Baanbrekende innovatie gebeurt vaak bottom-up. Waar multinationals afhaken, zijn er jonge ondernemende wetenschappers, die verenigd in kleine kmo's, de grenzen van de technologie willen verleggen. Onderzoek en ontwikkeling is nodig in een economie die niet meer organisch groeit. Ook de regering heeft dat begrepen. In haar regeerakkoord en in haar relanceplan heeft ze kmo-vriendelijke fiscale maatregelen opgenomen om onderzoek en ontwikkeling te ondersteunen. Die maatregelen heeft ze vastgelegd in de wet van 17 juni 2013.
...

Baanbrekende innovatie gebeurt vaak bottom-up. Waar multinationals afhaken, zijn er jonge ondernemende wetenschappers, die verenigd in kleine kmo's, de grenzen van de technologie willen verleggen. Onderzoek en ontwikkeling is nodig in een economie die niet meer organisch groeit. Ook de regering heeft dat begrepen. In haar regeerakkoord en in haar relanceplan heeft ze kmo-vriendelijke fiscale maatregelen opgenomen om onderzoek en ontwikkeling te ondersteunen. Die maatregelen heeft ze vastgelegd in de wet van 17 juni 2013. Belgische vennootschappen die aan onderzoek en ontwikkeling doen en octrooien deponeren, kunnen aanspraak maken op de octrooi-aftrek. Daardoor wordt 80 procent van hun octrooi-inkomsten fiscaal vrijgesteld. Een van de basisvoorwaarden is dat de vennootschap moest beschikken over een octrooi dat werd ontwikkeld of verbeterd in een onderzoekscentrum dat een aparte, onafhankelijke entiteit van de onderneming vormt. Kmo's beschikken vaak niet over zo'n aparte afdeling. Voor hen lag de octrooi-aftrek daarom minder voor de hand. De nieuwe wet heeft daar een mouw aan gepast. Een andere fiscale stimulans voor onderzoek en ontwikkeling is de vrijstelling van de storting van de bedrijfsvoorheffing. Ondernemingen die bezoldigingen uitbetalen aan onderzoekers, hoeven de voorheffing op die lonen niet door te storten aan de schatkist. Die vrijstelling geldt onder meer voor bedrijven die bezoldigingen uitbetalen of toekennen aan onderzoekers met een specifiek diploma die werken in onderzoeks- of ontwikkelingsprojecten of -programma's. Ook vennootschappen die worden gekwalificeerd als 'young innovative company' kunnen aanspraak maken op dat voordeel. De nieuwe wet heeft de vrijstelling van de doorstorting van de bedrijfsvoorheffing verhoogd tot 80 procent. De nieuwe wet verduidelijkt ook de definitie van young innovative company's en van onderzoeks- of ontwikkelingsprojecten of -programma's. Om een betere controle op de toepassing van die vrijstelling mogelijk te maken, wordt een meldingsplicht ingevoerd. De projecten en de programma's waarvoor de vrijstelling van 80 procent kan worden toegepast, moeten vanaf 1 januari 2015 zijn aangemeld bij de Programmatorische federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid. De melder kan vooraf aan die dienst vragen of een project valt binnen het toepassingsgebied van de wet. De regering heeft woord gehouden, maar via de meldingsplicht heeft ze de administratieve last toch ook verder opgedreven. Was dat echt nodig? Het belang van innovatie voor onze economie is zo groot, dat we ook aan andere fiscale steunmaatregelen moeten durven denken. Jonge innoverende ondernemingen hebben behoefte aan financiering. De overheid zou investeringen in zulke ondernemingen fiscaal vriendelijk moeten maken. Waarom zou de regering geen Tax Shelter voor onderzoek en ontwikkeling opzetten? Die fiscale regeling bestaat al voor de productie van audiovisuele en cinematografische werken, en zou ook onze innovatie kunnen schragen. De auteur leidt het fiscaal en juridisch team voor vastgoed en M&A van Deloitte Fiduciaire. YANNICK DE SMET Waarom zou de regering geen Tax Shelter voor onderzoek en ontwikkeling opzetten? Die fiscale regeling zou ook onze innovatie kunnen schragen.