Aan de top van de Belgisch-Chinese Economische en Commerciële Raad een soort Kamer van Koophandel is de verjonging ingezet. Onlangs werd de 40-jarige Brusselse advocaat Bernard Dewit tot voorzitter gekozen, in opvolging van de gewezen topdiplomaat Jan Hollants Van Loocke.
...

Aan de top van de Belgisch-Chinese Economische en Commerciële Raad een soort Kamer van Koophandel is de verjonging ingezet. Onlangs werd de 40-jarige Brusselse advocaat Bernard Dewit tot voorzitter gekozen, in opvolging van de gewezen topdiplomaat Jan Hollants Van Loocke. Bernard Dewit hoort thuis bij de "nieuwe generatie" van geïnteresseerden in China, die het land pas ontdekten toen de beruchte Culturele Revolutie en haar geestelijke vader Mao Zedong reeds geschiedenis waren. Als zoon van een advocaat was Bernard Dewit voorbestemd om in vaders voetsporen te treden. Zijn rechtenstudies aan de UCL in Leuven beëindigde hij in 1978, het laatste werkjaar van de Franstaligen in de Dijlestad. Nog datzelfde jaar schreef hij zich in aan de balie van Brussel.Rond die tijd begon hij ook meer en meer aandacht te hebben voor China. "Dat rijk was zich aan het openstellen voor het buitenland en was voor mij een zeer goed studieobjekt. Hoe zou zo'n staat-in-transformatie zijn nieuwe rechtsstelsel vorm geven ? Je moet bedenken dat er voordien onder de Culturele Revolutie bijna geen sprake was van recht. Sedertdien heeft het land al zeer veel vooruitgang geboekt. Het is er wel nog verre van perfect en het ontbreekt er nog steeds aan voldoende rechtsgeleerden en professionelen om alles in de praktijk te brengen. Wat betekent dat de realiteit niet altijd overeenstemt met de theorie," erkent Bernard Dewit. Samen met zijn kollega François De Bauw schreef hij in '82 de studie " China's Trade Law". Later, in '87, bracht hij in opdracht van het Belgisch ministerie van Justitie en op vraag van het Chinese Opperste Gerechtshof een twee maanden durend bezoek aan dat land met het oog op het verbeteren van het Chinese rechtsapparaat en de samenwerking met ons land. Als nieuwe en jonge voorzitter van de Belgisch-Chinese Ekonomische en Commerciële Raad is Dewit niet betrokken geweest bij de vele interne strubbelingen die het wereldje van de Belgische Chinavrienden in het verleden kenmerkte. Hij vertegenwoordigt de vernieuwing die de Kamer naar de volgende eeuw moet voeren. "De vroegere generatie China-fanaten waren pioniers die veel goeds hebben gedaan in het nader tot elkaar brengen van beide landen. Het waren mensen die risico's durfden nemen. Vandaag komt het er op aan China beter gekend te maken bij het publiek en onze universitairen meer in kontakt te brengen met dat land met zijn rijke en eeuwenoude tradities," poneert Bernard Dewit. Hij zal er zelf aktief aan kunnen meewerken, vermits hij ook vice-voorzitter is van het Cultureel Centrum België-China in Brussel dat vooral fungeert als verspreider van informatie over China in ons land. BERNARD DEWIT (BELGISCH-CHINESE EKONOMISCHE EN COMMERCIELE RAAD) Doel : China beter gekend maken bij het publiek.