Aan het gepalaver rond het casino van Oostende lijkt geen einde te komen. De vernieuwingsplannen blijven voorlopig steken in de ontwerpfase. Toch wil de stad Oostende in actie schieten.
...

Aan het gepalaver rond het casino van Oostende lijkt geen einde te komen. De vernieuwingsplannen blijven voorlopig steken in de ontwerpfase. Toch wil de stad Oostende in actie schieten."In 1951 werd het vierde casino-kursaal van Oostende gebouwd. Architect Léon Stynen gaf het nieuwe gebouw een majestueuze allure", aldus de Internet-homepage van het casino-kursaal. Toch was Stynen zelf niet tevreden over de gebouwde versie. Met name de achterkant van het casino moest naar zijn ontwerpen open zijn en via terrassen in rechtstreeks contact staan met het strand en de zee. Tot eind jaren tachtig wordt er niet geroerd aan het casino. Wegens gebrek aan onderhoud schiet er van de oude uitstraling nog maar weinig over. Dan meent de stad Oostende dat de toestand ver genoeg is gevorderd en verleent ze haar steun aan een renovatieproject van bouwfirma Besix en casino-concessiehouder Verdonck. Politieke polarisatie en juridische perikelen doen het project stranden. In 1992 krijgt het dossier een nieuwe impuls, wanneer de stad een wedstrijd uitschrijft met het oog op renovatie of substitutie van het casino. Uiteindelijk wordt begin '95 het project van Bob van Reeth bekroond. Het wordt evenwel nooit uitgevoerd. "De vereiste bankgaranties ontbraken immers," dixit burgemeester Jean Vandecasteele. Het plan stootte eveneens op massaal protest van de bevolking. Van Reeth wou immers in zee bouwen. Omwille van de lange uitvoeringstermijn waren ook de uitbaters (met wie de concessie intussen werd verlengd tot 2014) niet te spreken over het project. Voorjaar 1997 :het stadsbestuur heeft zitten rekenen. De som voor een gerenoveerd, werkbaar casino-kursaal bedraagt een miljard frank. De stad verklaart zich bereid hiervan 150 miljoen op te hoesten. Flanders Event, uitbater van het auditorium, doet hetzelfde. Daarenboven wordt een Bijzonder Plan van Aanleg 126A "Stadscentrum-Kursaal" ontworpen waarin een deel van de grond rond het kursaal wordt voorbehouden voor een nieuw appartementsgebouw. Geraamde opbrengst van de verkoop : een half miljard. De overige miljoenen die de lening moeten dekken, komen van huurgelden betaald door horecazaken die aan de achterzijde van het kursaal een stek zouden krijgen. Hevig verzet middels een petitie van het comité "Kursaal aan Zee" belet niet dat het BPA door de gemeenteraad wordt aangenomen en ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de Vlaamse administratie. Dan verschijnt plots Vlaams minister van Cultuur Luc Martens ten tonele. Voor iemand het beseft, prijkt het casino-kursaal van Oostende op de lijst van te beschermen monumenten. Rien ne va plus. Vandaag verkeerthet dossier van het Oostends casino in een impasse. Er dient dringend gepraat met minister Martens over wat nu precies zal worden geklasseerd : het hele gebouw, de buitenkant alleen of de buitenkant én sommige delen van de binnenkant. Ook niet geheel onbelangrijk : welke budgetten stelt de dienst Monumenten ter beschikking ?De stad stelt echter haar voorwaarden. Zo moet Flanders Event naar behoren kunnen functioneren. Daarom moet de zaalcapaciteit worden opgetrokken van 1700 naar minstens 2000 zitplaatsen. Ten tweede moet de algemene toestand van het gebouw verbeterd worden. Begrijpbaar voor wie een blik op het bouwwerk werpt. Tenslotte eist de stad dat het gebouw wordt opengemaakt naar zee toe, zodat zich daar horecazaken kunnen vestigen. Het ontbreken van deze handel is volgens Vandecasteele dè oorzaak van het verval. Privé-initiatief moet het kursaal de uitstraling geven die het verdient.Impasse of niet,in Oostende heeft men, volgens de burgemeester, te lang stilgezeten. Er moet dus worden gehandeld. Het beschermde casino-kursaal werd uit het BPA verwijderd zodat BPA "Stadscentrum" toch nog kan worden goedgekeurd. De stad heeft alvast twee architecten belast met het maken van een studie en ontwerpschetsen voor een vernieuwd kursaal. De twee zijn Romain Berteloot (die ook de Gentse Vooruit renoveerde) en Jo Crepain. Talrijke afzonderlijke projecten, zoals een sfeerverlichtingsplan voor Oostende van Roland Jeol, een complex van de hand van Corbiau aan de Van Iseghemlaan (onderdeel van BPA 126A) met 63 appartementen, een hotel (5960 m²), een winkelgalerij (5072 m²), kantoren (1314 m²), 320 parkeerplaatsen en 130 garageboxen, een kunstmatig strand en enkele ondergrondse parkings staan op stapel. Het beschermen van het casino, in de geest van het Ruimtelijk Structuurplan, was een greep naar de noodrem. Nu nog de trein op het juiste spoor krijgen. Tom Muyser CASINO OOSTENDE Zal het casino-kursaal nog lang zijn huidige gedaante behouden ?