Ken- en stuurgetallen
...

Ken- en stuurgetallenDe aandacht van managementgoeroes en andere economische raadgevers of wonderdokters gaat steevast uit naar de strategie. Dikwijls lijkt de boodschap van excelleren, saneren of re-engineeren meer op een filosofisch kader of een geloofsbelijdenis dan op een bedrijfsproces. Het jongste jaar waait er echter een nieuwe wind door het consulentenlandschap : steeds vaker wordt er franjeloos op gewezen dat het formuleren van een strategie weinig zin heeft als de implementatie belabberd wordt opgevolgd. Het evalueren van de toepassing kan pas wanneer er voldoende ken- en stuurgetallen aanwezig zijn. Sommigen duiden ze aan als prestatie- en stuurvariabelen. In het handboek dat voor ons ligt, worden ze managementratio's genoemd. Zo luidt ook de laconieke titel van deze losbladige publicatie (die het voordeel geniet dat er achteraf vlot kan worden geactualiseerd of aangevuld). Anders dan de sermoenen van talloze managementgoeroes, spitst deze uitgave zich toe op de praktijk. Daarvoor zorgt een driekoppige Nederlandse redactie, de consulenten Klaassen en Torremans en de hoogleraar Bedrijfseconomie Van Witteloostuijn ( Rijksuniversiteit Limburg). In hun voorwoord geven ze grif toe dat het gebruik van kengetallen zo oud is als het bedrijfsleven zelf. Ze wijzen echter op een fundamenteel verschil tussen de klassieke cijferdans en de actuele benadering : "Een belangrijk kenmerk van de huidige literatuur over managementratio's is de nadruk op het gebruik van niet-financiële maatstaven. Naast dus niet in plaats van de gebruikelijke financiële ratio's wordt het belang van het introduceren van niet-financiële informatie beklemtoond. Het argument hiervoor is dat via deze weg cruciale maar ontastbare strategische sleutelvariabelen grijpbaar worden gemaakt." Het trio voegt er meteen een standaardvoorbeeld aan toe van zo'n moeilijk grijpbare ratio : kwaliteit. Het voorbije decennium kwam een groot aantal meetinstrumenten vrij om de kwaliteit van diensten of producten te kwantificeren. Beklemtonen ze : "Dit voorbeeld illustreert nogmaals het verschil tussen de introductie van strategische concepten enerzijds en het gebruik van managementratio's anderzijds. Bijvoorbeeld een strategie die is gericht op total quality management kan met behulp van het meten van de kwaliteit van het resulterende product handen en voeten worden gegeven." De uitgave telt vier delen. In het algemeen overzicht vinden we de ratio's die fungeren als hulpmiddel bij strategische keuzes. In het tweede deel volgen een stappenplan en de praktische aspecten bij de implementatie. Vervolgens worden de diverse ratio's één na één gedetailleerd bejegend. In het vierde deel passeren enkele cases de revue. Warm aanbevolen. LUC DE DECKERKlaassen, Torremans & Van Witteloostuijn, Managementratio's. Kluwer Bedrijfswetenschappen, 3100 fr. (basiswerk met de vier eerste afleveringen). Info : (02)719.15.11.