De procedure voor het goedkeuren, erkennen of vrijstellen van prospectussen is sterk vereenvoudigd.
...

De procedure voor het goedkeuren, erkennen of vrijstellen van prospectussen is sterk vereenvoudigd. Indien een vennootschap overweegt haar effecten te laten noteren op de beurs of deze openbaar uit te geven, moet er een prospectus worden opgesteld. Bij de notering van effecten op de beurs spreekt men van een admissieprospectus ; bij de openbare uitgifte van effecten van een emissieprospectus. Zowel het admissie- als het emissieprospectus bevatten de gegevens die naargelang van de aard van de emittent en de effecten noodzakelijk zijn voor de beleggers en hun beleggingsadviseurs om een oordeel te vormen over het vermogen, de financiële positie, het resultaat en de vooruitzichten van de uitgevende instelling en over de aan deze effecten verbonden rechten. Soms moet er nochtans geen Belgisch prospectus meer worden opgesteld. Vrijstelling.De vrijstelling van het opstellen van een Belgisch prospectus past vooral in het opzet om België aantrekkelijk te maken als financieel centrum voor buitenlandse ondernemingen. Naast de bestaande mogelijkheden voor een gehele of gedeeltelijke vrijstelling van de verplichting tot het opstellen van een prospectus, kunnen voortaan Europese ondernemingen die al meer dan drie jaar zijn genoteerd op een aandelenmarkt van een andere EU-lidstaat een notering krijgen op de Brusselse beurs, zonder publicatie van een nieuw Belgisch prospectus. Evenmin moet er een nieuw Belgisch prospectus worden opgesteld, maar dient alleen om de erkenning van het bestaand prospectus te worden gevraagd, als het verzoek tot toelating tot de notering of de openbare uitgifte slaat op effecten waarvoor minder dan drie maanden voordien al toelating tot de notering in een andere lidstaat werd verleend en waarvoor een prospectus werd goedgekeurd of de goedkeuringsprocedure hangende is.Versnelde procedure.Alvorens het prospectus openbaar wordt gemaakt, moet deze door de Commissie voor Bank- en Financiewezen (CBF) worden goedgekeurd. Vroeger was dit een lange en kostelijke procedure. Een aantal jaren geleden heeft de CBF het initiatief genomen om dit euvel te verhelpen. De Commissie liet toen de procedure van gescheiden informatieverstrekking toe, in de Angelsaksische praktijk shelf-registration genoemd. Deze procedure, die openstaat voor genoteerde vennootschappen, komt hierop neer dat er twee stukken worden opgesteld : het referentiestuk en de verrichtingsnota. Het referentiestuk wordt voor één jaar vastgesteld door een vennootschap die van plan is om tijdens dat jaar uitgiften te verrichten of de notering van haar effecten te vragen. Het referentiestuk bevat informatie over de vennootschap. Een vervolledigd jaarverslag kan dienst doen als referentiestuk. Het referentiestuk dat door de CBF goed wordt bevonden, blijft geldig tot de betrokken vennootschap haar volgend jaarverslag publiceert, en wordt dus zonder de verrichtingsnota ter beschikking gesteld van het publiek. De verrichtingsnota, die inlichtingen bevat over de effecten, wordt pas vastgesteld op het ogenblik waarop in het jaar effectief tot een uitgifteverrichting of een verzoek tot toelating tot de notering wordt beslist. Op dat ogenblik moet alleen nog de verrichtingsnota worden goedgekeurd door de CBF, waardoor de procedure van goedkeuring sneller en vlotter kan verlopen. Deze moet dan samen met het referentiestuk worden gepubliceerd. Samen vormen ze het prospectus.Procedure.Het Koninklijk besluit van 13 februari 1996 gaat nog een stap verder en creëert een gewone en bijzondere versnelde en goedkopere procedure voor de goedkeuring, de erkenning of de vrijstelling van het prospectus, en dit met ingang van 7 maart 1996. De versnelde procedure geldt zowel voor de notering van effecten op de beurs als voor de openbare uitgifte van effecten, die op het ogenblik van de uitgifte het voorwerp uitmaken van een aanvraag tot opname in de beursnotering. Rekening houdend met de snelheid van de versnelde procedure en de bijzondere aandacht besteed aan, en vereist voor de beleggersbescherming, wordt de versnelde procedure uitsluitend voorbehouden voor emittenten die al gekend zijn of worden gecontroleerd door de CBF of een gelijkaardige autoriteit. De vennootschap die een beroep wil doen op de versnelde procedure moet duidelijk vermelden bij zijn verzoek tot goedkeuring, erkenning of vrijstelling van het prospectus dat het ingediende dossier moet worden onderzocht binnen het kader van de versnelde procedure. De versnelde procudure houdt in dat aan beide partijen, de CBF en de indiener, het respect wordt opgelegd van dwingende termijnen. Termijnen en kostprijs.Bij de gewone versnelde procedure krijgt de CBF één dag de tijd om na te gaan of het ingediende dossier volledig is met andere woorden of het dossier alle noodzakelijke stukken bevat die nodig zijn voor een onderzoek ten gronde. Zodra het dossier volledig is bevonden door de CBF start de tweede fase van de procedure, namelijk het onderzoek ten gronde. Dit onderzoek kan naargelang van het geval en afhankelijk van de voorgenomen verrichting twee tot vier dagen in beslag nemen. Indien er geen onduidelijkheden zijn, brengt de CBF binnen deze termijn haar beslissing ter kennis van de indiener en de directiecomités van de effectenbeursvennootschappen waar de notering werd gevraagd. Afhankelijk van de complexiteit van het dossier kost deze procedure tussen de 25.000 en 50.000 frank.Bij de bijzondere versnelde procedure moet de vennootschap haar prospectus en aanvraagdossier eerst laten nazien op volledigheid. Dat moet gebeuren door een door CBF erkend revisor of een beursvennootschap of vennootschap voor vermogensbeheer. Dan beschikt de CBF over één dag om haar beslissing tot goedkeuring, erkenning of vrijstelling te verlenen. Deze procedure kost 10.000 frank. JEAN-PAUL TIMMERMANS CATY GRIJSEELS Jean-Paul Timmermans en Caty Grijseels zijn juridische raadgevers bij Price Waterhouse.