Kenmerkend voor de superministerraden die tegenwoordig met de regelmaat van de klok plaatsvinden, is dat telkens ook een pakket fiscale maatregelen genomen worden. Zo zult u zich herinneren dat tijdens de superministerraad in Gembloers onder meer beslist is de aftrek van beroepsmatige restaurantkosten in twee stappen op te trekken: eerst van 50 naar 62,5 % en later naar 75 %. Het wetsontwerp dat dit moet realiseren, is inmiddels bij de Kamer ingediend, zodat de nieuwe regeling allicht nog vóór de zomervakantie afgewerkt kan worden.
...

Kenmerkend voor de superministerraden die tegenwoordig met de regelmaat van de klok plaatsvinden, is dat telkens ook een pakket fiscale maatregelen genomen worden. Zo zult u zich herinneren dat tijdens de superministerraad in Gembloers onder meer beslist is de aftrek van beroepsmatige restaurantkosten in twee stappen op te trekken: eerst van 50 naar 62,5 % en later naar 75 %. Het wetsontwerp dat dit moet realiseren, is inmiddels bij de Kamer ingediend, zodat de nieuwe regeling allicht nog vóór de zomervakantie afgewerkt kan worden. Proper. Wat de fiscale maatregelen betreft die tijdens de jongste superministerraad in Oostende werden afgesproken, is in de media vooral aandacht besteed aan de geplande belastingvermindering voor wie een 'propere' wagen aankoopt. Die belastingvermindering zal - als alles volgens plan verloopt - gelden vanaf 1 januari 2005. Ze kan maximaal oplopen tot het niet onaardige bedrag van 4000 euro. Maar daarvoor is dan wel vereist, dat de auto aan bijzondere normen over CO2-uitstoot voldoet. Verder zal de maximale belastingvermindering slechts gelden voor wie een relatief dure wagen koopt. De belastingvermindering zal immers gelijk zijn aan 15 % van de aankoopprijs. Vooraleer u het plafond van 4000 euro kan bereiken, moet de wagen dus meer dan 25.000 euro kosten. Beroepskost. Goed nieuws is er ook voor wie ver van zijn werk woont en niet met de eigen wagen naar het werk rijdt. Zo iemand kan vandaag 0,15 euro per kilometer van het woon-werkverkeer als beroepskost in rekening brengen. Maar die aftrek is beperkt tot vijftig kilometer enkele rit. Deze beperking zal in twee stappen opgetrokken worden. Vanaf 2005 naar 75 kilometer enkele rit en vanaf 2006 naar 100 kilometer. Maar het aantal gegadigden zal beperkt zijn. Om te beginnen is vereist dat u ver van het werk woont. En ook dat u niet met de eigen wagen reist (want wie dat wel doet, kan nu al onbeperkt 0,15 euro per kilometer in aftrek brengen). Ten slotte zult u een afweging moeten maken. De forfaitaire aftrek van 0,15 euro per kilometer geldt alleen als u de werkelijke beroepskosten bewijst. Maar dat bewijs heeft met-een tot gevolg dat u het recht verliest op de vrijstelling van de werkgeversbijdrage in de kosten van het woon-werkverkeer. U moet dus uitkijken en cijferen. Energiebesparing. Een andere, niet onbelangrijke maatregel betreft energiebesparende investeringen. Wat de investeringsaftrek voor dit soort investeringen in ondernemingen betreft, blijft het voorlopig bij mooie woorden. De zaak zal worden onderzocht. Voor energiebesparende investeringen in woningen worden daarentegen wel concrete maatregelen in het vooruitzicht gesteld. Het plafond van de belastingvermindering gaat vanaf 1 januari 2005 lichtjes omhoog (van - nog te indexeren - 500 naar 600 euro). Voorts wordt het percentage van de vermindering eenvormig vastgesteld op 40 % (terwijl dat vandaag in sommige gevallen maar 15 % bedraagt). En ten slotte wordt de maatregel niet alleen opengesteld voor eigenaars, maar ook voor huurders. Opvang. Onder de andere maatregelen is er ook nog de verhoging van de leeftijd waaronder kinderen recht geven op de aftrek van kosten voor kinderopvang. In de bestaande regeling mag het kind de leeftijd van drie jaar niet hebben bereikt. Die leeftijdsgrens zou vanaf 1 januari 2005 opgetrokken worden naar twaalf jaar. Maar maak u geen illusies. De aftrek geldt niet voor om het even welke opvangvorm. Het volstaat niet zomaar iemand in huis te halen om op de kinderen te passen. In de bestaande regeling moeten de kosten betaald zijn in het kader van officieel erkende vormen van kinderopvang. Voorlopig wijst niets erop dat dit straks anders zal zijn. In het oog springend is ook de geplande verhoging van het belastingvrije minimum bij de opvang van ascendenten of zijverwanten tot in de tweede graad die minstens 65 jaar oud zijn. Zo iemand kan - in de geplande regeling - als persoon ten laste worden beschouwd zolang zijn pensioen niet hoger is dan 20.000 euro (nog te indexeren). Hij geeft recht op een verhoging van het belastingvrije minimum van 1740 euro (ook nog te indexeren). Pensioen. En nu we het toch over de gepensioneerden hebben: de belangrijkste maatregel die op de superministerraad genomen is, betreft allicht de wijze waarop gezinspensioenen voort-aan zullen worden belast. Met ingang van het aanslagjaar 2005 (inkomsten van 2004) worden de inkomsten van echtgenoten volledig afzonderlijk in aanmerking genomen en belast. Dit wil zeggen dat elk van beide echtgenoten zelf recht heeft op de bijzondere belastingvermindering voor pensioenen. Dat moet in veel gevallen tot een vermindering van de belasting leiden. Maar met de huidige wetgeving komt daar niet noodzakelijk veel van in huis. Een gezinspensioen wordt immers geacht belastbaar te zijn in hoofde van de echtgenoot in wiens (voormalige) beroepswerkzaamheid het pensioen geheel of voor het grootste gedeelte zijn oorsprong vindt. Om dit te verhelpen, wordt nu voorgesteld de wet aan te passen en een gezinspensioen fiscaal in aanmerking te nemen als een "inkomen van iedere partner afzonderlijk". Zodat elk op zijn deel de bijzondere belastingvermindering kan toepassen. Jan Van Dyck"Elke echtgenoot afzonderlijk krijgt recht op de vermindering voor pensioenen."