T rends verlaat om 16.50 uur onder luid geblaf het erf van Bo Coolsaet (63). We krijgen de vingerwijzing discreet te zijn. Om 17.00 uur heeft hij een afspraak met een manager van groot kaliber. "Als u hem zou zien: mondje dicht!"
...

T rends verlaat om 16.50 uur onder luid geblaf het erf van Bo Coolsaet (63). We krijgen de vingerwijzing discreet te zijn. Om 17.00 uur heeft hij een afspraak met een manager van groot kaliber. "Als u hem zou zien: mondje dicht!" Het Vlaamse bedrijfsleven ontdekt de weg naar Bo Coolsaet. Het Penseel van de Liefde, over het verdriet en de lusten van de fallus, werd een internationale bestseller. Uroloog-androloog Bo Coolsaet, de auteur, legt managers op de divan, enthousiasmeert congressen, spreekt voor zalen met achthonderd societydames. Arabieren en Russen inviteren de Vlaming voor advies over sex en zijn. Bo Coolsaet studeert drie dagen per week in een witte studio aan de binnentuin van een kloeke hoeve in Wuustwezel. Uit de studio rollen boeken en artikels. In 1999 verscheen Het Masker van de Ziel en in 2001 De Navelstreng van Eros. De piekerende geneesheer-psycholoog belooft nog meer moois. BO COOLSAET. "ALS DE MANNEN VANDAAG NIET BETER OPGEVANGEN EN BEGELEID WORDEN, ZAL HET AANTAL DRAMA'S NOG TOENEMEN. HOE IS HET ZOVER KUNNEN KOMEN? HET HELE PROCES IS GESTUURD DOOR DE VROUW EN DAT KLINKT VOOR MANAGERS ONGEWOON EN VERONTRUSTEND. MAN-VROUWRELATIES VARIëREN IN DE TIJD EN PER CULTUUR, MAAR DE ALGEMENE TREND IS DAT DE VROUW HAAR PARTNERS KIEST. DAT IS DE WET VAN DARWIN, VAN DE EVOLUTIELEER. "DE VROUW KIEST DE ORNAMENTEN VAN DE MAN OP GROND VAN HAAR VERLANGENS. BINNEN DE PATERNALISTISCHE ONDERDRUKKINGSPERIODE DIE WIJ KENDEN IN ONZE EIGEN CULTUUR - EN WAARVAN WIJ NU HET EINDE BELEVEN - HEEFT DE VROUW STEEDS DE PARTNERS GEKOZEN WAARVAN ZIJ DACHT DAT DIE EEN INKOMEN, MACHT EN STATUS ZOUDEN VERWERVEN. DE MAN-KANDIDAAT VOOR DAT PARTNERSCHAP HEEFT ZICH IN DIE ROL BEKWAAMD. DE HUISVROUW KOPPELDE HAAR PRESTIGE AAN DE ORNAMENTEN VAN HAAR MAN EN KON HAAR EIGEN IDENTITEIT NIET ONTWIKKELEN. OP DEN DUUR HAD ZIJ GEEN MINNAAR MEER, WANT ZIJ STUURDE DE MAN DE PIRAMIDE VAN DE ARBEID EN DE CARRIèRE OP. EN DUS WAS HIJ NIET LANGER BIJ HAAR. ZIJ HAD OOK GEEN VADER MEER VOOR HAAR KINDEREN. IK NOEM DAT HET PAUW-SYNDROOM. HET VROUWTJE VAN DE PAUW KOOS ALTIJD VOOR MANNETJES MET EEN LANGERE STAART, VOOR HAAR EEN TEKEN VAN SUCCES, VAN FITNESS. OP DEZELFDE MANIER KOOS DE MENSELIJKE VROUW VOOR DE PECUNIAIRE EN INTELLECTUELE PRESTATIES VAN DE MAN. EN DAT IS GEëSCALEERD." COOLSAET. "ZOALS DE PAUW DIE NIET MEER KAN VLIEGEN, IS DE MAN VANDAAG ONTMAND. DE MAN MAAKT VAN ZICHZELF EN ZIJN PRESTATIES EEN WAANBEELD. HIJ GELOOFT DAT HIJ ALVERMOGEND EN ONBEGRENSD IS, DAT HIJ EEN GOD IS, SEKSUEEL TOT ALLES IN STAAT. DE MYTHE VAN DE MAN IS HET MATERIëLE. HIJ VERDRONG ZIJN SPIRITUALITEIT. VAN ZOVER WE BRONNEN HEBBEN, IS DE MYTHOLOGIE NOODZAKELIJK GEWEEST. ZONDER MYTHOLOGIE KUNNEN MENSEN EN GEMEENSCHAPPEN NIET LEVEN. DE WESTERSE, JOODS-CHRISTELIJKE LEER IS TIJDENS DE ESCALATIE VAN DE ONTMANNING GENEGEERD EN GEFRAGMENTEERD. DE KLEINE GROEPSSTRUCTUUR - HET GEZIN, DE WIJK, HET DORP, DE STADSKERN - IS VERBROKKELD. DAT ZAG PIM FORTUYN VIJF JAAR GELEDEN AL. DE DRIEHOEK 'VADER, MOEDER EN KIND' IS VERBROKEN. NOCHTANS IS DIE NUCLEUS - OF EEN AFSPIEGELING DAARVAN - LEVENSNOODZAKELIJK. DAT KLINKT THEORETISCH MAAR HET VERLIES, DE LEEGTE KOMT VOOR BIJ ALLE MANNEN DIE OP CONSULT VERSCHIJNEN. "ER ZIJN ER DIE HET ZELF NIET REALISEREN EN ZICH LATEN MEESLEPEN IN DE ONGESTRUCTUREERDE MASSACULTUUR, GESTUURD DOOR PRODUCTIE, DOOR ONMIDDELLIJK GENOT. HET VERLANGEN SMELT WEG. OOK SEKSUEEL. DOOR HET OPRUKKENDE LIBERTINISME KAN IEDEREEN ALLES HEBBEN EN DOEN. DAT LEIDT NIET TOT EEN GELUKSGEVOEL, MAAR TOT ONRUST. DE FUNDAMENTELE BRON VAN HET ONVEILIGHEIDSGEVOEL IS HET FIJNMALEN VAN DE BASISGROEPEN."COOLSAET. "WIJ HEBBEN NIET LANGER RESPECT VOOR POLITIEKE LEIDERS EN OOK NIET VOOR CEO'S. ZIJ WORDEN AANGEVALLEN, GEDOOD, IN DE GEVANGENIS GEZET, ER ZIJN INTRIGES. DE VASTE NORMEN OM IEMAND GEZAG TE GEVEN, ZIJN ER NOG NAUWELIJKS. NOCHTANS HEEFT IEDEREEN BEHOEFTE AAN GESTRUCTUREERDE GROEPEN MET LEIDERSCHAP. JE MOET ECHTER EEN ZEER GOED LEIDER ZIJN OM NU NOG GEZAG UIT TE OEFENEN. JE VOELT DAT DE LAGERE ECHELONS VAN DE PIRAMIDE NIET LANGER DEGENEN BESCHERMEN DIE BOVEN HEN STAAN. ZIJ HEBBEN NIETS LIEVER DAN DAT ER MET DE CHEFS IETS GEBEURT. ZIJ LEVEN VAN LEEDVERMAAK. IEDEREEN ONTDEKT DAT VELEN BOVEN HUN VERMOGEN EN TALENT HEBBEN WILLEN PRESTEREN. IN PURE PETER PRINCIPE-STIJL PROMOVEERT MEN TOT VOORBIJ ZIJN NIVEAU VAN BEKWAAMHEID." COOLSAET. "INDERDAAD, DE TWEE TORENS VAN HET WTC WAREN DE FALLISCHE SYMBOLEN VAN OPGEKLOMMEN MACHT, VIRILITEIT EN HEERSZUCHT. DE STAART VAN DE PAUW STOND IN DIE TWEE BUILDINGS OMHOOG. WE HEBBEN ALLEMAAL MEEGEWERKT AAN DAT SYSTEEM EN ER IS NIET ééN GROEP DIE SCHULDIG IS. WELKE BASIS ZOEKEN WE NU OM IN DE BEDRIJVEN TE FUNCTIONEREN? GAAN WE DE MILJOENEN MENSEN OP DEZELFDE MANIER AAN HET WERK HOUDEN? OF ZOEKEN WE NAAR KLEINSCHALIGHEID, RECHTVAARDIGHEID EN MINDER AANSTOOTGEVEND GEDRAG?" COOLSAET. "ER IS ZEER WEINIG ONDERZOEK GEDAAN NAAR DE TYPISCHE PATHOLOGIEëN VAN DE DEPRESSIE IN DE JAREN DERTIG. DIE ZIJN ER NIET. WE LEEFDEN NIET IN EEN GEGLOBALISEERDE WERELD ZOALS IN 2002. DE PRESTATIEDWANG HAD EEN DIMENSIE DIE ONVERGELIJKBAAR IS MET DEZE DIE WE VANDAAG KENNEN. DE KLEINSCHALIGHEID BESTOND, OOK IN DE FAMILIES. DE GROOTOUDERS WERDEN NIET MASSAAL GEDUMPT IN TEHUIZEN ALS KOOIEN, TERWIJL ER EEN BEHOEFTE IS OM ZE IN DE VERNIEUWENDE KERNSTRUCTUREN TE HOUDEN." COOLSAET. "BIJ DE JONGSTE MASSALE ORGIE VAN HEBZUCHT WERKTEN SOCIAAL-PSYCHOLOGISCHE MECHANISMEN ALS HYPE, CHAUVINISME, STEREOTYPE EN GENERALISERING. ZELFS DE BUITENSTAANDER - IK BEN GEEN BEURSANALIST - ZAG DE MASSAPSYCHOLOGIE AAN HET WERK. DE ONGESTRUCTUREERDE GROEPSDYNAMIEK WERD EUFORISCH GESTUURD DOOR DE BANKEN EN BELEGGINGSMAATSCHAPPIJEN. 'HEBBEN EN BEZITTEN' WERD DE ULTIEME VORM VAN GELUK. HET ZIJN NIET DE INSTITUTIONELE BELEGGERS DIE HET SYSTEEM HEBBEN OPGEBLAZEN - ZIJ WETEN WAT ZE MOETEN DOEN. WIJ HEBBEN HET GEDAAN. WIJ, DE HEBZUCHTIGE, PSYCHOTISCHE KLEINE MAN." COOLSAET. "HET NARCISME IS EEN MISKENDE GEESTESAFWIJKING EN HET PAUW-SYNDROOM IS EEN UITING VAN NARCISME. NARCISME HOUDT IN DAT MEN EENZAAM EN INDIVIDUEEL STREEFT NAAR PRESTATIE EN STATUS ZONDER DAT DAAR INHOUDELIJK IETS ACHTERSTAAT. DE NARCIST IS EEN VIJAND VAN DE LIEFDE. NEDERIGHEID, GEEN ONDERDANIGHEID, IS EEN VAN DE ELEMENTEN VAN DE WARE AMOR OMDAT ZIJ REKENING HOUDT MET EEN REëEL ZELFWAARDEBEELD. ALS JE EEN REëEL ZELFWAARDEBEELD HEBT, DAN BEN JE NEDERIG. DAN BEN JE NIET MEER DAN EEN ANDER. EEN NARCIST DENKT DAT HIJ DE ENIGE IS DIE IETS KAN EN WEET EN VINDT DE ANDERE MINDERWAARDIG." COOLSAET ( LACHT ONGEMAKKELIJK). "IK ZOU HIEROVER IETS KUNNEN ZEGGEN, MAAR IK DURF NIET." COOLSAET. "DOOR DE WAANBEELDEN OVER MANNELIJKHEID ZIJN VEEL BEDRIJVEN OPGEBLAZEN TOT SURREALISTISCHE DIMENSIES. TIEN OF TWINTIG JAAR GELEDEN ZOU NIEMAND HEBBEN KUNNEN BEDENKEN DAT LERNOUT & HAUSPIE ZO PLOTS ZOU VERDWIJNEN. ALS ONDERNEMINGEN ESCALEREN TOT SURREALISME, MOETEN ZIJ BARSTEN." COOLSAET. "JA, DIT IS EEN WELGEKOMEN CRISIS. ZOALS DE MIX VAN VALSE STRUCTUREN EN VERWACHTINGEN OVERKOOKT, ZO KAN HET NIET BLIJVEN DUREN. BEDRIJVEN KUNNEN NIET MEER DAN DE GLOBUS BESTRIJKEN. WE ZIJN TOT AAN DE GRENZEN GEKOMEN EN IEMAND DIE ALS IDEAAL HEEFT DAT ER GEEN GRENZEN ZIJN, ZAL IMPLODEREN. DOOR DE GLOBALISERING IS OOK DE AFGUNST GEGLOBALISEERD. JE KAN NIET VERDERGAAN ZONDER DAT DIE AFGUNST GROOTSCHALIGER WORDT. DE TAART IN HET GEZICHT VAN MICROSOFT-TOPMAN BILL GATES WAS NIET BEPERKT TOT DIE TAART. HET WAS EEN SIGNAAL DAT WE VERZIEKEN, EEN SIGNAAL DAT UITMONDT IN DE TERRORISTISCHE AANVALLEN VAN VANDAAG." COOLSAET. "IK OVERDRIJF NIET OMDAT DE PERSOONLIJKE CRISIS, ZOALS IK DIE ONDER MEER BIJ MIJN CLIëNTEN ZIE, ZICH NIET BEPERKT TOT DE DéMON DU MIDI. DAT WAS KLASSIEK: DE MAN WERKT, HEEFT GEEN TIJD. EN OP ZIJN VIJFTIGSTE SCHRIKT HIJ EN DENKT: WIE BEN IK, MOET IK MIJN RELATIE NIET HERSCHIKKEN? MAAR DE ONVREDE VAN NU LEIDT OP ALLE LEEFTIJDEN EN OP ALLE NIVEAUS VAN HET ZAKENLEVEN TOT DEPRESSIES. DAT ZIE IK AAN HET TYPE VAN GESPREKKEN WAARVOOR MEN HIER AANKLOPT. DAT ZIE IK AAN DE CIJFERS VAN DE WERELDGEZONDHEIDSORGANISATIE. DE WGO VERTELDE DRIE JAAR GELEDEN DAT DEPRESSIE DE TWEEDE ZIEKTEVERWEKKER IS TER WERELD. TOEN LEEFDEN WE NOG IN DE EUFORIE: DE BEURZEN BOOMDEN, DE GROTE BEDRIJVEN BOEKTEN WINSTMARGES VAN 20% EN TOCH WAS ER DEPRESSIE. WAT WAS DE OORZAAK? IK HERHAAL: HET PAUW-SYNDROOM WAARDOOR DE MANNEN - DE LEIDERS - EEN KARIKATUUR WERDEN VAN ZICHZELF. "DE VERLANGENS VAN DE MAN VERMINDEREN, ZIJN BELANGSTELLING VERMINDERT, ZIJN GENOTSGEVOELEN VERMINDERT, ZIJN ENERGIE VERMINDERT. MANNEN MASKEREN MAKKELIJKER HUN PROBLEMEN EN MANNEN AAN DE TOP TONEN HUN PROBLEMEN NOOIT. EEN MAN IS VAN NATURE ANGSTIG, ZO ONTDEKTE DE DIEPTEPSYCHOLOGIE. HIJ IS KWETSBAAR EN IS DAARDOOR AGRESSIEF, OOK ALS JONGETJE. DE MANNEN VAN VANDAAG LEVEN IN EEN SOORT VEREENZAMING. HET EIGENBEELD VALT DIEP EN ZIJ ERVAREN SCHAAMTE EN SCHULD. BIJ VELEN LEIDT DE ONBEHAAGLIJKHEID TOT LICHAMELIJKE KLACHTEN, MAAR NA EEN DOKTERSVISITE WORDT VASTGESTELD DAT ZE BIOLOGISCH GEZOND ZIJN EN DE OORZAAK VAN DE DEPRESSIVITEIT ELDERS LIGT, IN DE ZIEL."COOLSAET. "IMPOTENTIE IS EEN VAN DE GEVOLGEN VAN HET ALGEMENE NEGATIVISME. DE IMMUNITEIT VAN DE MAN VERANDERT, DE KANS OP KANKER WORDT NIJPENDER. MANNEN ZULLEN MEER ROKEN, DRINKEN, DE BUIKEN ZWELLEN DOOR DE PROBLEMEN, EN DE OBESITAS HEEFT EEN INVLOED OP DE SEKSUELE FUNCTIES, DE BLOEDVATEN. WE ZIEN BIJVOORBEELD HET PADAM-SYNDROOM WAARDOOR HET VRIJE TESTOSTERON ZAKT. DAT IS EEN ALGEMEEN VEROUDERINGSVERSCHIJNSEL MAAR IN STRESS-SITUATIES TREEDT DAT EVENEENS OP. HET IS VERSTANDIG OM DAT TE LATEN ONDERZOEKEN. NAUWE BLOEDVATEN HEBBEN EEN INVLOED OP DE ERECTIE. DE FAALANGST IS ZEER BELANGRIJK BIJ ERECTIESTOORNISSEN. "DAARBIJ KOMT DE PROBLEMATIEK VAN DE INTIMITEIT. ZIJ IS DE MAN ONTGROEID. DE MANNEN VRAGEN ME: DOKTER, MOET IK MINDER WERKEN? NEEN, DAT IS NIET ESSENTIEEL. ALS JE DE EMOTIONELE BINDING - EN IK SPREEK ME NIET UIT OVER WELKE VORM - KAN HERSTELLEN, DAN BEN JE OP DE GOEDE WEG. ALS DE MAN DAT NIET KAN OF WIL, DAN ZOEKT HIJ OPLOSSINGEN IN LOSSE RELATIES MET MEISJES OF VROUWEN VAN EEN LAGER INTELLECTUEEL NIVEAU. OMDAT HIJ DAAR WEER HET MACHTSGEVOEL HEEFT WAARDOOR SEKSUEEL CONTACT LUKT. VEEL MANNEN, OOK DE STERKE MANNEN, KUNNEN DE VERANDERENDE VROUW NIET AAN EN FALEN."COOLSAET. "ABSOLUUT, IK ZIE EEN FEMINISERING VAN HET MANAGEMENT. DE VROUW IS VROUW GEWORDEN EN DAT HEEFT EEN DRASTISCHE VERANDERING TEWEEGGEBRACHT. DE VROUW WERD ONAFHANKELIJK, ZOWEL MATERIEEL ALS SEKSUEEL. BEPAALDE MANAGERS EN INTELLECTUELEN WILLEN OVERSCHAKELEN NAAR HET ANDROGYNE TYPE. ZE WILLEN EEN SOORT VROUWMAN WORDEN, EN VOELEN ZICH GEROEPEN TOT VROUWELIJKE ACTIVITEITEN. DAT IS EEN FOUTE STRATEGIE. EEN MAN IS EEN MAN EN EEN VROUW IS EEN VROUW. ELK HEEFT ZIJN EIGEN IDENTITEIT, BEIDE ZIJN GELIJKWAARDIG. WE MOETEN HEN IN HUN DIVERSITEIT LATEN ONTWIKKELEN. ZO KOMEN WE TOT EEN HERSTRUCTURERING, OOK IN HET BEDRIJFSLEVEN. KIJK NAAR DE UNIVERSITEIT: DE VROUWEN BEGINNEN DAAR OPVALLEND OP TE RUKKEN. KIJK NAAR DE INTELLIGENTIETESTS: DE VROUW IS GELIJK AAN DE MAN. OOK IN DAT OPZICHT IS DE MAN HISTORISCH VERWRONGEN GEWORDEN TOT EEN IJDELE PENISDRAGER." COOLSAET. "DOOR DE LIEFDE. ALS IK VIJF JAAR GELEDEN OVER HET BELANG VAN LIEFDESRELATIES BEGON TE PRATEN, WERD DAT BESCHOUWD ALS EEN ROMANTISCHE BEVLIEGING. MANAGERS AANVAARDEN MOEILIJK HET DISCOURS VAN DE LIEFDE. IK SPREEK NIET OVER LIEFDE VANUIT EEN BEPAALDE OVERTUIGING WANT IK BEN EEN ACTIEVE AGNOSTICUS. TOCH MOETEN WE TERUG NAAR DE ONBAATZUCHTIGHEID, NAAR DE WARME CONTACTEN IN PLAATS VAN DE OPPERVLAKKIGE COMMUNICATIE VAN NU. WE MOETEN MEER KOMEN TOT EMPATHISCHE GESPREKKEN, TOT INLEVING, TOT EEN GELIJKWAARDIGHEIDSGEVOEL VOOR ANDEREN. DAT ZOU VEEL PROBLEMEN OPLOSSEN IN DE CONTACTEN MET MIGRANTEN EN VROUWEN." COOLSAET. "BINNEN HET KADER VAN DE LIEFDE VOEL JE DAT ER NOOD IS AAN MYTHOLOGISCHE ELEMENTEN. IEDEREEN DIE ZIN HEEFT VOOR NEDERIGHEID ZAL DAT ERKENNEN. DE GROTE VRIJZINNIGE, LEO APOSTEL, NOEMDE DAT HET GEVOEL VAN RELIGIOSITEIT. DAAR HOEVEN GEEN NAMEN VAN GODEN BIJ INGEVULD TE WORDEN. KARDINAAL DANNEELS IS EEN GOEDE COMMUNICATOR, MAAR MAAKT ZICHZELF ONMOGELIJK VOOR DE MENSEN VAN NU DOOR DE KERKELIJKE DOGMA'S. WIE KAN IN 2002 EEN ONBEVLEKTE ONTVANGENIS EN DERGELIJKE HOCUS-POCUS ERNSTIG NEMEN? DAT IS JAMMER, WANT DE CHRISTELIJK-JOODSE RELIGIE STEUNT OP HET CONCEPT VAN DE LIEFDE. ALS ZIJ ZICH ZOU BEPERKEN TOT DE LIEFDESIDEE EN AFSTAND ZOU NEMEN VAN DE ONWETENSCHAPPELIJKE RIMRAM DAAROMHEEN ZOU ZIJ EEN WERKTUIG VAN DE GEESTELIJKE HEROPLEVING KUNNEN ZIJN. OOK VOOR HET BEDRIJFSLEVEN. ER ZIJN GROTE GROEPERINGEN NODIG OM DAT RENOUVEAU TE STEUNEN EN TE VERSPREIDEN. DE KERK IS DAARVOOR ZEER GESCHIKT." COOLSAET. "DAT IS EEN GOEDE FORMULERING. DE MAN HEEFT ZICH VERHEVEN IN ZIJN WAANBEELD, ZELFS IN DE RELIGIE. ALLE GODEN ZIJN MANNEN, MAAR IN REALITEIT IS HET NET OMGEKEERD. DE MAN IS EMBRYOLOGISCH DE AFGELEIDE VAN DE VROUW. WIJ ONTWIKKELEN IN DE RICHTING VAN DE VROUW EN DAN SPLITSEN WIJ ONS AF. LATER IN ONZE BIOLOGIE ZIJN WIJ AFHANKELIJK VAN VROUWELIJKE HORMONEN DIE BEPALEN HOE ONZE MANNELIJKE HORMONEN WERKEN. EEN ACTUELE TOPHIT IN DE EVOLUTIONAIRE PSYCHOLOGIE IS DAT DE VROUWEN AAN DE BASIS LIGGEN VAN DE MENSELIJKE INTELLIGENTIE. DERGELIJKE FEITEN MOETEN WIJ ALS MANNEN LEREN ERKENNEN. ONZE WERELD WORDT EEN WERELD VAN NEVENSCHIKKING EN DAT LEIDT TOT EEN ANDER MODEL VAN SAMENZIJN, OOK IN HET BEDRIJFSLEVEN." Frans Crols [{ssquf}], fcrols@trends.beLees fragmenten uit 'Het Masker van de Ziel' en 'De Navelstreng van Eros' op Trends.be "Door de waanbeelden over mannelijkheid zijn veel bedrijven opgeblazen tot surrealistische dimensies.""Niet de institutionele beleggers hebben de beurzen opgeblazen. Wel de hebzuchtige, psychotische kleine man.""Als de mannen vandaag niet beter opgevangen en begeleid worden, zal het aantal drama's nog toenemen."