Het is ondertussen anderhalf jaar geleden dat de voorzitter van de Europese Centrale Bank (ECB), Mario Draghi, in Londen liet verstaan "al het nodige" te doen om de euro te redden. Dat betekent dat in noodgevallen de staatsobligaties van de crisislanden opgekocht kunnen worden en dat risico's kunnen worden genomen die in de miljarden lopen en waarvoor uiteindelijk vooral de Duitse belastingbetalers opdraaien.
...

Het is ondertussen anderhalf jaar geleden dat de voorzitter van de Europese Centrale Bank (ECB), Mario Draghi, in Londen liet verstaan "al het nodige" te doen om de euro te redden. Dat betekent dat in noodgevallen de staatsobligaties van de crisislanden opgekocht kunnen worden en dat risico's kunnen worden genomen die in de miljarden lopen en waarvoor uiteindelijk vooral de Duitse belastingbetalers opdraaien. "Sindsdien zijn de omstandigheden in de eurozone aanzienlijk verbeterd", reageert Draghi. "Kijk maar naar de jongste ontwikkelingen: Ierland en Portugal stappen uit het bail-outprogramma, de risicopremies voor leningen aan noodlijdende landen in Zuid-Europa nemen af en investeerders van over heel de wereld investeren weer in Europa. De meeste financieel-economische indicatoren wijzen in de juiste richting." MARIO DRAGHI. "Nee, maar de Duitse vrees werd niet bewaarheid. Toen we twee jaar geleden de Europese banken bijkomende liquide middelen gaven, werd gezegd dat er hoge inflatie zou komen. Er is juist niets gebeurd. Toen ik mijn commentaar gaf in Londen, werd gesproken van een schending van het mandaat van de centrale bank. Maar we hadden het wel van meet af duidelijk gemaakt dat we ons binnen dat mandaat bewogen. Keer op keer werd gezegd: hemeltje, die Italiaan ruïneert Duitsland. Er heerste een soort van perverse angst dat het de verkeerde kant zou uitgaan, maar het omgekeerde is gebeurd: de inflatie is laag en de onzekerheid is geweken." DRAGHI. "De crisis is nog niet bedwongen, maar er zijn heel wat bemoedigende tekens. De economie herstelt zich in vele landen, de onevenwichten in de Europese handel nemen af en de begrotingstekorten in de monetaire unie dalen. Dat is meer dan we een jaar geleden verwachtten." DRAGHI. "In Griekenland zijn vele dingen ten goede veranderd, maar het land moet nog meer doen. Daarover bestaat geen twijfel. Sommige landen hebben een programma nodig dat drie jaar loopt, voor andere duurt het wat langer. In Griekenland was de toestand van meet af bijzonder moeilijk, dus moeten we nu bijzonder geduldig zijn met dat land. Dat is geen verrassing." DRAGHI. "Frankrijk wordt met dezelfde problemen geconfronteerd als andere landen die hun begroting op orde moeten brengen en structurele hervormingen moeten doorvoeren. Heel wat staten hebben eerst de belastingen verhoogd en gesnoeid in de investeringen. Dat is de gemakkelijkste manier, maar beide maatregelen remmen de groei. Een veelbelovender middel is de lopende uitgaven van de overheid te verlagen en structurele hervormingen door te voeren in de arbeidsmarkt." DRAGHI. "Het Latijnse gezegde luidt repetita iuvant, herhaling is heilzaam. Hoe minder veranderingen plaatsvinden, hoe vaker ik mijn boodschap herhaal. En dat werkt." DRAGHI. "Het is nog te vroeg om het beleid van de nieuwe Duitse regering te beoordelen. Ik kan alleen maar zeggen dat de crisis heeft aangetoond dat de monetaire unie onvolkomen is en dat de zwakke punten aangepakt moeten worden. Duitsland helpt de euro het beste door zijn concurrentiekracht voort te versterken en de groei te stimuleren. Alles wat daarbij behulpzaam is, is goed. Al het andere is fout." DRAGHI. "Dat is een mechanistische visie op de economische activiteit waarmee ik niet veel kan aanvangen. We maken de zwakken niet sterker door de sterken zwakker te maken, heeft een wijze man ooit gezegd. Dat geldt ook voor de economie. Als Duitsland minder concurrentieel was, zou de eurozone in haar geheel eraan verliezen omdat er dan minder kan worden geproduceerd." DRAGHI. "Dat is niet de schuld van de ECB. De band tussen de kortetermijnrenten die vastgesteld worden door de ECB en de langetermijnrente die betaald wordt voor investeringen die relevant zijn voor de spaarders in Duitsland is niet erg sterk." DRAGHI. "Nee, vooral in de voorbije jaren zijn we er niet in geslaagd de langetermijnrente onder controle te krijgen omdat de investeerders door de eurocrisis van hun stuk gebracht werden. Daarom heeft iedereen zijn geld naar Duitsland gebracht om veilige Duitse staatsobligaties te kopen. Daarom ook zijn de intresten in Duitsland gedaald. Wij nemen de bezorgdheid van de spaarders zeer ernstig. Maar hoe kunnen we daarop reageren? Wij voeren het monetaire beleid uit voor de hele eurozone, niet voor een land. Als we erin slagen de onzekerheid te verdrijven, zullen vele investeerders hun geld weer verplaatsen van Duitsland naar hun land en zullen de intresten weer stijgen." DRAGHI. "Tot dusver heeft de markt aangetoond dat de aankondiging van het Federal Open Market Committee van de Federal Reserve de markten in de eurozone niet heeft beïnvloed. Ze zijn dan ook veerkrachtiger dan een jaar geleden." DRAGHI. "Normaal en gezond is het niet. De reële intrestvoet moet onder normale omstandigheden positief zijn. Vandaag is hij in sommige landen negatief en in andere positief en zelfs te hoog. Wij zijn ons ten zeerste bewust van de risico's die zo'n fragmentatie met zich brengt. "Ten eerste wordt het financieel systeem bedreigd als de intresten te lang te laag blijven. Tot nu toe hebben we alleen significante prijsstijgingen gezien in een aantal specifieke en beperkte markten -- bijvoorbeeld in sommige vastgoedmarkten in Europa. "Een tweede ernstig risico is dat de inflatie, die nu al duidelijk beneden onze 2 procenttarget ligt, nog meer daalt. Maar we merken geen deflatie, geen algemene prijsdaling. We moeten wel goed oppassen dat we niet permanent beneden een inflatie van 1 procent duiken en zodoende in de gevarenzone terechtkomen." DRAGHI. "Op dit ogenblik zien wij niet de noodzaak om onmiddellijk actie te ondernemen. We beleven geen Japanse toestanden. Daar raakte de verwachting van dalende prijzen vast verankerd. In de eurozone zijn de marktdeelnemers ervan overtuigd dat de inflatie weer tot dicht onder 2 procent stijgt. Daarbij komt dat het Japanse monetaire beleid geruime tijd niet zo resoluut reageerde als de ECB. En de banken en ondernemingen in Japan waren in een benardere toestand dan die in de eurozone vandaag." DRAGHI. "Uiterst belangrijk. Het Europees financieel systeem is nog altijd gefragmenteerd, al zijn de verschillen in financieringskosten voor de banken in de eurozone niet meer zo groot als twee jaar geleden. Wat lenen betreft, zijn de verschillen nog altijd zeer groot en in sommige landen is de kredietstroom ontwricht. De bankenunie kan bijdragen tot het herstel van het vertrouwen in grensoverschrijdende leningsactiviteiten. Het belangrijkste doel van de Asset Quality Review is transparantie. Wij willen ons licht laten schijnen op al wat verborgen ligt in de balansen van de banken." DRAGHI. "Ik wil echt dat zo'n mechanisme werkt. Als toezichthouder bepalen wij alleen of een bank leefbaar is of niet. De resolutieautoriteit moet beslissen wat er met de bank moet gebeuren: sluiten, opsplitsen of verkopen. Het probleem is dat, zodra wij een bank onleefbaar verklaard hebben, er uiterst snel maatregelen getroffen moeten worden. Dat werkt beslist niet als er over heel Europa verspreid honderden mensen zijn die palaveren over wat er gedaan moet worden." DRAGHI. "Als dringende actie nodig is, beschikken we over een spoedprocedure die de Europese Raad en de Europese Commissie 24 uur de tijd geeft om een besluit te nemen. Als ze geen beslissing treffen, dreigt voor de bank de liquidatie. Er zal dus wel voldoende druk zijn om een oplossing te vinden." DRAGHI. "Dit jaar onderzoeken we de bankbalansen grondig. Tevoren kan ik geen sluitend oordeel vormen. Maar het banksysteem verkeert nu in een betere positie dan vier jaar geleden. Sindsdien is ongeveer een half biljoen euro aan vers kapitaal naar de banken in de eurozone gevloeid en hebben vele instellingen hun businessmodel gewijzigd. Bijna alle banken werken rendabeler en met minder kosten." DRAGHI. "Ik wil eerder gewagen van convergentie dan van conflict. Onze posities zijn duidelijk dichter bij elkaar gekomen en de samenwerking is verbeterd. Neem nu de jongste verlaging van de intresten. Weidmann maakte aanvankelijk voorbehoud, maar uiteindelijk zei hij dat de maatregel gerechtvaardigd was." DRAGHI. "Het zijn slechts enkelen die insinueren dat ik Italië help omdat ik Italiaan ben. Dat raakt mij niet. Ik heb vaak genoeg bewezen dat ik mij strikt houd aan het mandaat van de centrale bank en dat ik een beleid voer voor de hele eurozone. Dat geldt ook voor mijn collega's in de directie. Niemand denkt daar in nationalistische termen, dat is meer van toepassing op diegenen die dergelijke onterechte kritiek spuien." DER SPIEGEL"De meeste financieel-economische indicatoren wijzen in de juiste richting" "Het zijn slechts enkelen die insinueren dat ik Italië help omdat ik Italiaan ben"