Plukt Belgacom nog vlug enkele kersen van zijn monopolietaart vóór de liberalisering per 1 januari 1998 van start gaat ? Gelet op een aantal recente prijsverhogingen mag die vraag zeker gesteld worden. Vorig jaar werd de prijs van het telefoonabonnement verhoogd met 80 frank per maand. Een ISDN-aansluiting werd 160 frank duurder. Het tarief voor inlichtingen is opgekrikt van 5 frank naar 25 frank (binnenlandse nummers) en 40 frank (buitenlandse). En vanaf 1 mei moeten bedrijven voor elke bundeling van 100 directe inkiesnummers waarmee rechtstreeks kan worden ingebeld zonder de centrale te passeren 2000 frank per maand neertellen in plaats van 360. We vroegen gedelegeerd bestuurder John Goossens om uitleg.
...

Plukt Belgacom nog vlug enkele kersen van zijn monopolietaart vóór de liberalisering per 1 januari 1998 van start gaat ? Gelet op een aantal recente prijsverhogingen mag die vraag zeker gesteld worden. Vorig jaar werd de prijs van het telefoonabonnement verhoogd met 80 frank per maand. Een ISDN-aansluiting werd 160 frank duurder. Het tarief voor inlichtingen is opgekrikt van 5 frank naar 25 frank (binnenlandse nummers) en 40 frank (buitenlandse). En vanaf 1 mei moeten bedrijven voor elke bundeling van 100 directe inkiesnummers waarmee rechtstreeks kan worden ingebeld zonder de centrale te passeren 2000 frank per maand neertellen in plaats van 360. We vroegen gedelegeerd bestuurder John Goossens om uitleg. JOHN GOOSSENS. Onze beslissing voor de tariefverhoging van directe inkiesnummers werd eigenlijk al genomen in 1995. En de klanten waren hiervan perfect op de hoogte, wat men ook mag beweren. Het regelgevende BIPT heeft ons in '94 in het kader van de totale liberalisering en de aanpassing van het nummeringsplan aan de Europese richtlijn gewezen op twee essentiële punten. Eén : onze tarieven voor directe inkiesnummers moesten worden afgestemd op de reële kosten. Twee : we mochten de nummers niet op een té vlotte manier weggeven, omdat dit het aantal vrije lijnen blokkeerde. Op dat moment bedroeg het tarief voor de reservatie van 10 nummers 300 frank per maand, en 360 frank voor de bundeling van 100 nummers. Wat stelden we vast ? Veel bedrijven, die niet meteen nood hadden aan die 100 directe inkiesnummers, kozen hier toch voor, gezien het geringe prijsverschil. Hierdoor werden talrijke nummers gereserveerd, zonder effectief in gebruik te zijn. Dus besloten we het tarief te verhogen. We baseerden ons hierbij op het bedrag dat BT ( British Telecom) voor dergelijke nummers aanrekent. Maar de effectieve verhoging is tot tweemaal toe, op vraag van de klanten, uitgesteld. TRENDS. Hoeveel moet die maatregel opbrengen ? Géén "honderden miljoenen" zoals in de pers werd gesuggereerd. Als alles goed afloopt, zal dit ons hooguit 80 miljoen frank netto per jaar opleveren. Moeten we daaruit besluiten dat jullie vorige tarievenpolitiek zwaar verlieslatend was ?U moet het zó zien : enkele jaren geleden wist Belgacom nog niet eens hoeveel zijn diensten precies kosten. Twee jaar lang zijn we druk in de weer geweest om hier een beter zicht op te krijgen. De inlichtingendienst is een ander voorbeeld : Belgacom zat daar met een verlies van 1 miljard frank per jaar opgescheept. Meer dan 1000 mensen waren bij die dienst betrokken. Het probleem is dat onze voorgangers nooit naar die kosten hebben omgezien. Waarom factureert Belgacom nog steeds per gesprekseenheid en niet in functie van de werkelijke duur van het telefoongesprek ?Op dit ogenblik rekenen we inderdaad nog steeds 6,05 frank aan per tariefeenheid van vier minuten voor een zonaal gesprek tijdens de piekuren. Waarom die 4 minuten ? Omdat uit onderzoek blijkt dat dit de gemiddelde duur is van een door residentiële klanten gevoerd telefoongesprek in België. Toch gaan we dit veranderen. Uiterlijk tegen maart '98 verlaten we het oude systeem van tariefeenheden en stappen we volledig over op een nieuw facturatiesysteem per tijdseenheid, waarbij de telefoongesprekken per minuut of per seconde kunnen worden aangerekend. Het project heet customer oriented billing, het werd opgestart in '94 en er is totnogtoe al meer dan 2 miljard frank in geïnvesteerd. Vrije concurrentie zal, volgens kenners, het telefoongebruik in België doen stijgen. Is dat geen opportuniteit ?Ja, indien we te maken hebben met eerlijke concurrentie. Dat wil zeggen, indien de wetgever net zoals bij de mobilofonie vereisten inzake dekking opneemt in het lastenboek, om afroming van het telefoonverkeer te vermijden. Wat dan als Telenet Vlaanderen straks de Vlaamse overheid als klant binnenhaalt ?Is er sprake van faire concurrentie, dan zullen we ons moeten aanpassen aan die nieuwe marktsituatie. Maar het zou onredelijk zijn dat Telenet alle contracten van de Vlaamse regering wegkaapt zonder dat de concurrentie hieraan te pas kan komen. Kampt u niet met een imagoprobleem ? Bij de gebruikersorganisaties wordt op zijn minst de indruk gewekt dat Belgacom met die tariefverhogingen nog vlug wil profiteren van het monopolie.Het verwachtingspatroon van de klant is nu eenmaal gestegen. Herinner u, enkele jaren geleden was niet de kostprijs maar de dienstverlening hét onderwerp van gesprek over Belgacom. Als je drie jaar geleden aan iemand een lijn beloofde binnen de week, dan was hij zeer tevreden omdat hij normalerwijs twee tot drie maanden moest wachten. Als we nu zeggen, we komen binnen de twee dagen om half elf 's morgens en we bereiken de klant pas om half één 's middags, dan weten wij dat hij niet voor 100 % tevreden zal zijn. Natuurlijk zullen wij onze tarieven verder moeten aanpassen. Maar we moeten de forse investeringen in diensten, software en personeel toch op iets of iemand verhalen ?De Nederlandse PTT Telecom geeft al zijn abonnees een gratis e-mailadres. Is Belgacom ook zoiets van plan ?Sommigen stellen vragen bij het wettelijke karakter van dit initiatief. Er is ook een klacht neergelegd bij de Europese Commissie. PTT Telecom kan niet zomaar, vanuit haar dominante positie in de telecom, een nieuwe markt zoals het Internet veroveren. Het is haar ook verboden om nieuwe diensten in vrije concurrentie te financieren met inkomsten uit activiteiten waarvoor voorlopig nog een monopolie bestaat (de spraaktelefonie nvdr.). Trouwens, hoeveel gezinnen hebben vandaag al een pc in Nederland ? Zo'n 2,7 miljoen. Slechts de helft van die pc's is uitgerust met een modem. In België ligt dat cijfer nog lager. Laat ons liever nog wat de kat uit de boom kijken. Nummeroverdraagbaarheid de klant behoudt zijn nummer bij verandering van operator is een belangrijk element in de vrije telecommarkt. Wat is uw standpunt daaromtrent ?We hebben onze investeringen zodanig gepland dat we in 2003 volledige overdraagbaarheid van nummers kunnen aanbieden. Deze datum werd vastgelegd in de Europese richtlijn voor interconnectie. Niettemin gaan er nu stemmen op aan het EU-front om die datum naar het jaar 2000 te vervroegen. Mocht het ooit zover komen, dan zijn we technisch perfect in staat om die nummeroverdraagbaarheid al vanaf eind 1999 door te voeren. Maar dan moet er wél duidelijkheid zijn over de softwarestandaard die onze leveranciers zoals Alcatel Bell of Atea Siemens in hun telefooncentrales willen gebruiken. PIET DEPUYDT JOHN GOOSSENS (BELGACOM) Enkele jaren terug wist Belgacom niet eens hoeveel zijn diensten kosten.