De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) stelde gisteren haar jaarverslag 1997 voor. Een lijvig naslagwerk dat integraal besteed wordt aan "Infrastructuur in Vlaanderen". De burgerlijke bouwkunde blijft een belangrijke deelmarkt van de bouwsector. De laatste jaren is het nochtans deze grote broer die achterophinkt. Een greep uit het aanbod ontnuchterende cijfers ? Ten eerste : in het begin van de jaren '70 bedroegen de overheidsinvesteringen nog 4,5 % van het BBP. Midden de jaren '70 tot begin de jaren '80 schommelden ze tussen 3,5 en 4 % van het BBP om vervolgens gestaag te dalen tot minder dan 1,5 % van het BBP. Ten tweede : in 1980 bedroeg het aandeel van de overheidsvraag in de investeringen in bouwwerken nog 41 procent. Anno 1995 is er no...

De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) stelde gisteren haar jaarverslag 1997 voor. Een lijvig naslagwerk dat integraal besteed wordt aan "Infrastructuur in Vlaanderen". De burgerlijke bouwkunde blijft een belangrijke deelmarkt van de bouwsector. De laatste jaren is het nochtans deze grote broer die achterophinkt. Een greep uit het aanbod ontnuchterende cijfers ? Ten eerste : in het begin van de jaren '70 bedroegen de overheidsinvesteringen nog 4,5 % van het BBP. Midden de jaren '70 tot begin de jaren '80 schommelden ze tussen 3,5 en 4 % van het BBP om vervolgens gestaag te dalen tot minder dan 1,5 % van het BBP. Ten tweede : in 1980 bedroeg het aandeel van de overheidsvraag in de investeringen in bouwwerken nog 41 procent. Anno 1995 is er nog slechts sprake van 21 procent. Ten derde : het aandeel van de burgerlijke bouwkunde in de totale bouwmarkt is sterk gedaald, van meer dan 20 % in het begin van de jaren '80 tot 13 à 14 % in de jaren 1994-1995. Vlaanderen, dat sinds 1989 bevoegd is voor openbare werken, brengt het er niet veel beter van af dan zijn federale broer. Marc Dillen, secretaris-generaal van de VCB : "In de beginjaren presteerde de Vlaamse regering behoorlijk. We zagen een lichte heropleving in de werken burgerlijke bouwkunde. Sedert een paar jaar gaat het weer bergafwaarts." Reden genoeg voor het VCB om de alarmklok te luiden. De conclusie ? De investeringen in burgerlijke bouwkunde moeten met minimaal 50 % verhoogd worden. De vzw " Restauratie Integratie Mechelen" (RIM) organiseert op vrijdag 23 mei aanstaande van 14 tot 17 uur een studienamiddag rond het thema "Open venster op wonen in de stad". Mieke Vogels, schepen voor Ruimtelijke Ordening van de stad Antwerpen, zal een tussentijdse evaluatie van "Antwerpen Woonstad" voorstellen. Patrick Backx, eerste schepen van de stad Mechelen, zal spreken over het woonbeleid in Mechelen. Jan Vermassen, kabinetsmedewerker van minister Luc Martens, zal zich buigen over de vraag : kan men het geheugen van een stad negeren ? Leo Peeters, Vlaams minister bevoegd voor het stedelijk beleid, zal een stand van zaken maken van het beleid. Dezelfde dag om 18 uur organiseert het RIM een academische zitting naar aanleiding van haar tiende verjaardag. Geert Bervoets, burgemeester van Mechelen, Luc Van den Brande, Vlaams minister-president, en Herman Stynen, voorzitter Koninklijke Commissie Monumenten en Landschappen zullen het publiek te woord staan. De deelname aan de studienamiddag kost 500 frank (250 frank voor RIM-leden). De studienamiddag en de academische zitting gaan door in de Refuge van Tongerlo, Schoutestraat 7 te 2800 Mechelen. Inlichtingen : RIM vzw - Dageraadstraat 45 te 2800 Mechelen.Hergebruik van leegstaande industriële panden is een actueel thema. In Vlaanderen komt deze architectuurdiscipline echter maar zeer langzaam van de grond en worden de initiatieven niet beleidsmatig ondersteund. Her en der wordt nochtans over het probleem nagedacht. De vzw Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie (VVIA) en de vzw De Wakkere Burger sloegen de handen in elkaar om een aantal activiteiten te organiseren inzake de herbestemming van industriële gebouwen. De voorlopige werktitel is Forum Herbestemming. Een eerste werkvergadering werd recentelijk georganiseerd. Voor meer inlichtingen kan u contact opnemen met VVIA, secretariaat Herbestemming, tel : (056)25.33.73. Rechtzetting : Bij de nominatie van het bedrijfsgebouw 1997 sloop het zetduiveltje binnen. Voor het TEIN-gebouw schreven we verkeerdelijk architect Joëlle Claisse in plaats van Joël Claisse. De lezer zal tevens opgemerkt hebben dat de foto die wij publiceerden van de buitenzijde van het TEIN-gebouw een zicht gaf op het gebouw vóór de werken. Om alle misverstanden te vermijden, drukken we nogmaals een foto van het TEIN-gebouw ná de renovatiewerken af.