Veel monumenten en een vergrijzende bevolking : probleem én uitdaging voor de Pallieterstad.
...

Veel monumenten en een vergrijzende bevolking : probleem én uitdaging voor de Pallieterstad.Wat heeft de Lierenaar met de Antwerpenaar gemeen ? Het zijn beiden mondige burgers. Ze ventileren graag hun ongenoegen over wat hen niet aanstaat in hun stad, maar juichen even fel initiatieven toe die ze wel zien zitten. Dat maakt het nemen van stedenbouwkundige ingrepen in de stad aan de Nete tot een erg kiese aangelegenheid. Schepen van Ruimtelijke Ordening Guido Van Den Bogaert (die tegelijk ook de departementen Cultuur en Middenstand onder zijn bevoegdheid heeft, provincieraadslid is en les geeft) kent zijn pappenheimers. Daarom nam hij zich voor niet te snel ingrepen door te drukken. Hij laste tijdens de eerste 18 maanden van zijn schepenambt een soort studieperiode in. Van Den Bogaert sprak met alle betrokkenen, volgde seminaries en pleegde overleg. De bestuurscoalitie is het erover eens dat er voor de hele Lierse regio een structuurplan moet komen. Dat moet kaderen in het Structuurplan Vlaanderen en een oplossing bieden voor de verkrotting, de dure residentiële prijzen in de binnenstad, de problemen van het Lierse winkelvastgoed, het tekort aan industrieterreinen en de ontwikkeling van enkele gevoelige zones. Een eerste prangend probleem waar Van Den Bogaert dadelijk na zijn aanstelling als schepen mee te maken kreeg, was het gecontesteerde verkeersplan. De door de vorige legislatuur uitgewerkte planning voor het verkeer in de stad, stootte op een vrij goed georganiseerd verzet. De tegenstanders haalden hun slag (gedeeltelijk) thuis. De rijrichting van het verkeersplan werd gewijzigd.Schepen Van Den Bogaert wijt de lawine van kritiek op het aanvankelijke verkeersplan aan een verkeerde timing. Hij beseft dat eerst werk moest worden gemaakt van een heraanleg van de straten en een opknapbeurt voor de buurt, alvorens de verkeerssituatie te wijzigen. Lier probeert de fouten nu recht te zetten. Waar Aquafin de straat na haar rioleringswerken weer dichtlegt, voert de stad dadelijk verfraaiings- en inrichtingswerken uit. BERLARIJ.Mark Depreeuw, van 1981 tot 1991 als stadsarchitect werkzaam in Lier, houdt er een andere mening op na. Hij beweert dat het aanvankelijke verkeersplan wel functioneerde. Een team van specialisten bestudeerde jarenlang het Lierse verkeersprobleem en werkte op basis van deze ervaring het verkeersplan uit. Volgens Depreeuw ontstonden de problemen en de protesten pas toen de nieuwe coalitie aan de macht kwam, en met de politieke kleur van de coalitie ook de rijrichting wijzigde. Pas toen die ingreep weer ongedaan werd gemaakt, luwde het protest. Het verkeersplan had echter niet alleen negatieve gevolgen. Voor de Berlarij, traditioneel het stukje Lier waar zich de winkels van de kleine zelfstandigen bevinden, betekende het verkeersplan samen met de heraanleg en de daling van de huurprijzen van de winkelpanden de redding van deze straat. De Berlarij biedt winkelend Lier nu een diversiteit aan kleinhandelszaken.De huurprijzen in de Berlarij zijn volgens plaatselijk makelaar Bart Scheers van Inkove gestabiliseerd na een forse terugval. Voor een winkelpand van 80 m² met 5 meter uitstalraam betaalt men er momenteel naar verluidt 20.000 frank per maand (of 3000 frank per m² per jaar). In de Antwerpsestraat, traditioneel dé winkelwandelstraat, liggen de huurprijzen hoger. Maar deze straat kampt met veel grotere problemen dan de Berlarij. Het eerste gedeelte, het dichtst bij de markt, leert zelfs voor het eerst het begrip "aanbod" kennen. De komst van de grote winkelketens hebben de eigenaars verwend. Zodat die volgens Bart Scheers vaak halsstarrig vasthouden aan vraagprijzen van meer dan 10.000 frank per m² per jaar. Met leegstand en de eerste tekenen van verkrotting tot gevolg.MONUMENTENDAG.Grote troef voor het Lierse stadsbestuur is het imago van hun stad. Lier heeft de reputatie gezellig, mooi en historisch waardevol te zijn. Een soort Brugge-in-pocket. Lier beschikt dan ook over een duizelingwekkend aantal beschermde monumenten voor zo'n een kleine stad. Dat maakt de stad pittoresk, maar houdt problemen in voor de leefbaarheid. Een soms te strenge interpretatie van het begrip "monument" door de bevoegde dienst tekent vaak het doodvonnis van een gebouw. Van Den Bogaert beseft dat hij de gulden middenweg moet vinden tussen vrijwaren en overbeschermen. Ook de talrijke projecten van luxe-flats dragen bij tot het stijlvolle uitzicht van Lier. Maar de hoge huur- en verkoopprijzen van deze appartementen zorgen tegelijk voor een vergrijzing van de bevolking. De kapitaalkrachtige ouderen keren naar de stad terug, terwijl de jongeren een goedkoper onderkomen (moeten) zoeken buiten de stad.Bart Scheers bevestigt deze tendens. Volgens hem zit de verkoop van luxe-flats en panden uit de hogere prijsklasse (meer dan 6 miljoen frank) duidelijk in de lift. Terwijl de appartementen en huizen onder zes miljoen frank moeilijker een afnemer vinden.Guido Van Den Bogaert plaatste het terug naar de stad halen van een jongere en gediversifieerdere bevolkingsgroep hoog op zijn agenda. Hij onderzoekt momenteel een aantal initiatieven in deze zin.Misschien kan hij er de plannen van ex-stadsarchitect Depreeuw bijhalen. Die vindt, net als van Den Bogaert trouwens, dat men de terreinen tussen de ring rond Lier en de binnenwateren zinvol kan gebruiken voor betaalbare residentiële projecten. Daar moeten volgens Depreeuw nieuwe woonwijken ontwikkeld worden naar het voorbeeld van de Bogaertse Velden (een woongebied aan de stadsrand met evenveel inwoners als de binnenstad). Die nieuwe woongebieden kunnen dan via voetgangers- en fietsbruggen of -tunnels met de binnenstad in verbinding worden gesteld (zie plan). Gebieden rond de Ouderijstraat, Klaplaar en Bareelstraat komen hiervoor in aanmerking. EROP OF ERONDER.Depreeuw suggereert verder dat de stad het groen rond de ring zou opkopen en de ringlaan zou omzomen met afwisselend groen en bedrijven. Eigenaardig genoeg sluiten zijn plannen vrijwel naadloos aan bij wat Van Den Bogaert graag zou realiseren. De ontsluiting van een natuurgebied als Nazareth bijvoorbeeld. Daar moet plaats worden gemaakt voor zachte recreatie. Wie bewoning wil in de stad moet volgens Van Den Bogaert immers recreatie voorzien op loopafstand. Nazareth is vlakbij en groen, en kan alweer via een voetgangers- en fietsbruggetje bereikbaar worden gemaakt voor de stadskernbewoner. Van Den Bogaert zal echter haast moeten maken, wil hij zelfs maar een gedeelte van zijn plannen gerealiseerd zien. Hij denkt immers ook aan een heraanleg van de stationsbuurt, een nieuwe bestemming voor de Igemo-terreinen (bij een nagenoeg vol stort) en een invulling van de functies langs de baan naar Aarschot. En nog veel meer. Een parking creëren onder de Grote Markt bijvoorbeeld. Een voorstel van de oppositiepartij Lier MM rond aannemer en projectontwikkelaar Marcel Scheers en Bekende Vlaming Walter Grootaers. De plannen hiervoor zouden volgens sommigen al verder zijn gevorderd dan de schepen toegeeft. Van Den Bogaert houdt het erop dat de stad eerst moet uitmaken of het de auto's op of onder het marktplein wil. Maar intussen maakt aannemer Van Hout, die ook de parking onder het Leuvense Ladeuzeplein realiseerde, al verregaande haalbaarheidsstudies. Volgens Van Den Bogaert gebeurt dat "op eigen kosten en zonder garanties". Ook het plan voor parkeerruimte bij het inrijden van de stad (Blokstraat, Gasthuisvest en Molbrug) blijft naar verluidt kans maken. Plannen bij de vleet. Intussen is echter weer een flink stuk van de legislatuur voorbij zonder concrete resultaten. Al is het akkoord over het uitwerken van een structuurplan een goede aanzet. Maar de Lierse situatie illustreert eens te meer dat een stedenbouwkundig beleid voeren binnen een periode van zes jaar onbegonnen werk is. Tijd om een langetermijnvisie uit te werken, krijgen de stedenbouwkundige verantwoordelijken spijtig genoeg niet.Nochtans beschikte Lier met Mark Depreeuw een decennium lang over een onafhankelijke stedenbouwkundige, niet aan ambtstermijnen gebonden. Hij hield het in 1991 echter gedesillusioneerd voor bekeken, de politieke inmenging en electorale belangen van veel betrokkenen beu. Zijn functie is momenteel vacant.STIJN PEETERS GEERT WELLENS LIER De Zimmertoren, één van de talrijke beschermde monumenten van de Pallieterstad.GUIDO VAN DEN BOGAERT Na een studieperiode klaar voor de actie.MARK DEPREEUW Stadsarchitect van 1981 tot 1991, voorlopig geen opvolger.BART SCHEERS (INKOVE) Dringende nood aan betaalbare industriegronden.