Ondanks het beloofde gedoogbeleid in de regionale regeringsverklaring, ontbrak tot nu toe de wettelijke basis voor een fiscale vrijstelling van 'zwarte' nalatenschappen. In het volgende begrotingsdecreet zal het Vlaamse Gewest het toegewezen deel van de opbrengst - 39,3 miljoen euro - uit de amnestiemaatregel opnemen in de ontvangsten. Op die manier krijgen de berouwvolle belastingzondaars in Vlaanderen met een eenmalige bevrijdende aangifte (EBA) eindelijk jurid...

Ondanks het beloofde gedoogbeleid in de regionale regeringsverklaring, ontbrak tot nu toe de wettelijke basis voor een fiscale vrijstelling van 'zwarte' nalatenschappen. In het volgende begrotingsdecreet zal het Vlaamse Gewest het toegewezen deel van de opbrengst - 39,3 miljoen euro - uit de amnestiemaatregel opnemen in de ontvangsten. Op die manier krijgen de berouwvolle belastingzondaars in Vlaanderen met een eenmalige bevrijdende aangifte (EBA) eindelijk juridische zekerheid: ze zullen geen belastingen meer moeten betalen voor hun ontdoken successierechten. Het Waalse en Brusselse parlement hadden al een afzonderlijk decreet goedgekeurd, terwijl de Vlaamse christen-democraten bleven dwarsliggen. Zij hadden zich immers altijd al verzet tegen fiscale amnestie en wilden geen gezichtsverlies lijden. Uiteindelijk zocht en vond de meerderheid een oplossing in een toelichting bij het decreet voor de aanpassing van de middelenbegroting. Hiermee volgt de regering het standpunt van advocaat Victor Dauginet ( Dauginet & Co), dat successierechten in wezen oneigenlijke gewestbelastingen zijn, afgeleid van de federale belastingbevoegdheid. De gewesten kunnen ze niet autonoom heffen op basis van de grondwet, maar krijgen dankzij de Bijzondere Financieringswet wel de opbrengst. Ze mogen zelfs het tarief, de vrijstellingen en de grondslag wijzigen, ook al blijft de federale administratie bevoegd voor de inning. Zwarte nalatenschappen van sterfgevallen van vóór 30 juli 1994 genieten nu al fiscale amnestie wegens het verstrijken van de verjaringstermijn. Professor Didier Van Laere ( Ehsal), vennoot van het Brusselse advocatenkantoor De Broeck Van Laere Van Camp Coopman: "Maar zij lopen nog altijd het risico van strafrechtelijke vervolging met mogelijke verbeurdverklaring tot gevolg. Alleen wie zijn ontdoken successierechten via EBA aangeeft, geniet volledige strafrechtelijke immuniteit - ongeacht in welk gewest. Uit artikel 7 van de EBA-wet blijkt duidelijk dat alle personen die zich schuldig hebben gemaakt aan het ontduiken van belastingen of heling, vrijgesteld blijven van strafvervolging. Wanneer ze echter geen EBA indienen, zal op bepaald ogenblik wel de verjaringstermijn van de successierechten verstreken zijn, maar blijven de strafrechtelijke risico's van heling of witwassen onverminderd bestaan."E.P. E.P.