Het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV) kan na een voorbereidende faze écht van start gaan.
...

Het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV) kan na een voorbereidende faze écht van start gaan.Na de officiële erkenning van het beroep van vastgoedmakelaar (13 oktober 1993) volgde de oprichting van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV). De doelstellingen en de werking van deze instelling lichtte voorzitter Jean-Marie Ledoux gisteren (22 november) toe op een perskonferentie. Met hem een geprek over het BIV en over erkende en niet-erkende makelaars.- IMMOTRENDS. Meer dan 12.000 mensen vroegen in 1993 een erkenning als makelaar aan. Hoeveel van hen betaalden effektief hun lidgeld ?- JEAN-MARIE LEDOUX. Op 10 november waren dat er 6019. Hierbij moet u nog wel de makelaars tellen die vrijstelling hebben gevraagd. Ze moeten het lidgeld niet betalen omdat ze tijdelijk het beroep van makelaar niet uitoefenen. Zodra ze hun job weer opnemen, zijn ze het instituut echter het lidgeld verschuldigd. Bovendien is een aantal makelaars sinds de erkenning van het beroep gepensionneerd, sommigen zijn overleden, anderen zagen uiteindelijk van de erkenning af. Kort samengevat : van de 12.260 mensen die de erkenning aanvroegen, reageerden er tot nog toe 6260 op onze oproep om het verplichte lidgeld te storten.- En de anderen ?- Die krijgen nog een tweede kans. Momenteel sturen we die mensen een betalingsherinnering. Antwoorden ze niet, dan zal hun erkenning worden ingetrokken. Ze mogen met andere woorden de taak van makelaar niet meer uitoefenen.- Wie makelaar wil worden en geen erkenning aanvroeg in 1993 moet nu een opleiding volgen ?- Inderdaad. Maar er zijn uitzonderingen. Een aantal personen kan alsnog erkend worden als makelaar, op voorwaarde dat ze over de geschikte diploma's beschikken. Sinds maart hebben op basis van deze regel 758 personen de erkenning aangevraagd. De bevoegde instanties hebben daarvan tot nog toe 361 dossiers onderzocht : 274 aanvragers bleken inderdaad recht te hebben op een erkenning, in 87 gevallen werd de erkenning geweigerd.- Kan u het organogram van het instituut even toelichten ?- De dagelijkse leiding van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars berust bij "het Bureau", gevormd door de voorzitter, dat ben ikzelf, en de ondervoorzitter, Arsène Beirens. Voorts is er de "Nationale Raad", die bestaat uit 18 leden, verkozen voor 6 jaar. Daarnaast is er de "Uitvoerende Kamer", een soort rechtbank van eerste aanleg (1 voor elke taalgroep, bestaande uit 6 effektieven en 6 plaatsvervangers). De "Kamer van Beroep" is wat de naam zegt. Beroep aangetekend tegen de beslissingen van de Uitvoerende Kamer worden hier behandeld.Tenslotte zijn er de "Werkgroepen". Hierin wordt over alle vastgoedvraagstukken nagedacht en gediskussieerd. Deze werkgroepen komen ongeveer tweemaal per maand samen. Hun taak bestaat erin voorstellen en aanbevelingen te doen. Momenteel bestaan er tien werkgroepen. Twee van hen hebben hun voorbereidend werk reeds afgerond (de werkgroepen voor het "stagereglement" en voor de "tarifering"), eentje is bijna klaar (werkgroep "deontologie").De voorstellen van de werkgroepen gaan naar het Bureau en de Nationale Raad, en dan naar de minister. Vervolgens wordt overleg gepleegd met het notariaat en de nevenberoepen. Komt het tot een consensus, dan gaat het uiteindelijke voorstel naar de Raad van State voor advies. Hetgeen meestal 6 à 9 maanden in beslag neemt.- In tussentijd zijn er echter bijvoorbeeld geen deontologische regels, en kunnen de rechtbanken van het instituut hun werk niet doen ?- Inderdaad. Maar tegen de illegale uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar kunnen we sinds 1 september wèl al optreden. Het instituut kan klacht neerleggen bij de korrektionele rechtbank. De wet voorziet straffen voor het onwettig uitoefenen van een erkend beroep. Om zulke overtredingen vast te stellen, beschikken we momenteel over een ploeg van drie mensen. Maar hun aantal zal snel toenemen.- Tot daar de politie-funktie van het instituut. Het BIV heeft echter ook een andere taak, niet ?- Een opvoedende en voorlichtende taak. We geven opleidingen en vormingen, richten seminaries in, zetten een dokumentatiedienst op voor de leden, en werken aan de verbetering van het imago van de vastgoedmakelaar.- Eén van de werkgroepen heeft als taak een nieuw onderkomen voor het BIV te vinden. Wat zoekt u precies ?- Een alleenstaand pand met historische waarde. Bij voorkeur gezet door een vermaard architekt uit bijvoorbeeld de 19de eeuw. Oppervlakte : 1500 à 2000 m². Gelegen binnen de 19 Brusselse gemeenten, in een soort parkje, met voldoende parkeerruimte.GEERT WELLENSJEAN-MARIE LEDOUX (BIV) We kunnen nu al optreden tegen de illegale uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar.