Toen Johan Van der Sijpe in de tweede helft van 2014 Christophe Deroose opvolgde - hij werd CEO - als chief financial officer (CFO) van hr-dienstengroep Acerta (omzet 163 miljoen euro, 1300 medewerkers, 38 kantoren) was de sector in volle beweging. Zeker voor hr-dienstenbedrijven als Acerta, dat naast hr-consulting en overheidsgerelateerde diensten voor zelfstandigen ook een sociaal secretariaat als een van de businessunits heeft. Sociaal secretariaten doen loonberekeningen en betalen de nettolonen van werknemers uit. Daarnaast zijn ze ook een schakel tussen de overheid en de werkgevers voor sociale bijdr...

Toen Johan Van der Sijpe in de tweede helft van 2014 Christophe Deroose opvolgde - hij werd CEO - als chief financial officer (CFO) van hr-dienstengroep Acerta (omzet 163 miljoen euro, 1300 medewerkers, 38 kantoren) was de sector in volle beweging. Zeker voor hr-dienstenbedrijven als Acerta, dat naast hr-consulting en overheidsgerelateerde diensten voor zelfstandigen ook een sociaal secretariaat als een van de businessunits heeft. Sociaal secretariaten doen loonberekeningen en betalen de nettolonen van werknemers uit. Daarnaast zijn ze ook een schakel tussen de overheid en de werkgevers voor sociale bijdragen en bedrijfsvoorheffing. Dat heeft als gevolg dat ze enige tijd over grote bedragen beschikken. Jarenlang konden ze daar interessante intrestopbrengsten uit halen. Maar door de lage rentevoeten zijn die inkomsten de voorbije jaren gesmolten als sneeuw voor de zon. Het gevolg is dat spelers als Acerta zich moesten aanpassen. "Hr-bedrijven met een sociaal secretariaat hebben hun businessmodel moeten herzien. Ze zijn daar eigenlijk nog mee bezig", zegt Johan Van der Sijpe. "Nu ligt de focus meer op operationele winst. Vroeger lag die op financiële winst. De vraag is dan ook: hoe kunnen we geld verdienen met onze operationele activiteiten zonder een beroep te moeten doen op deze onzekere financiële opbrengsten?" VAN DER SIJPE. "Acerta blijft, zoals vroeger bedrijven, vrije beroepen en zelfstandigen ondersteunen in elke fase van hun groeiproces. In de traditionele activiteiten komt de nadruk meer te liggen op de servicemodellen en op het verhogen van de klantentoegankelijkheid via onder andere de uitbreiding van ons digitale aanbod. Daarnaast hebben we ons meer geprofileerd als een globale hr-speler en een belangrijke focus gelegd op andere activiteiten, zoals hr-consultancy. "Ik kwam binnen op het ogenblik dat een aantal projecten zich in een afrondende fase bevonden. Ondertussen werd het SAP-systeem geïmplementeerd voor een aantal van onze processen, een nieuwe CRM-module (customer relationship management, nvdr) ging live en heel belangrijk voor de toekomst: we zijn sinds vorig jaar begonnen met het uitrollen van onze nieuwe klantentool Connect. Connect zal op termijn de verschillende tools vervangen die nu worden gebruikt voor de interactie tussen onze klanten en het sociaal secretariaat." VAN DER SIJPE. "Er zijn inderdaad verschillende vennootschapsvormen voor de verschillende activiteiten. Maar het management blijft centraal aansturen. We hebben erover gewaakt dat de raad van bestuur overal gelijk is. Bijgevolg is er geen sprake van tegenstrijdige belangen. Uiteraard blijft er wel een belangrijk financieel verschil. Een vzw kan zijn eventueel batig saldo niet uitkeren, daar waar een cvba dat wel kan. VAN DER SIJPE. "Ontegensprekelijk de hr-consultancydivisie. We hebben voor die divisie een ambitieus groeiplan. Acerta biedt een hele reeks diensten aan, zoals outplacement, werving en selectie, juridisch advies, opleidingen enzovoort. A.M."We hebben een ambitieus groeiplan voor onze hr-consultancydivisie"