Hoewel de naam Consult Immo M.H. niet rechtstreeks wordt vernoemd in het artikel over de aftocht van Vendex uit Lederland (Trends, 12 februari blz. 24), zouden we toch enkele kanttekeningen willen plaatsen bij de geschetste situatie. Zowel insiders als professionele makelaars weten immers dat wij in 1997 het dossier Lederland hebben behandeld.
...

Hoewel de naam Consult Immo M.H. niet rechtstreeks wordt vernoemd in het artikel over de aftocht van Vendex uit Lederland (Trends, 12 februari blz. 24), zouden we toch enkele kanttekeningen willen plaatsen bij de geschetste situatie. Zowel insiders als professionele makelaars weten immers dat wij in 1997 het dossier Lederland hebben behandeld. Consult Immo M.H. verzet zich tegen een aantal uitspraken van de heer Claes Luc, die wij bovendien nooit ontmoet hebben en die niet op de hoogte is noch kan zijn van de wijze waarop wij dit dossier behandelden.Laat vooreerst gezegd zijn dat wij de heer Johan Vets sinds jaren kennen als een ernstig en zeer professioneel ingesteld zakenman en het was voor ons een zeer boeiende ervaring met hem zaken te mogen doen.Wij wensen een aantal feiten kort samen te vatten.Begin 1997 komen wij in contact met de groep Lederland/Antwerpen. Vets verzoekt ons op zoek te gaan naar een financiële partij die belangstelling zou hebben om de aandelen van een zevental groepsvennootschappen over te nemen.Na een eerste, doch informele, beperkte doorlichting van de vennootschappen op juridisch, fiscaal en boekhoudkundig vlak komen wij tot het besluit dat wij sterke belangstelling hebben voor dit dossier.Op 17 juli 1997 sluiten wij met Vets een definitieve overeenkomst en vanaf dat moment treden wij als exclusief onderhandelaar op.In deze overeenkomst wordt de verkoopprijs vastgelegd, de duur van het mandaat alsmede de namen van het advocatenkantoor en het revisorenkantoor die de onderhandelingen zullen begeleiden.Ons kantoor had reeds geanticipeerd op deze overeenkomst en een lijst samengesteld van partijen die dienden benaderd te worden. Gezien onze ervaring in de overnamebemiddeling waren wij hiertoe in staat.Reeds einde juli waren wij in het bezit van een beperkte lijst van een viertal groepen, waarvan twee buitenlandse, die belangstelling toonden voor het dossier. In de maand augustus 1997 wordt tussen ondergetekenden en een Franse Groep een intentieverklaring gesloten en start onmiddellijk een beperkte due-diligence.Op 15 september 1997 wordt tussen de partijen een bindende overeenkomst gesloten voor overdracht van de aandelen tegen 50 miljoen Belgische frank.De Franse groep legt bovendien dan reeds vast dat een kapitaalverhoging van 30 miljoen frank zal doorgevoerd worden en dat het management, voor een periode van minimaal drie jaren, zal aanblijven.De ernst van deze overeenkomst - en de heer Claes blijkt hieraan te twijfelen - kan afgeleid worden uit artikel 11 onder de titel "Attribution de compétence".Naar aanleiding van de beslissing van Vendex van 29 oktober 1997 breekt Vets eenzijdig de onderhandelingen met de Franse groep af. Momenteel onderzoeken wij, mede voor rekening van onze opdrachtgever, zowel Vets als Vendex hieromtrent in gebreke te stellen. Ik vind deze rechtzetting nodig daar het een totaal ander beeld geeft van de feiten.M. Hubrecht, gedelegeerd bestuurder Consult Immo M.H.