moer geven om wat er in deze stad gebeurt en zich dus nauwelijks betrokken voelen bij dossiers die de Brusselse bevolking aanbelangen. Waarom wil men ons dan mensen opdringen die onverschillig staan tegenover Brussel ? Alleen maar om hier met de leeuwevlag te kunnen zwaaien ?- Die Vlaamse pendelaars zouden dus beter in Brussel komen wonen ?- Wij zullen hun niet van hetzelfde laken een pak geven als de Franstaligen die in de périphérie voortdurend gepest worden. Het moet toch eens gedaan zijn met die Vlaamse schizofrenie : enerzijds Brussel willen inpalmen en anderzijds geen gelegenheid voorbij laten gaan om erop te spuwen. Ik stoor me hoegenaamd niet aan een Nederlandstalige aanwezigheid in Brussel. Ik heb een tijdje Nederlands gestudeerd in Utrecht...- Maar Nederlands spreken lukt u niet, de praktijk ontbreekt wellicht ? Het steeds weerkerende ekskuus van de Franstaligen. Zelfbewuste Vlamingen, die altijd Nederlands spreken, zouden dus hun Franstalige landgenoten een dienst bewijzen en zo hun federale loyauteit stimuleren ?- Ach, ik woonde deze week nog een voorstelling bij van Anne Teresa De Keersmaeker in het kader van het Festival van Vlaanderen. Ik apprecieer de Vlaamse kultuur. De kern van de zaak, zo stel ik vast, is dat we in België het stadium van het federalisme voorbij zijn. Het probleem van de taalminderheden is in dit land niet geregeld. Men ontzegt de Franstaligen in de périphérie nog steeds dezelfde rechten als de Vlamingen in Brussel.- Daar bestaat toch geen parallellisme : Brussel is historisch een Vlaamse stad ; een faciliteitenstelsel is aangewezen in Bosnië, waar eeuwenoude minderheden door mekaar leven. De Franstaligen rond Brussel zijn echter immigranten van meer recente datum. Voor hen geldt het territorialiteitsbeginsel. Zoals overigens in Frankrijk, waar assimilatie de regel is.- Als de Bretoenen bij lokale verkiezingen amper scoren, is dat hun probleem. Ik ga uit van de sociologische realiteit van vandaag. En die is het resultaat van een socio-ekonomisch proces : de periferie werd verfranst, maar op een geweldloze, ik zou zeggen natuurlijke wijze. Dat was geen kolonizering. Welnu, als Vlamingen in Wallonië zich bij wettelijke verkiezingen zouden manifesteren en aandringen op biezondere taalrechten, zal ik me daar niet tegen verzetten. En vermits u graag naar de geschiedenis verwijst : de Franstalige minderheden in Gent, Antwerpen, Hasselt én de Franstalige sektie van de universiteit van Leuven waren ook al eeuwen in Vlaanderen. Toch hebben jullie ze weggeveegd.- Omdat de Franstaligen in de Belgische kontekst het territorialiteitsbeginsel negeren. U balanceert voortdurend tussen onuitgesproken nostalgie naar "la Belgique de papa" en een soort Brussels separatisme.- Niemand bij het FDF wil de Vlamingen uit Brussel verjagen. Vlaamse kulturele centra, De Warande ? Waarom niet ? De VUB ? Wel ja, dat is het model dat ik voorhou : dat de Vlamingen in Brussel hùn sociaal-kulturele instellingen hebben en de Franstaligen de hunne. Zoals wij ook toestaan dat andere nationaliteiten in het raam van de Europese Unie over eigen organizaties en scholen beschikken.- Een soort apartheid. Terug naar de aparte loketten van Nols voor de Vlamingen ?- Apartheid betekent goede scholen voor de enen en slechte scholen voor de anderen. Dat is het dus niet. Vlamingen zijn welkom, maar de Vlaamse regering moet in Brussel waar nauwelijks 3 % van de Vlaamse bevolking woont geen politieke instellingen vestigen die bovendien niet de minste bevoegdheid hebben in Brussel. Wat komt de SERV in Brussel doen, of een dienst die uitsluitend bevoegd is voor Vlaamse huisvesting ?- Brussel is de hoofdstad van de Vlaamse Gemeenschap, uiteraard gefuseerd met het Vlaams Gewest. Afgezien daarvan is Brussel nog steeds de hoofdstad van het federaal koninkrijk België.- De hoofdstad van België is Brussel-stad, niet het Brussels gewest. Bern is de hoofdstad van Zwitserland, maar alleen Duitstalig. Dus zie ik niet in waarom er in Brussel een verplichte veralgemeende tweetaligheid moet zijn.- Inderdaad, Bern was historisch Duitstalig en is dat ook gebleven. Van faciliteiten is geen sprake, ook niet als de hele bevolking van één Zwitsers kanton naar een ander zou verhuizen.- Dat is onjuist. De taalgrens kan verschuiven, het geval Freiburg bewijst dat. Maar ik wil de Vlamingen in Brussel zelfs niet in een minderheidsrol met faciliteiten dwingen. Wij zijn voor tweetaligheid van de diensten, maar ééntaligheid van de ambtenaren. Als schepen van Brussel-stad behandel ik Vlaamse aanvragen strikt neutraal, maar als Franstaligen in de periferie een lokaaltje willen, wordt hun dat geweigerd. Alsof dat de Vlaamse territorialiteit zou bedreigen.ERIK BRUYLANDOLIVIER MAINGAIN (FDF-VOORZITTER) "Brussel kan geen région à part entière zijn met de Vlaamse instellingen op zijn grondgebied. "