EERSTE FEDERALE PRIKKEL.
...

EERSTE FEDERALE PRIKKEL.Vlaams minister van Ekonomie Eric Van Rompuy werkt aan fiskale incentives voor Vlaamse bedrijven, zijn partijgenoot en federaal minister van Landbouw en KMO-beleid Karel Pinxten heeft reeds een eerste fiskale prikkel kant en klaar : een belastingkrediet ten belope van 7,5 % van het ingebrachte eigen vermogen. Maar de federale KMO-minister heeft daarbuiten nog één en ander in petto, het administratiekantoor bij voorbeeld.Het is maandag, 2 oktober, rond 18 uur, wanneer we Pinxten op zijn kabinet uithoren over zijn plannen met de KMO's. Ook voor hem het eerste interview in zijn nieuwe funktie. Enkele uren later wordt hij door premier Dehaene verwacht op de ministerraad die het begrotingspakket 1996 moet goedkeuren. Pinxten is er vrij gerust in dat "zijn" belastingkrediet voor de KMO's erdoor komt. Terecht zoals later blijkt. "Het is één van de weinige positieve maatregelen in het hele begrotingspakket, " zegt hij een tikkeltje trots. "Om de eigen middelen binnen de onderneming verder te versterken, zal het fiskaal regime worden herzien. De autofinanciering binnen de KMO's zal aantrekkelijker worden gemaakt, " zo staat het in het federale regeerakkoord. Daar wordt meteen werk van gemaakt. "Voor de vennootschappen die genieten van het verlaagd tarief voor KMO's staat de maatregel reeds vast : een belastingkrediet van 7,5 % op het ingebrachte eigen vermogen. Dat krediet wordt geplafonneerd. We denken aan een plafond van 800.000 frank. Voor de zelfstandigen en vrije beroepers zal een vergelijkbaar voordeel worden verstrekt, nog nader uit te werken, " precizeert Pinxten.Wat zal die fiskale gunstmaatregel de overheid kosten ?Karel Pinxten : "Er is een kompenserende maatregel voorzien. De aftrekmogelijkheid van intresten van leningen wordt geschrapt. Dat zou budgettair voldoende ruimte scheppen om het belastingkrediet voor het eigen vermogen te financieren. In feite voeren we dus een verschuiving door van het ene naar het andere fiskale instrument. De impuls voor het eigen vermogen zorgt voor een meer direkte ondersteuning van de vennootschap en versterkt tegelijk de ontleningskapaciteit van de onderneming.In het regeerakkoord is er tevens sprake van maatregelen om het probleem van de familiale opvolging binnen de KMO's op te lossen. Hoever staat u daarmee ?Karel Pinxten : "We moeten ervoor zorgen dat er geen fiskale discriminatie bestaat ten nadele van vennootschappen waar de bedrijfsleider plots wegvalt. Ze mogen niet zwaarder belast worden dan bedrijven die zich volgens plan op deze gebeurtenis hebben kunnen voorbereiden... "... door het vermogen tijdig onder de vorm van aandelen aan toonder te schenken aan de erfgenamen, waardoor de successierechten worden ontweken.Karel Pinxten : "Juist, maar het zijn uw woorden. We moeten het mogelijk maken dat bedrijfsactiva te allen tijde zeer gemakkelijk kunnen worden overgedragen, met een minimale fiskale last. Maar daarvoor moeten we overleg plegen met de gewesten, die bevoegd zijn voor de tarieven van de successierechten en de opbrengst ervan inkasseren. De federale regering houdt wel een belangrijke stok achter de deur. Zij kan immers de schenkingsrechten, nog steeds een federale materie, voor de overdracht van bedrijfsactiva onder welke vorm ook drastisch verlagen. Dan zullen de erfenisrechten uiteraard massaal worden ontweken.De maatregelen inzake successierechten zijn vooral gericht naar de kleine bedrijven. Voor de grotere ondernemingen werken we aan een soort van administratiekantoor. Het wetsvoorstel ter zake van Stefaan De Clerck, Jos Dupré en Herman Candries vormt een goede basis, maar vergt toch enige aanpassing. Er moeten wat meer bepalingen van dwingend recht ingevoegd worden, ter bescherming van de certifikaathouders, de echte eigenaars dus. Zij moeten in geval van fusie, splitsing of overname van het bedrijf en zeker in geval van wanbeheer hun certifikaten vlot weer kunnen omruilen in aandelen om opnieuw het heft in handen te nemen. "De techniek van het administratiekantoor bestaat erin dat de aandeelhouders hun aandelen toevertrouwen aan een aparte rechtspersoon, het administratiekantoor. Het bestuur van dit administratiekantoor oefent de met de aandelen verbonden stemrechten uit en voert dus het beleid. De vroegere aandeelhouders krijgen in ruil certifikaten, die recht geven op de opbrengsten van het kapitaal. Zij blijven de ekonomische eigenaars. Deze techniek bevordert de stabiliteit (verankering) van het bestuur van het bedrijf.De formule is in Nederland reeds lang ingeburgerd. Na een vergeefse poging van Wivina Demeester enkele jaren geleden als staatssekretaris van Financiën om het administratiekantoor in België te lanceren, namen een aantal CVP-parlementairen, waaronder de huidige minister van Justitie Stefaan De Clerck vorig jaar de draad weer op met een wetsvoorstel. Pinxten gaat nu samen met de kollega's van Justitie en Financiën een wetsontwerp klaarstomen.KAREL PINXTEN, FEDERAAL MINISTER VAN LANDBOUW EN KMO-BELEID Trots op "één van de weinige positieve maatregelen in het begrotingspakket".De voorbije jaren was er een kontinue vermindering van de expansiesteun om meer te kunnen investeren in infrastruktuur en technologische innovatie. Voor Eric Van Rompuy moet de expansiesteun weer omhoog.