Op 20 november 2014 verscheen in het weekblad Trends (nummer 47) op de pagina's 60 tot 69 een artikel over de heer Levi Dewaegenaere met de titel 'Doorzetten op andermans kosten '.
...

Op 20 november 2014 verscheen in het weekblad Trends (nummer 47) op de pagina's 60 tot 69 een artikel over de heer Levi Dewaegenaere met de titel 'Doorzetten op andermans kosten '.De heer Levi Dewaegenaere wordt in dit stuk onterecht aangevallen en laat in een reactie dit recht van antwoord publiceren. Het betrokken artikel in Trends is gebaseerd op gekleurde getuigenissen en zeer tendentieus. Ons land kent de persvrijheid en een verbod op censuur. Niettemin zijn er ook grenzen waarbinnen de media moeten opereren. Zo is er de bescherming van de privacy van een persoon en zijn er ook de strafrechtelijke bepalingen inzake laster, eerroof en belediging van de goede naam (Strafwetboek, artikel 142 - 453bis). Voorts is er de ethische code van journalisten. Deze code steunt op vier belangrijke principes: waarheidsgetrouw berichten, onafhankelijk informeren, fair play en respect voor het privéleven en de menselijke waardigheid. Ik wil dan ook middels dit recht van antwoord de juiste toedracht geven van het parcours dat Waegener heeft doorlopen. Als tiener kwam ik terecht in het internationale tenniscircuit. Ik kon er als subtopper de wereld door zien. Blessures maakten dat ik de droom van een doorbraak op topniveau moest opbergen. Hierdoor zag ik menig dokterskabinet en spendeerde ik meer tijd dan me lief was aan revalidatieprogramma's en pijnlijke therapie met ijszakken om blessures te laten ontzwellen. Die momenten bleven in mijn geheugen gegrift. In 2002 leerde ik een koeltechniek kennen waarbij een speciaal gekoelde vloeistof doorheen een koelkop werd gestuwd met als doel gekneusde gewrichten of pijnlijke spieren te koelen. De koeling was gerichter, meer gedoseerd en kon hierdoor zwellingen en pijn op efficiëntere wijze verhelpen. Het zou me blijven fascineren. Ik kocht de rechten op de technologie over en bracht een team van specialisten samen om de techniek te verfijnen en in commercialiseerbare toepassingen te gieten. Al mijn spaarcenten en prijzengeld dat ik in het tenniscircuit vergaard had, werden geïnvesteerd. De ontwikkeling duurde zoals wel meer gebeurt in O&O-projecten veel langer dan gepland. Al gauw moest ik bovenop het startkapitaal een beroep doen op vrienden en familie om het project blijven te voorzien van de nodige financiering. De resultaten waren bemoedigend, maar het aantal technische uitdagingen bleef aanhouden. Daarnaast vraagt de medische sector zeer omstandig empirisch onderzoek alvorens een groen licht te geven voor een nieuwe therapie. De nodige studies werden opgestart en leverden de nodige clinical evidence op. De behandeling werd cTreatment gedoopt met verwijzing naar 'cooling', de basis van de therapie. De producten werden vermarkt onder de handelsnaam Waegener. We richtten ons in eerste orde op de orthopedische ingrepen (gewrichten als knie, heup, schouder, enkel, elleboog) omdat het probleem van zwellingen en revalidatie zich daar het meest acuut stelt. De techniek heeft evenwel evenzeer roeping in de plastische chirurgie, trauma's en uiteraard de topsport. Er moest - voor de verdere ontwikkeling en studies - echter gezocht worden naar externe financiering en dat bleek een hobbelig parcours te worden. Zowel een bank als private equity partners uit België, Nederland, Zwitserland en de VS stapten in aan een respectievelijke waarde tussen de 18,5 mio euro en 40 mio euro. De servers - medische toestellen die op een gecontroleerde manier kunnen koelen en opwarmen - zijn verder op punt gesteld, speciale pads (braces) werden voor alle lichaamsdelen (knie, enkel, schouder,...) ontwikkeld en protocollen werden voor elke indicatie uitgeschreven. Het feit dat de servers zeer nauwkeurig kunnen koelen en opwarmen - wat noodzakelijk is voor de veiligheid van de patiënt, maar ook voor een optimaal rendement - onderscheidt Waegener van een aantal andere 'koeltoestellen'. Doordat specifieke protocollen (behandelingen) ontwikkeld werden die indicatie-, trauma-, fase van herstel- en patiënt-specifiek zijn, kunnen bijzonder goede resultaten worden bekomen. Het project slorpte einde 2011 ruim 45 mio euro op, waarvan 12 mio euro door mezelf werd ingelegd. Om de beschikbare middelen optimaal te kunnen inzetten op O&O werd de productie in 2012 geoutsourced aan een Amerikaans beursgenoteerd bedrijf, dat ook medeaandeelhouder werd. Waegener werd op dat ogenblik gewaardeerd op 60 mio euro en stelde ruim 60 mensen tewerk. Het businessplan was wel degelijk sluitend. We leken op het punt van commercieel succes te staan. De opportuniteit van dit revolutionaire product ligt in comfort, kostenbesparing en prestatie. De patiënt heeft na een chirurgische ingreep minder pijn en zwelling wat uiteraard meer comfort geeft, maar ook de kans geeft om vroeger met het revalidatieprogramma te starten. De combinatie van cTreatment met een kwaliteitsvol revalidatieprogramma zorgt voor een sneller en beter herstel na trauma of chirurgische ingreep. Dat vertaalt zich in minder pijnmedicatie en minder ligdagen voor ziekenhuizen en dus een lagere kost voor de ziekteverzekering. Ziekenhuizen kunnen hierdoor meer patiënten behandelen op jaarbasis wat bijdraagt tot hun rendement en kortere wachtlijsten. Topsporters tenslotte recupereren sneller door een meer gerichte cooling van hun letsel. Topclubs gebruiken dan ook al geruime tijd de technologie in hun medische begeleiding en revalidatieprogramma's. Doordat het project almaar langer aansleepte en de budgetten oversteeg, deden zich geregeld liquiditeitsspanningen voor bij Waegener. Meermaals diende bijkomende financiering te worden gezocht en gevonden. In mei 2012 werd Waegener in faillissement gedagvaard door de RSZ voor een bedrag van 404.000 euro. In extremis kon deze schuld worden voldaan. Op de zitting bleek er nog een saldo te zijn van 1.563 euro uit hoofde van intresten. Niettegenstaande de RSZ geen bezwaar had tegen een kort uitstel om betaling toe te laten, werd het aanbod van betaling door de rechtbank van koophandel afgewezen en het faillissement onterecht uitgesproken. Zoals journalist Bruno Leijnse in zijn artikel terecht schrijft: 'Waegener werd failliet verklaard. Een fout, zo blijkt. De rechtbank had Waegener de kans moeten geven in beroep te gaan tegen de afwijzing van zijn verzoekschrift om een gerechtelijke organisatie. 'Dit was het begin van een nachtmerrie, een juridische rollercoaster zonder voorgaande en het startpunt van een gigantische kapitaalsvernietiging. Het hof van beroep draaide in oktober 2012 het faillissement terug en liet Waegener toe haar handelsfonds over te dragen in het kader van een WCO-procedure. Nog diezelfde dag stelde de rechtbank van koophandel wiens beslissing verbroken was echter een voorlopig bewindvoerder aan met als opdracht Waegener opnieuw in faling te dagvaarden. Waegener richtte zich noodgedwongen tot het Hof van Cassatie dat in de daarop volgende maanden maar liefst 11-maal een zaak zou onttrekken aan de betrokken rechtbank van koophandel op grond van partijdigheid. Volgens het Hof van Cassatie vertoonde de rechtbank 'een zekere impulsiviteit en verlies aan sereniteit'. Het gevolg was wel dat de financiers van Waegener één voor één afhaakten. De bank, die nochtans tot aan het terugdraaien van het faillissement de kredieten staande hield, trok zich terug. Ook verschillende investeerders kozen eieren voor hun geld voor al dit juridisch geweld. De voornaamste externe investeerder (voor 12 mio euro), Hendrik Van den Hombergh, bleef wel geloven in het project. In een ongemeen scherpe brief van 16.11.12 aan de - ten onrechte aangestelde - aangestelde bewindvoerder stelt hij de Belgische Staat aansprakelijk voor de kapitaalsvernietiging door deze gerechtelijke dwaling: "Ik ben als Van den Hombergh, één van de grote belanghebbende in Waegener, bijzonder ontdaan met de benoeming van uw persoon als voorlopig bewindvoerder. Dit druist volledig in tegen het hoger beroep en het daarbij behorende arrest. (...) Ik kan u nu meedelen dat ik (...) de rechtbank (...) die de vorderingen inzake Waegener continu wijst als wel de Belgische Staat zal aanspreken voor de direct geleden schade te begroten op circa 80 miljoen euro en voor de indirecte schade zijnde winstderving, reputatieschade etc.. (...) Uit bovengenoemde bedragen zullen ook bestaande crediteuren worden voldaan om een correcte afvloeiïng voor het personeel te laten plaatsvinden die door toedoen van de rechtbank nu brodeloos is, dus in casu een volledig correcte afwikkeling van het verleden. Ik voel mij in mijn eer en naam bijzonder aangetast en hoewel ik bestuurder was, heb ik vanwege mijn kanker een jaar niks kunnen doen, maar het kan niet zo zijn dat een rechtbank zo onzorgvuldig omgaat met de belangen van de stakeholders."Ook deze aanstelling van de voorlopig bewindvoerder zou overigens later door het hof van beroep worden vernietigd. Het zou nooit komen tot een effectieve aansprakelijkheidsvordering tegen de overheid want Hendrik Van den Hombergh overleed enkele maanden later aan zijn slepende ziekte. Dit was voor Waegener een nieuwe klap en zorgde voor een zoektocht naar nieuwe financiering. Die kwam er via WAE Newco. Nieuwe investeerders die het potentieel onder ogen zagen, zetten hun schouders onder het project. Orthopedische ingrepen bestrijken immers wereldwijd een gigantische markt. Vandaag levert Waegener haar cTreatments aan klanten in België, Nederland, het VK, het Midden-Oosten, Turkije en Rusland. Het orthopedisch programma werd sterk uitgebreid naar sporttoepassingen. Waegener lanceert over enkele maanden een revolutionair product dat topsporters 'on the road' definitief verlost van de pijnlijke ijspakketten op ledematen en de verplichte ijsbaden om recuperatie na topinspanningen te versnellen. Ik blijf geloven in dit project van koel- en opwarmtechnologie. In een wereld waar overheden zoeken naar besparingen in de ziekteverzekering is het een evidentie. In de topsport waar enkele procenten betere prestatie het verschil maken tussen winst of verlies is het een must. België is met haar biotech- en pharma-industrie het land bij uitstek om zulk project met internationale roeping uit te bouwen. cTreatment is een product waarmee België zich internationaal op de kaart kan zetten. Het is jammer dat Trends zich in haar initieel artikel heeft laten leiden door partijen waarmee Waegener verwikkeld is in een gerechtelijke procedure, dan wel partijen die in het verleden geïnvesteerd hebben in Waegener. Voor de eerste groep lijkt het logisch dat het gerecht haar werk doet en Trends zich er niet toe leent om hetzij de gevoerde processen over te doen, hetzij vooruit te lopen op gerechtelijke uitspraken. Wat de groep betreft van voormalige medewerkers en/of consulenten die tevens investeerders waren, is het evident dat zij de feiten vandaag lezen vanuit hun individueel belang. Toen er nog een samenwerking was en de waarde van Waegener destijds exponentieel steeg, klaagde niemand van hen. In de pe-riode voor het ten onrechte uitgesproken faillissement zagen velen hun inleg verveelvoudigd. Niemand wilde uitstappen, wel integendeel. Journalist Bruno Leijnse heeft zich reeds in een eerste artikel in Trends van september 2010 met de titel 'De tennisleraar die manager werd' weinig flaterend uitgelaten over mijn capaciteiten als ondernemer. Anno 2014 schiet dezelfde speler op hetzelfde doel. Blijkbaar mag een gewezen sportman geen ondernemer worden. Ik ben een ondernemer. Ik geloof in Vlaanderen als regio om te ondernemen en te innoveren. Ik geloof in mijn product cTreatment als internationale standaard in koel- en opwarmtechnieken van weefsel. En ik wil verdomd de kans krijgen om dat te bewijzen. LEVI DEWAEGENAERE