De vakbond grijpt de macht in uw bedrijf

Met het omslagverhaal van 1 mei 2003 (blz. 48, 'De vakbond grijpt de macht in uw bedrijf') bezondigde Trends zich aan zeer tendentieuze journalistiek.
...

Met het omslagverhaal van 1 mei 2003 (blz. 48, 'De vakbond grijpt de macht in uw bedrijf') bezondigde Trends zich aan zeer tendentieuze journalistiek. U vergeet blijkbaar dat KMO's - en dat zijn meer dan 95 % van de Vlaamse bedrijven - dé plantrekkers bij uitstek zijn. Of het nu gaat over arbeid, veiligheid en gezondheid of milieu, de KMO's lappen de reglementeringen overvloedig aan hun laars. Betwist u dat, beste lezer? Mag ik dan, incognito weliswaar, in uw bedrijf een onderzoek verrichten naar de door het personeel gepresteerde uren die niet correct worden betaald? Mag ik hetzelfde onderzoek nog eens overdoen na een loonlastenverlaging (want te hoge loonlasten vormen toch het eeuwige excuus) om te kijken in welke mate alle arbeidsuren dan wel correct worden uitbetaald? Mag ik een gelijkaardig onderzoek in uw bedrijf komen doen inzake naleving van de reglementering voor ontslag, veiligheid en gezondheid of milieu? Niet correct betaalde arbeidsuren zijn diefstal van arbeid. En dat geldt mutatis mutandis voor de niet-naleving van alle andere reglementeringen. Dat Trends opkomt voor zijn lezerspubliek is vanuit economisch oogpunt begrijpelijk, maar het agressieve en verontwaardigde toontje waarop dat gebeurt, verdient niet het label van ernstige journalistiek, een label dat gekenmerkt wordt door onafhankelijkheid en objectiviteit. Of Trends met deze journalistieke stijl de ondernemerswereld een dienst bewijst, betwijfel ik. Het beeld dat sterk leeft onder de bevolking over KMO'ers wordt er alleszins mee versterkt: het zijn de cowboys van de economie. Het Vlaams Blok is geschokt door de lichtzinnigheid waarmee Trends ons partijprogramma als schadelijk voor het bedrijfsleven heeft voorgesteld (Trends, 8 mei 2003, blz. 48). Uw stemtest gebeurde op basis van onduidelijke en allerminst eerlijke criteria. Sommige van uw beoordelingscriteria steunden op teksten die wijzelf niet eens kunnen terugvinden of die voor ons op een andere manier werden geïnterpreteerd dan voor andere partijen. Ook begrijpen wij de redenering niet dat Vlaamse CAO's schadelijk zouden zijn omdat Belgische CAO's de lonen lager houden?! Op elk van de aangehaalde punten houden wij een repliek ter beschikking die aantoont dat het Vlaams Blok wel degelijk bedrijfs- en ondernemingsvriendelijk is, conform de basisdoelstelling van ons 'Manifest ondernemend Vlaanderen'. De meest rendabele sectoren. In Trends van 1 mei (blz. 58) rangschikten we 21 economische sectoren volgens een aantal criteria. Bij het criterium 'Risico-indicator op middellange termijn' ging de schaal niet van 'goed' naar 'slecht' (zoals we schreven), maar wel van 'hoog' naar 'laag'. Met andere woorden: ook hier scoorde de horecasector slecht. Loïc de Cannière. In Trends van 8 mei 2003 (blz. 10) verscheen de verkeerde foto bij Loïc de Cannière van Incofin. Onze excuses. Dr. A.J. Quinten