Het parket van Namen onderzoekt 1300 dossiers van het kantoor van gewezen notaris René Foubert uit Tamines. Dat gebeurde na een klacht van zijn opvolger Alain Beyens in augustus 2004. "Ik trof er akten aan waarin bepaalde passages wit waren gemaakt, met opengelaten en later in te vullen ruimtes, met in de rand geschreven bemerkingen en andere fouten die de akte haar wettelijke karakter ontnemen," getuigt Beyens aan Trends. "Ook financieel zijn er allerhande zaken niet in orde. Zo zijn er nogal wat te hoge facturen opgemaakt."
...

Het parket van Namen onderzoekt 1300 dossiers van het kantoor van gewezen notaris René Foubert uit Tamines. Dat gebeurde na een klacht van zijn opvolger Alain Beyens in augustus 2004. "Ik trof er akten aan waarin bepaalde passages wit waren gemaakt, met opengelaten en later in te vullen ruimtes, met in de rand geschreven bemerkingen en andere fouten die de akte haar wettelijke karakter ontnemen," getuigt Beyens aan Trends. "Ook financieel zijn er allerhande zaken niet in orde. Zo zijn er nogal wat te hoge facturen opgemaakt."De klanten van de notaris lopen het risico een erfenis mis te lopen of onterecht te erven. Foubert erkent dat er fouten zijn gemaakt, maar wijt die aan zijn personeel. Philippe Wery, zijn advocaat: "Mogelijk beging hij burgerlijke fouten, maar strafrechtelijk kan je hem waarschijnlijk niets aanwrijven."Beyens stapte eerst naar de Chambre des Notaires de Namur, waarvan René Foubert twee keer voorzitter was. In januari 2005 sommeerde voorzitter Jean-Michel Maus de Rolley (een verwante van prinses Mathilde d'Udekem d'Acoz) Beyens om Foubert toegang te geven tot de documenten. Beyens weigert: "Ik wil hem niet de kans geven om het bewijsmateriaal weg te nemen."Er volgt dus een klacht bij het gerecht tegen de voorzitter en zijn opvolger. In maart 2005 krijgt Beyens ook een fax van de verzekeringskamer van het notariaat, waarin "de grootste discretie" gevraagd wordt om "schadelijke geruchten over het notariaat in het algemeen en uw kantoor in het bijzonder" te vermijden. Het stoort Beyens dat op die fax een aantekening staat van Paul-Arthur Coëme, schatbewaarder van de Nationale Kamer van Notarissen. "De officiële vertegenwoordigers van het notariaat wilden het gefoefel in de doofpot stoppen in plaats van onmiddellijk een oplossing te zoeken voor de schadegevallen. Ook het gerecht houdt zich enkel bezig met de formele ondervraging van de gedupeerden, terwijl Foubert met rust gelaten wordt. Ik heb de indruk dat men deze zaak heel kalmpjes aanpakt, omdat anders het notariaat in rep en roer staat."Notaris Coëme ontkent met klem: "Deze zaak kwam in de pers aan bod, zodat van een doofpotoperatie geen sprake is. Meer nog: we adviseerden elke cliënt de eventuele nietigheid van de akte op kosten van notaris Foubert te herstellen. Een persoon, bij wie een duidelijk omschreven schade werd vastgesteld, werd ook vergoed door de institutionele tussenkomst van de notarissen zelf."Jan Van Bael, ondervoorzitter van de Nationale Kamer van Notarissen, meldt alvast dat Coëme niet optrad in naam van de instelling. "Meester Coëme had ook geen enkele functie of bevoegdheid op niveau van de verzekeringen in die periode."Coëme behandelde als gewezen kabinetslid van minister van Justitie Laurette Onkelinx (PS) ook de benoemingen van notarissen. Op 31 oktober 2006 stelde de minister een nieuwe notaris aan: Jean-Marc Foubert, de zoon van de al genoemde René. Er liep toen al een gerechtelijk onderzoek tegen hem. "Ongehoord," huivert Beyens. "De zoon was jaren de medewerker van zijn vader. Hij heeft na het overlijden van cliënten nog wijzigingen aangebracht aan bepaalde akten." Meester Wery: "Als werknemer was zoon Jean-Marc niet in de buurt als zijn vader de akten opstelde. Hij deed ander werk."Coëme stelt dat het kabinet geen andere keuze had de benoemingscommissie van het notariaat te volgen. Die vroeg ook het advies aan de procureur van Namen. De procureur, Bernard Claude, suggereert, zonder in detail te treden, in een gesprek met Trends dat hij over de benoeming een zeker voorbehoud maakte. "Het was, laten we zeggen, sterk gemotiveerd," monkelt hij. Coëme: "Toch besliste de benoemingscommissie om Jean-Marc Foubert op de achtste plaats te zetten uit een lijst van 24 kandidaten. De minister heeft de bevoegdheid niet om die beslissing ongedaan te maken."Minister Onkelinx kan evenmin notarissen sanctioneren. "Alleen de procureur van Namen kan op basis van de wet op het notariaat preventief ingrijpen als hij dat opportuun acht," aldus Coëme. Procureur Bernard Claude meldt echter dat hem geen feiten bekend zijn die toelaten in te grijpen. Volgens Paul-Arthur Coëme wordt het risico dat cliënten problemen krijgen door het optreden van zoon Foubert beperkt door zijn associatie met twee notarissen. "Die zijn solidair aansprakelijk voor eventuele professionele fouten van hun collega. Het is evident dat zij een controle op zijn activiteiten uitoefenen."Beyens vreest het ergste: "Waarom neemt men dit risico? Jean-Marc Foubert is mee verantwoordelijk voor de chaos die zijn vader achterlaat. Wat gebeurt er hier eigenlijk?" Erft de zoon de kwalijke trekjes van zijn vader? Jean-Marc Foubert houdt zich stil. "Het ordewoord is zwijgen."Hans Brockmans hans.brockmans@trends.be