De sociale partners zijn het eens geraakt over de aanpassing van het gewaarborgde rendement van groepsverzekeringen. De wet bepaalt dat de premies die de werkgever betaalt minimaal 3,25 procent moeten opleveren. Vanaf 1 januari zal dat minimale rendement schommelen tussen 1,75 en 3,75 procent, afhankelijk van de rente op tienjarige Belgische obligaties (lees p. 125).
...

De sociale partners zijn het eens geraakt over de aanpassing van het gewaarborgde rendement van groepsverzekeringen. De wet bepaalt dat de premies die de werkgever betaalt minimaal 3,25 procent moeten opleveren. Vanaf 1 januari zal dat minimale rendement schommelen tussen 1,75 en 3,75 procent, afhankelijk van de rente op tienjarige Belgische obligaties (lees p. 125). Maar zelfs met minder gewaarborgd rendement behoudt een groepsverzekering nog altijd belangrijke troeven. Bovendien kan uw groepsverzekering ook voordelen bieden voordat u met pensioen gaat. Uw groepsverzekering helpt niet alleen het verschil te verkleinen tussen uw beroepsinkomen en uw wettelijk pensioen, ze kan ook het inkomensverlies compenseren als u wordt getroffen door ziekte of een ongeval. Bij arbeidsongeschiktheid beperkt de sociale zekerheid het vervangingsinkomen tot 41.000 euro op jaarbasis. En als u zou overlijden, blijven uw nabestaanden dankzij uw groepsverzekering niet in de kou staan. Steeds meer werkgevers bieden hun werknemers zogenoemde cafetariaplannen aan, waarin ze aanvullende waarborgen op hun maat kunnen combineren, binnen de mogelijkheden van het collectieve groepsverzekeringscontract. Die plannen kunnen jaarlijks of zelfs driejaarlijks worden aangepast, bijvoorbeeld als de gezinssituatie van de verzekerde verandert. Uit de praktijk blijkt dat werknemers te weinig aandacht hebben voor de aanvullende waarborgen van hun groepsverzekering. Ze zijn vaak nog belangrijker dan het kapitaal dat u ontvangt bij pensionering. De werkgever beslist uit welke aanvullende waarborgen zijn werknemers via de groepsverzekering mogen kiezen. Voor die extra dekkingen moet hij meer premies betalen. Geeft hij geen of weinig aanvullende waarborgen, dan blijft het voordeel vaak beperkt tot de pensioenopbouw. Voor een zelfstandige bedrijfsleider is de situatie anders. Hij bepaalt voor zijn vennootschap zelf welke waarborgen zijn groepsverzekering bevat. Maar welke aanvullende waarborgen op een groepsverzekering bestaan er? We vroegen het Marijke Van Roijen en Rudy Peeters, specialisten Employee Benefits bij de verzekeraar ADD. Elk jaar overlijden heel wat mensen die een hypotheek of andere leningen aan het afbetalen zijn. Dat is niet alleen emotioneel, maar ook financieel een drama voor de langstlevende partner en het gezin. Een aanvullende overlijdensdekking in de groepsverzekering kan een oplossing bieden. Die waarborg wordt nog belangrijker nu de wettelijke pensioenleeftijd is verhoogd van 65 tot 67 jaar. Bovendien biedt de sociale zekerheid samenwonenden met een gezin geen garantie op een financiële ondersteuning als een van de partners wegvalt. Ook als u ziek of invalide wordt en een of meer leningen aflost, loeren financiële problemen om de hoek. Een schuldsaldoverzekering biedt uw nabestaanden een stuk bescherming als u overlijdt, maar ze biedt geen dekking bij invaliditeit. De waarborg invaliditeit of verzekering gewaarborgd inkomen in een groepsverzekering verzekert u tegen inkomensverlies door ziekte, een ongeval, zwangerschap of ouderschapsverlof. Als u van werkgever verandert en uw nieuwe werkgever geen verzekering gewaarborgd inkomen aanbiedt, kunt u die verzekering individueel voortzetten. Dat heeft de wet-Verwilghen mogelijk gemaakt. U hoeft daarvoor geen medische formaliteiten te vervullen, op voorwaarde dat de verzekerde periode niet wordt onderbroken. Uw werkgever betaalt u geen loon meer als u langdurig ziek bent. Hij is ook niet meer verplicht de premies van uw groepsverzekering te betalen. Als er geen premies worden gestort, vallen de risicowaarborgen onmiddellijk weg. De waarborg premievrijstelling is daarom een belangrijk vangnet. Als u zou overlijden, kan een waarborg premievrijstelling het verschil betekenen tussen de uitkering van een minimumkapitaal van 5000 of een van 150.000 euro. Zolang u werkonbekwaam bent, wordt uw aanvullend pensioen verder opgebouwd. Patiënten worden almaar vroeger ontslagen uit het ziekenhuis. Een hospitalisatieverzekering keert geen vergoeding uit voor de kosten van thuiszorg, waardoor u die uitgaven zelf moet betalen. Een aanvullende waarborg ziekenhuisopname is dus nuttig. Verzekeraars spelen in op die trend. Bovendien besteden steeds meer verzekeraars aandacht aan preventie. Ook medische check-ups worden steeds vaker terugbetaald. Bedrijven kunnen het budget dat ze aan ecocheques besteden, ook gebruiken voor de terugbetaling van ambulante kosten of voor een tandzorgplan via de groepsverzekering, zonder medische formaliteiten. Uw werkgever betaalt bijvoorbeeld 125 euro en u kunt beschikken over een extra kapitaal van minstens 750 euro. Daarmee kunt u remgelden op erelonen en de kosten van medicatie op voorschrift, kinesitherapie, brilglazen en tandverzorging terugvorderen. JOHAN STEENACKERSDe aanvullende waarborgen van een groepsverzekering zijn vaak nog belangrijker dan het kapitaal dat de verzekerde ontvangt bij zijn pensionering. Als u langdurig ziek bent, is uw werkgever niet meer verplicht de premies van uw groepsverzekering te betalen.