Fabrimetal Vlaanderen wordt binnenkort dan toch écht Vlaams : de organisatie geeft meer macht aan haar gewestelijke afdelingen en schaft het dubbel mandaat in de directieorganen af.
...

Fabrimetal Vlaanderen wordt binnenkort dan toch écht Vlaams : de organisatie geeft meer macht aan haar gewestelijke afdelingen en schaft het dubbel mandaat in de directieorganen af.April vorig jaar kondigde Fabrimetal-voorzitter Julien De Wilde aan dat de statuten van de organisatie grondig zouden worden gewijzigd. De erfenis die Karel Vinck die intussen voorzitter van het VEV was geworden had nagelaten, werd daarmee doorgevoerd. Het voorstel van de statutenwijziging werd half november 1997 door de raad van bestuur van Fabrimetal goedgekeurd. Alleen de algemene vergadering van 29 april van dit jaar moet nog zijn finale zegen geven. Met de statutenwijziging zet de grootste en invloedrijkste sectorale werkgeversorganisatie een belangrijke stap in de richting van een verdere gewestvorming. Dertien jaar na de statutenwijziging van 1985 toen de gewestvorming een eerste aanpassing onderging krijgen Fabrimetal Vlaanderen, Wallonië en Brussel hun door de eigen algemene vergadering verkozen voorzitter. Belangrijker nog is het opzetten van een eigen directieraad. "Op een paar uitzonderingen na stappen we af van het dubbel mandaat," zegt gedelegeerd bestuurder Philippe de Buck van Overstraeten. "Tot nu toe telde de federale raad van bestuur van Fabrimetal 125 leden. Dat aantal reduceren we tot 25. Tegelijk creëren we gewestelijke directieraden met hoofdzakelijk leden zonder federale stem." Een beslissing waarvan de gevolgen niet kunnen uitblijven : binnenkort kan Fabrimetal Vlaanderen besluiten nemen, die tegengesteld zijn aan de beslissingen van Wallonië of die niet naar de zin zijn van de federale structuur. Nu de bestuurders in de gewesten anderen zijn dan deze op het federale vlak zou ook het adviesrecht van de gewesten voor federale thema's dat al bestond wel eens verrassende wendingen kunnen nemen. Kunnen unionistische metaalwerkgevers daarmee akkoord gaan ? "Voor een aantal onderwerpen zullen waarschijnlijk uiteenlopende standpunten worden verdedigd. Als dat niet mogelijk zou zijn geweest, hadden we deze stap nooit gezet," zegt Philippe de Buck van Overstraeten.OVERLEG."Om problemen te vermijden, hebben we toch twee afspraken gemaakt. Voor de uiteindelijke beslissing baseren we ons om te beginnen op de uitspraken van het bevoegde niveau. Bovendien kunnen we bij zware tegenstrijdigheden het comité van de voorzitters de federale en de drie gewestelijke inroepen."Dat Fabrimetal de gewestelijke afdelingen meer macht geeft, hoeft niet te verbazen. De organisatie heeft zich op het vlak van de gewestvorming altijd al als een voorloper geprofileerd, stelt De Buck. "Drie regels willen we wel in acht nemen : de institutionele beslissingen volgen we op de voet, we passen ons ná de feiten aan en, we blijven lid van één organisatie, waardoor het contact tussen noord en zuid blijft bestaan. Een richtlijn die ook in de industrie wordt opgevolgd."WEERSTAND.De meeste tegenstand kwam er intern van de vijf regionale verenigingen (Antwerpen-Limburg, Brabant, Oost- en West-Vlaanderen, Luik-Luxemburg, Henegouwen-Namen) die in de nieuwe structuur van hun reputatie zullen inboeten. Nochtans zijn ze erg belangrijk, vooral in het sociaal overleg. Maar de Buck minimaliseert het probleem. Toch geeft hij toe dat het accent in de nieuwe structuur ligt op het gewest. Zo is de voorzitter van de regionale vereniging niet langer vice-voorzitter van Fabrimetal ; de gewestelijke voorzitter neemt zijn functie over.De hele structuurwijziging leidt ertoe dat Fabrimetal evolueert naar een matrixorganisatie. Het gewest staat daarbij in voor de coördinatie van de regionale verenigingen, én van de vijf sectorale groepen binnen Fabrimetal (non-ferro ; metaal en kunststof ; machinebouw ; elektrotechniek, elektronica en informatie- en communicatietechnologieën ; transport). Ook voor die subsectoren betekent de statutenwijziging een verandering : zij krijgen meer vorm én meer autonomie.Is Fabrimetal nog altijd de vereniging van de metaalverwerkende nijverheid ? Vandaag is het veeleer een multisectorale organisatie met een meer en meer tertiaire kleur, meent de Buck. Een vereniging die steeds meer nieuwe en jonge sectoren aantrekt.Maar, meer uitgebreide bevoegdheden en coördinatie van verschillende groepen betekent dat de middelen van de gewestelijke organisaties moeten worden verstevigd : meer mensen en vooral meer mogelijkheden om gebruik te maken van alle diensten van Fabrimetal. "Dankzij de aanpassing," besluit de Buck, "kunnen we met open vizier naar de verschillende gewestelijke instanties stappen om onze belangen te behartigen. Als we bij de Vlaamse regering aankloppen, is het duidelijk wie we vertegenwoordigen : de Vlaamse leden van Fabrimetal."GM PHILIPPE DE BUCK VAN OVERSTRAETEN (FABRIMETAL) Precies omdat tegenstrijdigheden tussen de gewesten mogelijk blijven, zet Fabrimetal de interne gewestvorming door.