Ik ben sinds kort zelfstandig. Hoe worden mijn sociale bijdragen geregulariseerd?

Een zelfstandige kan een bericht van wijziging van zijn bijdragen ontvangen om drie redenen: ter regularisatie van de bijdragen uit de beginperiode van de activiteit, als gevolg van een laattijdige doorzending van de inkomsten door de belastingadministratie, of als gevolg van de mededeling van inkomsten na afloop van een fiscaal geschil.
...

Een zelfstandige kan een bericht van wijziging van zijn bijdragen ontvangen om drie redenen: ter regularisatie van de bijdragen uit de beginperiode van de activiteit, als gevolg van een laattijdige doorzending van de inkomsten door de belastingadministratie, of als gevolg van de mededeling van inkomsten na afloop van een fiscaal geschil. In de beginperiode van de zelfstandige activiteit, die loopt van de aanvangsdatum tot 31 december van het derde kalenderjaar, betaalt u aan uw socialeverzekeringsfonds voorlopige bijdragen. Uw reële inkomsten, die als basis dienen voor de berekening van de definitieve bijdragen, zijn namelijk nog niet bekend. In deze periode kunt u een bijdrage betalen op basis van een forfaitair minimum of op basis van een geraamd inkomen dat de reële inkomsten zo dicht mogelijk benadert. Zodra het reële inkomen wordt vastgesteld door de belastingadministratie, regulariseert uw socialeverzekeringsfonds de bijdragen. Blijken uw eerdere betalingen ontoereikend, dan moet u bijpassen. In het omgekeerde geval krijgt u het teveel terug. De herziening van de bijdragen is gebaseerd op de reële inkomsten van het betreffende bijdragejaar, op voorwaarde dat dit een volledig kalenderjaar is. Is dat niet het geval, dan past het socialeverzekeringsfonds de volgende regels toe. Een: werd de activiteit niet begonnen tijdens het eerste kwartaal van een jaar, dan wordt de herziening berekend op basis van de inkomsten van het daaropvolgende jaar. Twee: werd de activiteit stopgezet nog voor er een tweede of derde volledige jaar verstreken was, dan wordt de herziening berekend op basis van de inkomsten van het voorgaande jaar. Drie: is er geen sprake van een volledig kalenderjaar, dan worden de bijdragen teruggebracht tot het wettelijke minimum. Na de beginperiode worden de sociale bijdragen berekend op basis van de inkomsten van het derde voorafgaande jaar. Maar het is mogelijk dat de belastingadministratie dit inkomen nog niet doorgegeven heeft. Het socialeverzekeringsfonds berekent dan de bijdragen op basis van het laatste beschikbare inkomen. Zodra het fonds het juiste bedrag weet, past het de bijdrage aan en stuurt het een bericht van wijziging. Wanneer de administratie een nieuw inkomen communiceert dat verschilt van het inkomen waarover het socialeverzekeringsfonds beschikt, is het fonds verplicht de bijdragen opnieuw te berekenen. Dat is het geval bij een fiscaal geschil. De doorzending van het inkomen dat werd vastgesteld na een bezwaar kan dus leiden tot een bericht van wijziging. Hebt u een vraag voor onze experts? Stuur een e-mail naar expert@trends.be.