S.B.
...

S.B.JEAN-PAUL SERVAIS (CBFA): "Na de grondige hervorming van de controle op de financiële markten bestaat mijn absolute prioriteit er nu in om de inspanningen van mijn collega's bij de invoering van nieuwe instrumenten voor prudentieel toezicht op de financiële actoren te omkaderen. Ik heb het dan onder meer over Bazel II en Solvency II, waarbij dan ook rekening gehouden moet worden met de internationale context en aandacht besteed moet worden aan de eigenheden van die verschillende activiteitssectoren. Of het nu gaat om banken, verzekeringsmaatschappijen of gemeenschappelijke beleggingsfondsen, steeds zal mijn prioriteit liggen bij de operationele controle. We moeten een open, serene en constructieve dialoog voeren met de spelers op de markt. In dat opzicht zal ik in het bijzonder waken over de invoering van de totaal vernieuwde Belgische wetgeving inzake pensioenfondsen, waarover al heel wat (ten goede) gesproken werd in ... Nederland."SERVAIS: "Ze moet zorgen voor een institutionalisering van de discussies en de onderhandelingen tussen de overheid en de actoren van de financiële sector. De CBFA doet dat in zekere zin al in het raam van de veelvuldige contacten die ze onderhoudt met de beroepsverenigingen bij de uitwerking van nieuwe controle-instrumenten die voortspruiten uit het Europees recht. Dat er systematisch overleg is tussen de politieke overheid, de controleorganismen en de spelers op de markt, lijkt me een goede zaak. In die context maak ik me sterk dat ik de dynamiek van Brussel als financieel centrum zal kunnen begeleiden en steunen!"SERVAIS: "Het gaat hier om transparantieregels die voortvloeien uit Europese richtlijnen. Aan die bekendmakingen mogen trouwens geen al te absolute krachten worden toegekend. Het is niet omdat een bedrijfsleider aandelen koopt of verkoopt dat daaruit automatisch consequenties voor de genoteerde ondernemingen moeten worden afgeleid. Ik zeg nadrukkelijk dat er privéredenen kunnen zijn die dergelijke operaties wettigen. Wij gaan echter niet zover. Volgens mij zou dat trouwens geen goed idee zijn. Gewagen van voyeurisme is dus overdreven."S. B.