Pleziervaarders vrezen dat ze zwaar worden aangepakt als vervuilers. "Motorboten en zeiljachten zouden belastend zijn voor het milieu. En dat terwijl sommige kuststeden schaamteloos hun rioolwater in zee lozen", klinkt het verontwaardigd bij Marc Teugels, beheerder van de Oostendse Havengemeenschap.
...

Pleziervaarders vrezen dat ze zwaar worden aangepakt als vervuilers. "Motorboten en zeiljachten zouden belastend zijn voor het milieu. En dat terwijl sommige kuststeden schaamteloos hun rioolwater in zee lozen", klinkt het verontwaardigd bij Marc Teugels, beheerder van de Oostendse Havengemeenschap. Teughels vertolkt ook het standpunt van de Nieuwpoortse en Zeebrugse havens over het voorontwerp van het koninklijk besluit ter bescherming van het mariene milieu, dat begin 1999 werd goedgekeurd. Vooral de uitvoeringsbesluiten zouden verregaande economische gevolgen kunnen hebben voor de hele kuststreek.Bij de yachting lag het bijvoorbeeld gevoelig dat de doorvaart in zogenaamde beschermde zones op bepaalde tijdstippen van het jaar zou worden verboden. Teugels: "Tachtig procent van de actieve watersport bestaat uit zeiljachten. Deze vorm van scheepvaart betekent geen noemenswaardige belasting voor het mariene milieu." Ook qua veiligheid is het niet ideaal om beperkingen op te leggen in verband met de vrije doorvaart. Vooral kleine schepen moeten de mogelijkheid hebben de beschutting van het kustwater op te zoeken bij zware weersomstandigheden en getij.Volgens Teugels houdt het staatssecretariaat "geen rekening met de technische specificiteit van de zeevaart". Immers: "België zou dit verbieden, terwijl Europa alles in het werk stelt om de zogenaamde Fluvio Estuaire Scheepvaart, het gebruik van deze kustwaters, aan te moedigen met zijn Short Sea Shipping-projecten. Bovendien sluit de historisch en internationaal gebruikte doorvaart langs onze kust aan op de vaarwaters van onze buurlanden." Het stoort Teughels vooral dat geen van de betrokken partijen gehoord werd. "Nochtans is de problematiek van kustbewoners en zeeberoepen erg specifiek," stelt hij. "We zijn uiteraard niet tegen het beschermen van het kustmilieu, alleen moet dit in een realistische context gebeuren. Daarom wilden we inspraak."Inmiddels zijn de uitvoeringsbesluiten uitgesteld tot 15 september. De provinciegouverneur van West-Vlaanderen Paul Breyne kreeg de opdracht zich in deze materie te verdiepen. Er wordt een overlegronde georganiseerd en een verslag opgemaakt. Op basis hiervan kunnen de uiteindelijke uitvoeringsbesluiten worden opgesteld. Teugels: "We wilden geenszins het principe aanvechten en hebben ons evenmin agressief opgesteld. Het is trouwens voor het eerst dat de drie havengemeenschappen als één geheel optreden om samen, mét de overheid, tot de juiste besluiten te komen. Spelevaren aan de Belgische kust moet mogelijk blijven."