De auteur is advocaat en hoofdredacteur van Fiscoloog.
...

De auteur is advocaat en hoofdredacteur van Fiscoloog.et ingang van het aanslagjaar 2004 geldt een verhoogde investeringsaftrek voor investeringen in veiligheid. Het tarief bedraagt op dit ogenblik 13,5 %. Dit betekent dat de begunstigden een bedrag gelijk aan 13,5 % van de investeringen die zij doen, in aftrek mogen brengen van hun belastbaar inkomen. Althans voor zover zij behoren tot de groep van belastingplichtigen die toegang hebben tot dit belastingvoordeel en de investeringen bovendien aan een hele reeks voorwaarden voldoen. Wie. De maatregel is voorbehouden aan de natuurlijke personen die een handels-, nijverheids-, of landbouwonderneming exploiteren, of die beoefenaar zijn van een vrij beroep of van een andere (zelfstandige) winstgevende bezigheid. Ook de binnenlandse vennootschappen die beantwoorden aan de KMO-definitie, zoals die specifiek in het kader van de investeringsaftrek van toepassing is, komen in aanmerking. In hoofdzaak komt die erop neer, dat de aandelen van de vennootschap voor meer dan de helft moeten toebehoren aan natuurlijke personen die de meerderheid van het stemrecht vertegenwoordigen. Voorwaarden. De investeringen moeten aan twee reeksen voorwaarden voldoen. Ten eerste moeten ze beantwoorden aan de algemene voorwaarden die in het kader van de investeringsaftrek gelden. Die houden onder meer in dat het moet gaan om vaste activa die in nieuwe staat zijn verkregen of totstandgebracht, dat deze activa uitsluitend voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid mogen worden gebruikt, dat zij afschrijfbaar moeten zijn over ten minste drie jaar, enzovoort. Bovendien gelden bijzondere voorwaarden die eigen zijn aan de specifieke verhoogde investeringsaftrek voor investeringen in veiligheid. Die luiden dat geïnvesteerd moet worden in materiële vaste activa die "dienen voor een beveiliging van de beroepslokalen". En dat de installatie ervan "aanbevolen en goedgekeurd" moet zijn "door de ambtenaar belast met de adviezen inzake technopreventie in de politiezone waar die activa worden gebruikt". Overgangsregeling. De maatregel geldt met ingang van het aanslagjaar 2004. Dit betekent dat de verhoogde investeringsaftrek voor investeringen in veiligheid meestal genoten kan worden voor investeringen die gedaan zijn vanaf 1 januari 2003. Een van de problemen is evenwel dat het lange tijd geduurd heeft voor iemand met een begin van zekerheid kon zeggen wat met investeringen in veiligheid wordt bedoeld. In het begin kwam het erop neer dat de belastingplichtige eigenlijk zelf moest uitzoeken welke investeringen mogelijk in aanmerking zouden komen. Weliswaar zegt de wet dat de investeringen vooraf door de bevoegde ambtenaar aanbevolen moeten zijn, maar de wet zelf is pas in de loop van vorig jaar totstandgekomen. Voor de investeringen die begin 2003 gebeurd zijn, was het bijgevolg niet eens bekend dat men vooraf een advies zou moeten inwinnen. En ook daarna heeft het lang geduurd voor iedereen een beetje op de hoogte was van de manier van werken en voor de nieuwe regeling operationeel was. De investeringen moeten vooraf aanbevolen worden door de bevoegde ambtenaar "belast met de adviezen inzake technopreventie". Maar de wetgever was blijkbaar vergeten dat men dan wel over zo'n ambtenaar moet kunnen beschikken. Dat bleek in een eerste fase allerminst overal het geval te zijn. Vandaar dat in samenspraak tussen het ministerie van Financiën en dat van Binnenlandse Zaken inmiddels een overgangsregeling afgesproken is. Die liep eerst van 1 januari 2003 tot 31 mei 2003, maar is verlengd tot 31 maart 2004. De regeling komt erop neer dat de investeringen die in deze periode gebeurd zijn, ook recht kunnen geven op de verhoogde investeringsaftrek, zelfs als zij niet vooraf door de ambtenaar bevoegd voor technopreventie aanbevolen zijn geweest. Het volstaat dat ze achteraf door deze ambtenaar worden goedgekeurd. Visie. Zoals gezegd, was het in het begin niet helemaal duidelijk welke investeringen in aanmerking zouden komen. Daar is intussen verandering in gekomen. De federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken heeft onlangs een omzendbrief gepubliceerd, waarin concreet wordt aangeduid welke investeringen recht geven op de verhoogde investeringsaftrek en hoe de procedure van aanbeveling en goedkeuring verloopt (omzendbrief van 1 april 2004, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 24 mei 2004). De rode draad van deze omzendbrief is dat niet eender welke investering die op het eerste gezicht de veiligheid kan bevorderen, voor het belastingvoordeel in aanmerking komt. Dat wordt voorbehouden aan investeringen die passen in een bepaalde visie op een progressieve beveiliging van de beroepslokalen. Zo zal bijvoorbeeld een alarmsysteem alleen in aanmerking komen als eerst alle andere beveiligingsmaatregelen genomen zijn. Website. Wie concreet wil weten wat wel en wat niet in aanmerking komt, raadpleegt best de omzendbrief op de website van de algemene directie Veiligheids- en Preventiebeleid (www.vps.fgov.be). Daar kunt u trouwens ook terecht om de aanbevelings- en goedkeuringsprocedure op te starten. Die verloopt sinds 1 april grotendeels op digitale wijze via dezelfde website. Jan Van DyckDe overgangsregeling is verlengd tot eind maart 2004.