JAN VAN DYCK
...

JAN VAN DYCKBij de berekening van het voordeel van alle aard dat uit de terbeschikkingstelling van bedrijfswagens voor privédoeleinden voortvloeit, speelde het aantal gereden kilometers vroeger een cruciale rol. In de nieuwe regeling die vanaf begin dit jaar van toepassing is, wordt in het geheel geen rekening meer gehouden met het aantal afgelegde kilometers (lees ook blz. 14). Zo beland je van het ene uiterste in het andere. Logisch is de nieuwe regeling op dit punt niet. De nieuwe regeling voor bedrijfswagens is in vele bedjes ziek. Zij vertoont, zoals al eerder aangetoond, alle kenmerken van een farce. In hoofde van belastingplichtigen die hun werkelijke kosten bewijzen, smelt het belastbaar voordeel als sneeuw voor de zon, naarmate zij meer kilometers van het woon-werkverkeer afleggen. Als zij ervoor zorgen voldoende kilometers te rijden, blijft er van een belastbaar voordeel zelfs niets meer over. Eerder werd ook al aangetoond dat de regeling zoals die eind vorig jaar werd ingevoerd, discriminerend is. Nieuwe personenwagens en tweedehandse wagens worden in die regeling fundamenteel anders behandeld. Het ontwerp van programmawet dat op dit ogenblik wordt voorbereid, werkt deze discriminatie grotendeels weg. Nieuwe en tweedehandse wagens zullen dan toch op voet van gelijkheid behandeld worden. In de beide gevallen zal de berekening gebaseerd zijn op de cataloguswaarde van een nieuwe wagen. En in beide gevallen zal die waarde verminderd mogen worden met 6 procent per jaar anciënniteit van de wagen, met dien verstande dat deze vermindering nooit meer dan 30 procent zal mogen bedragen. Maar er blijft een ongelijkheid bestaan. Bij tweedehandse wagens zal altijd vertrokken worden van de catalogusprijs van de wagen in nieuwe staat; terwijl bij nieuwe wagens vertrokken wordt van de gefactureerde prijs. Weliswaar mag men in geen van beide gevallen rekening houden met toegestane kortingen of prijsverminderingen. Maar de gefactureerde waarde (exclusief kortingen en verminderingen) zoals die bij nieuwe wagens als uitgangspunt zal gelden, kan in sommige gevallen veel lager zijn dan de catalogusprijs die bij tweedehandse wagens de berekeningsbasis vormt. Vraag is of dit verschil in behandeling de toets met het grondwettelijk gewaarborgd gelijkheidsbeginsel zal kunnen doorstaan. De nieuwe regeling is bovendien erg onlogisch. Er wordt op geen enkele manier nog rekening gehouden met het aantal kilometers. Tot ongeveer acht jaar geleden moest je het belastbaar voordeel berekenen op basis van het werkelijke aantal privé gereden kilometers (die van het woon-werkverkeer inbegrepen). Dat aantal mocht nooit lager zijn dan 5000. Van dit minimum van 5000 privékilometers heeft Reynders op een bepaald ogenblik een maximum gemaakt. Het voordeel moest slechts berekend worden op basis van 5000 kilometers. Met dien verstande dat er daarnaast een tweede grens van 7500 km in het leven geroepen werd voor wie verder dan 25 kilometer van zijn woonplaats werkt. Op die manier werd nog enigszins rekening gehouden met het aantal kilometers dat je met een bedrijfswagen aflegt. In de nieuwe regeling die vanaf begin dit jaar geldt, speelt het aantal kilometers geen enkele rol meer. Logisch is dat niet. Neem het voorbeeld van twee bedrijfsleiders, Jan en Piet. Elk hebben ze identiek dezelfde bedrijfswagen ter beschikking, en stel dat de vennootschap in beide gevallen alle kosten (aankoop, onderhoud, verzekering, brandstof, enzovoort) ten laste neemt. Stel dat Jan 5000 privékilometers rijdt (woon-werkverkeer, plus andere privéverplaatsingen). Piet klokt af op 50.000 privé-kilometer per jaar. Tien keer meer dus. Piet verbruikt bijgevolg ook tien keer meer brandstof. Zijn bedrijfswagen zal, wegens het veel hoger aantal kilometers, ook veel meer onderhoud vergen (nieuwe banden, enzovoort). Nochtans betaalt Piet juist evenveel belasting op zijn bedrijfswagen als Jan. Dat komt, omdat in de nieuwe regeling slechts rekening gehouden wordt met twee parameters: de cataloguswaarde van de wagen en zijn CO2-uitstoot. De auteur is advocaat en hoofdredacteur van Fiscoloog. www.fiscoloog.beHet aantal gereden kilometers heeft in de nieuwe regeling geen enkel belang meer.