Meer en meer sociaal bemiddelaars rijden met een politiek rugnummer. Annemie Pernot, omstreden in het textielkonflikt, staat symbool voor een negatieve ontwikkeling. Een sociaal bemiddelaar is een diplomaat, een Kissinger van de arbeid. De politizering van een elitekorps.
...

Meer en meer sociaal bemiddelaars rijden met een politiek rugnummer. Annemie Pernot, omstreden in het textielkonflikt, staat symbool voor een negatieve ontwikkeling. Een sociaal bemiddelaar is een diplomaat, een Kissinger van de arbeid. De politizering van een elitekorps.De minimumleeftijd voor een sociaal bemiddelaar was 35 jaar. Gedurende 25 jaar werd de hand gehouden aan deze regel. In 1994 zakte de leeftijd officieel naar 30 jaar om een kabinetard van CVP-strekking te kunnen benoemen.Benoît Devos van Febeltex speelde stokebrand. In Trends van 27 maart '95 zei hij in Tweespraak : "Die sociale bemiddeling is weinig efficiënt, omwille van te bevooroordeeld. " Voor de goede verstaander, en die waren talrijk : deze sociaal bemiddelaar plooit de oren naar de eisen van de bonden. Later herhaalde Benoît Devos dit standpunt. Het duel Annemie Pernot, van het korps sociaal bemiddelaars, versus Devos, Febeltex, begon.Buiten en binnen het korps van sociaal bemiddelaars, ze zijn met 24, is er unanimiteit : sedert enkele jaren hebben de benoemingen van nieuwe bemiddelaars een partijpolitieke inslag. Ondanks de beloften van beterschap die de laatste tijd opduiken, sluipt de politizering dieper in het ambtenaarlijke lijf van België. Het korps van sociaal bemiddelaars is een gedroomde vluchtheuvel voor kabinetards. De bemiddelaars staan in de subtop van de overheidswedden én de regels om hen te benoemen zijn soepel. Met de edelste intenties. De wetgever legde twee vereisten op : minstens 35 jaar met een brede en bewezen ervaring. Wie piston heeft, hoeft niet noch de partij die zich sterk maakt voor hem of haar te vrezen voor een uitputtingsslag over de benoeming tot bij de Raad van State. De politieke hoofdkwartieren weten het. Sedert de VU mee aan de federale regeringstafel zat, is er een sociaal bemiddelaar met een VU-etiket, André De Gieter.Het politieke rugnummer wordt belangrijker dan het zich kunnen inleven in een bedrijfskultuur of in syndikale standpunten. Een type van bemiddelaar treedt aan dat onvoldoende de konsekwenties beseft van de afgesloten kompromissen. Mensen die opstaan uit de ingewanden van het sociaal overleg en sociale bemiddelaar worden, vallen weg of krijgen minder kansen. Bij de jongste benoemingen werden kandidaten uit de werkgeverswereld geprezenteerd, deze haalden het niet, omdat, onder meer, partijkandidaten voorrang kregen. Maar heeft het VBO zich in het verleden wel steeds voldoende ingespannen om sociale bemiddelaars met een patronale achtergrond te promoveren ?Annemie Pernot, een zus van Miet Pernot (lid van het CVP-partijbureau), startte in 1989. Zij is oud-medewerkster van het Hoger Instituut van de Arbeid (Hiva) (KU-Leuven) en deed een reeks pogingen om benoemd te worden bij de rechterlijke macht, wat telkens mislukte. Op voorspraak van de CVP werd zij opgevangen in de schoot van de sociaal bemiddelaars. De vraag leeft, ook bij haar korps, of ze voldoende inzicht heeft in het ondernemingsleven. Ooit begeleidde Annemie Pernot voor het Hiva het invoeren van het nieuwe ploegensysteem bij General Motors, teoretisch werk dat ver staat van de werkelijkheid van een bedrijf.Luc Biesemans had in '93 de duidelijke steun van de top-CVP'er uit zijn streek, Vilvoorde, Jean-Luc Dehaene. Ook de recentere aanstelling van de sociaal bemiddelaars Guy Cox (CVP) en Peter Van Sintjan (CVP), beiden met een kabinetsachtergrond, is partijpolitiek gekleurd. Het Koninklijk Besluit van '69 over de sociaal bemiddelaars bepaalde de aanwervingsleeftijd op minimaal 35 jaar. Om Peter Van Sintjan te kunnen aanwerven, werd deze leeftijd in '94 verlaagd tot 30 jaar. Roger Van den Heule (hij bemiddelde in het sociaal konflikt bij VW) kwam 2 jaar geleden van het kabinet-Claes.Er is geen deontologische kode voor de sociaal bemiddelaars. Over de onverenigbaarheid van funkties bestaan er geen duidelijke richtlijnen. Sociaal bemiddelaar Marina Hoornaert is SP-gemeenteraadslid in Gent. Wat moet er gebeuren als zij bemiddelt voor een konflikt in het Gentse, waar om de één of andere reden SP-burgemeester Beke tussenbeide moet komen als verantwoordelijke voor de openbare orde ? Welke pet zet Marina Hoornaert dan op ?Het kader loopt vol door de partijpolitieke benoemingen. In de voorbije jaren greep een generatiewisseling plaats. Het korps ligt vast tot rond 2010. De normale loopbaanontwikkeling voor, bijvoorbeeld, de sekretarissen van de paritaire komitees, die door de uitdaging van de job en de vergoeding worden aangesproken, werd gebarrikadeerd. Twee eerstaanwezende ambtenaren, algemeen hooggeschat als bekwame kandidaten, dongen recent mee en werden voorbijgestoken door kabinetsmedewerkers. De partijpolitieke benoemingen leiden tot een stijgende malaise bij de administratieven die het keurkorps ondersteunen.Is het aantal sociaal bemiddelaars voldoende ? Met de huidige kwaliteit is het te weinig. Het korps is taalkundig paritair (50N/50F) samengesteld, de feitelijke werkverdeling is 70N/30F, waarbij nog komt dat de Franstalige bemiddelaars geen Nederlands kennen, of pretenderen het niet te kennen, waardoor zij nooit grensoverschrijdend werk doen. De Vlaamse bemiddelaars doen dat wel, met hun beste Frans.De administratieve groep om de bemiddelaars te ondersteunen, is té klein. Dit leidt tot grote rechtsonzekerheid. De KAO-metaal Limburg, afgesloten in '92, werd gepubliceerd in maart van dit jaar, dus na twee jaar. Een KAO wordt maar rechtsgeldig en afdwingbaar na zijn publikatie.Jan Rombouts, administrateur-generaal van de groep, is 52 jaar, een SP'er met fikse steun van de Antwerpse federatie. Hij was 10 jaar aktief als sociaal bemiddelaar voor hij in 1989 zijn topfunktie opnam. Hij is geen teambuilder, eerder een administratieve man. Iedereen was verrast door zijn publieke repliek, normalerwijze schuwt hij de pers. Men kan zijn optreden vertalen als een reaktie tegen de patronale wereld. Ondanks zijn ontkenning is hij geprikkeld over het indienen van een eisenbundel door de werkgevers van de textielfederatie. Reeds maanden geleden werd dat zonneklaar op een Antwerps debat waar hij, zijn wrevel tonend, het eisenbundel van de textielfederatie bij zich bleek te hebben en op tafel wierp.FRANS CROLSTEXTIELSTAKING Negen op tien van de konflikten in België worden opgelost langs de sociale verzoening. Dit beeld is een uitzondering.