Het heeft in alle kranten gestaan: in de eerste helft van dit jaar zijn slechts vijftien elektrische auto's verkocht. Dat cijfer staat in schril contrast met de vloed aan fiscale maatregelen die de aankoop en het gebruik van elektrische voertuigen moet aanmoedigen.
...

Het heeft in alle kranten gestaan: in de eerste helft van dit jaar zijn slechts vijftien elektrische auto's verkocht. Dat cijfer staat in schril contrast met de vloed aan fiscale maatregelen die de aankoop en het gebruik van elektrische voertuigen moet aanmoedigen. Zo is eind vorig jaar in de personenbelasting nog een verhoogde belastingvermindering ingevoerd voor wie een nieuwe uitsluitend elektrisch aangedreven personenwagen, wagen voor dubbel gebruik of minibus aankoopt. Deze verhoogde belastingvermindering is gelijk aan 30 procent van de aanschaffingswaarde met een maximum van 6500 euro. Die grens moet nog aangepast worden aan de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen. Na indexering bedraagt zij voor het aanslagjaar 2011 (inkomsten van 2010) maar liefst 9000 euro. Wie de vermindering ten volle wil genieten, moet zijn oog wel laten vallen op een al wat duurdere wagen. De grens van 9000 euro wordt - gelet op het percentage van de belastingvermindering (30 %) - pas bereikt, als de aankoopprijs minstens gelijk is aan 30.000 euro. Dat het gaat om een verhoogde belastingvermindering, wil zeggen dat er ook zoiets bestaat als een gewone, niet-verhoogde vermindering. Die bedraagt slechts 15 procent met (voor personenwagens) een maximum van nog te indexeren 3280 euro. Na indexaanpassing gaat het voor het aanslagjaar 2011 om een bedrag van 4540 euro. Het percentage van de verhoogde vermindering is dus dubbel zo hoog als bij de normale vermindering. Ook het grensbedrag verdubbelt ongeveer. Het verschil is, onder meer, dat de gewone belastingvermindering voor onbepaalde duur werd ingevoerd. De verhoogde vermindering geldt (minstens voorlopig) slechts voor de wagens die in de jaren 2010 tot 2012 worden aangeschaft. Een elektrische wagen heeft elektriciteit nodig. Naast de voormelde belastingvermindering voor de aankoop van de wagen, heeft de fiscale wetgever daarom in een bijzondere belastingvermindering voorzien voor particulieren die aan de buitenkant van hun woning een oplaadpunt voor elektrische voertuigen installeren. De belastingvermindering is hier gelijk aan 40 procent van de gedane uitgaven met een maximum van nog te indexeren 180 euro. Na indexaanpassing gaat het voor het aanslagjaar 2011 (inkomsten van 2010) om een grensbedrag van 250 euro. Net zoals de verhoogde belastingvermindering voor de aanschaf van een elektrisch voertuig, is de vermindering voor de installatie van een oplaadpunt aan de buitenkant van de woning in de tijd beperkt. Zij geldt (voorlopig) slechts voor de uitgaven die in de jaren 2010 tot 2012 worden gedaan. Daarnaast zijn er nog verschillende andere maatregelen die het installeren van infrastructuur voor elektrische voertuigen moeten aanmoedigen; of die werkgevers ertoe moeten aanzetten bij de aanschaf van bedrijfswagens te kiezen voor een elektrisch voertuig. Zo mogen de investeringen in oplaadstations voor elektrische voertuigen onder bepaalde voorwaarden versneld worden afgeschreven, en kan voor diezelfde investeringen ook onder bepaalde voorwaarden een verhoogde investeringsaftrek worden genoten. In de vennootschapsbelasting is bovendien in een verhoogde aftrek voorzien voor kosten van elektrische voertuigen: de aftrek van de brandstofkosten is zoals bij alle andere voertuigen tegenwoordig beperkt tot 75 procent; maar in de vennootschapsbelasting mogen de andere kosten van elektrische voertuigen afgetrokken worden ten belope van 120 procent. Dit betekent dat voor een uitgave van 100 euro, 120 euro fiscaal in rekening mag worden gebracht. Daarenboven is ook in een fiscaal voordeel voorzien op het gebied van het belastbaar voordeel van alle aard dat voortvloeit uit het privégebruik van een elektrisch aangedreven bedrijfswagen. Dat voordeel wordt forfaitair geraamd op amper 0,10 euro per kilometer. Ondanks al deze fiscale maatregelen lusten de consumenten geen elektrisch aangedreven voertuigen. Zijn de consumenten onwetend, of erger nog, ondankbaar? De waarheid is allicht, dat (louter) elektrisch aangedreven voertuigen nog altijd met veel argwaan bekeken worden. Fiscale stimuli zijn nauwelijks bij machte daar verandering in te brengen. Waarom er dan toch zo veel fiscale maatregelen ter bevordering van elektrisch aangedreven voertuigen gelanceerd worden? Een mogelijke verklaring is terug te vinden in het beleid dat onder de ontslagnemende minister van Financiën is gevoerd: veel maatregelen lanceren waarvan men dikwijls op voorhand weet dat er toch weinig gegadigden zijn. En als een maatregel toch veel succes blijkt te hebben, dan kan hij nog altijd worden teruggeschroefd. De belastingvermindering voor zonnecelpanelen is daar een sprekend voorbeeld van. DE AUTEUR IS ADVOCAAT EN HOOFDREDACTEUR VAN FISCOLOOG.Jan Van DyckBij aankoop van een elektrische wagen loopt de belasting-vermindering op tot 9000 euro.