Twee databanken inventarizeren de beschikbare bedrijfsterreinen en -panden in de provincie Antwerpen.
...

Twee databanken inventarizeren de beschikbare bedrijfsterreinen en -panden in de provincie Antwerpen.Op initiatief van de werkgroep KMO van het Strategisch Plan Regio Antwerpen (een instelling die tot doel heeft de positie en het konkurrentievermogen van Antwerpen en omgeving uit te bouwen) werd de werking van twee geïnformatizeerde databanken gekoördineerd en via diverse kanalen aan KMO's voorgesteld. Het gaat enerzijds om een inventaris van beschikbare bedrijfspanden (kantoren, winkelruimten en magazijnen) en onbebouwde bedrijfsterreinen in de Metropool, opgesteld door de Dienst Economische Ontwikkeling van de stad Antwerpen. En anderzijds om een lijst van de bedrijfsterreinen in de rest van de provincie Antwerpen, een werkstuk van de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij Antwerpen (GOM-Antwerpen). VRAAG EN ANTWOORD.Beginnen we met de gegevensbank van de stad. Die heeft een drievoudig doel. Antwerpen wil via deze databank een vestigingspolitiek voeren, nieuwe investeerders aantrekken en kunnen antwoorden op de talrijke vragen van investeerders en KMO's naar beschikbare gronden en ruimten in de (omgeving van de) stad.Met de medewerking van 23 makelaarskantoren (die hun gegevens op diskette ter beschikking stellen) werden een 400-tal steekkaarten opgesteld van beschikbare ruimten of terreinen. Wekelijks doen gemiddeld een 10-tal investeerders of KMO's een beroep op de databank. Meestal vragen ze inlichtingen over beschikbare opslagruimten. De Dienst Economische Ontwikkeling van de stad Antwerpen levert de aanvrager steekkaarten van de gebouwen (terreinen) die aan zijn wensen beantwoorden. Het is dan aan hem om de eigenaar van het goed (of de makelaar die het goed commercializeert) te kontakteren. SCHAARSTE.De databank van de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij Antwerpen (GOM-Antwerpen) inventarizeert alle bedrijfsterreinen van de provincie Antwerpen. In deze provincie zijn er 166 terreinen voor bedrijfsaktiviteiten van minimum 5 hektare, goed voor een totale oppervlakte van 7367 hektare. Slechts 450 hektare is nog beschikbaar, en bovendien moet zowat 30 % daarvan nog commercializeerbaar worden gemaakt. De databank leert dus vooral dat er nood is aan nieuwe bedrijfsterreinen in de provincie Antwerpen. De GOM-Antwerpen luidde reeds in 1992 de noodklok. Toen voorspelde de instelling al dat de behoefte aan bedrijfsterreinen in het decennium tussen 1992 en 2001 bijna driemaal zo hoog zou liggen als het aanbod. De GOM-Antwerpen roept de overheid op nieuwe bedrijfsterreinen te ontsluiten. De commercializering van ongebruikte spoorwegterreinen en voormalige militaire domeinen zou eveneens aan een deel van de supplementaire vraag kunnen voldoen.De twee gegevensbanken bewijzen hun nut als beleidsinstrumenten. Ze stellen de stedelijke en gewestelijke overheid in staat het panden- en grondenbeleid gedeeltelijk te sturen, en zo de vrije ruimte te vrijwaren. Bovendien zijn de twee inventarissen een antwoord op de nood aan een duidelijk overzicht van bedrijfsvastgoed en -terreinen in de provincie Antwerpen. Spijtig is echter dat het wegens bevoegdheidsverschillen om twee databanken gaat, die bovendien niet op elkaar zijn afgestemd. Het Strategisch Plan Regio Antwerpen heeft de verdienste de twee databanken te hebben gekoördineerd en het initiatief ruime bekendheid te hebben verschaft. Rest nu de taak tot één enkel vlot draaiend systeem te komen. Misschien de volgende stap.Geert Wellens