Recht van antwoord op het artikel 'Francine Swiggers grossiert in betaalde mandaten'.
...

Recht van antwoord op het artikel 'Francine Swiggers grossiert in betaalde mandaten'. Verschenen op Trends.be en in Trends van 21 augustus 2013. De foutieve informatie gegeven in bovengenoemd artikel vraagt volgende rechtzettingen: De heer Van de Cloot beweerde in Knack verkeerdelijk dat Arcofin de boekhoudregels zou hebben geschonden bij de waardering van haar Dexia-participatie. Deze bewering is volledig fout. De waardering is steeds gebeurd conform de Belgische boekhoudwetgeving met volledige instemming van de Commissaris van de vennootschap. Dit standpunt werd trouwens bevestigd door het Instituut voor Bedrijfsrevisoren. Deze foute kritiek werd intussen rechtgezet door middel van een recht van antwoord vanwege de ARCO-vennootschappen gepubliceerd in Knack nr. 33 van 14 augustus 2013. Bovendien heeft de heer Van de Cloot op 12 augustus 2013 schriftelijk zowel aan de redactie van Knack als aan de redactie van De Standaard het volgende bevestigd: "Het is juist dat in het licht van de wettelijke boekhoudvoorschriften van de Belgische boekhoudwet mijn uitlating "dat dit allemaal ernstige bestuursfouten zijn die voor een rechtbank zwaar aangerekend zouden worden als onjuist en excessief bestempeld kunnen worden". Ook heeft hij uitdrukkelijk gesteld dat "mijn uitlatingen niet zijn te interpreteren als gedetailleerde en wettelijke kritiek aan het adres van Mevrouw Swiggers". Het verwondert me dan ook ten zeerste dat u vooralsnog toch opnieuw melding maakt van de stelling van de heer Van de Cloot dat er bestuursfouten zouden gebeurd zijn binnen de Arco-vennootschappen met strafrechtelijke implicaties. Ik maak dan ook voorbehoud omtrent het feit dat u deze quote waarin ik als een crimineel word afgeschilderd, vooralsnog heeft gepubliceerd en dit ondanks het feit dat deze op datum van publicatie van uw artikel door de heer Van de Cloot in niet mis te verstane bewoordingen was ingetrokken. Wij begrijpen verder niet dat er wordt gesproken van een faillissement. Ik herinner er u aan dat de vereffening van de ARCO-vennootschappen begeleid wordt door een college van vereffenaars aangesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders met een grote meerderheid, bekrachtigd door de Rechtbank van Koophandel. U wekt daarenboven de indruk dat ik vandaag 16 bezoldigde bestuursmandaten heb. Dat is volledig onjuist. Van de 16 vermelde mandaten zijn er 4 mandaten die samenvallen met mijn functie als lid van het college van vereffenaars voor de ARCO-vennootschappen. Daarnaast waren er 7 bezoldigde bestuursmandaten in externe participaties van Groep ARCO. Deze 7 mandaten zijn op einde gekomen op de Algemene Vergaderingen van deze vennootschappen in 2012, nadat ik naar aanleiding van de in vereffeningsstelling van de ARCO-vennootschappen mijn ontslag als bestuurder had ingediend. Zoals vroeger gesteld, waren de bestuursvergoedingen voor deze mandaten geen bijkomende vergoeding voor de leden van het directiecomité van Groep ARCO, maar werden deze in mindering gebracht van de gewone bezoldiging als directielid. Francine Swiggers