Trends van 27 februari 1997 geeft wel een heel negatief beeld van de lokale besturen op het vlak van de kennis van de nieuwe gemeentelijke boekhouding. Zoals in het artikel is aangegeven, werd het nieuwe boekhoudsysteem in de meeste gemeenten slechts vanaf 1995 operationeel. Dit betekent dat de eerste synthesedocumenten (de balans en de resultatenrekening), de beginbalans even buiten beschouwing gelaten, pas in de loop van 1996 konden voorgelegd worden aan de gemeentelijke beleidsorganen.
...

Trends van 27 februari 1997 geeft wel een heel negatief beeld van de lokale besturen op het vlak van de kennis van de nieuwe gemeentelijke boekhouding. Zoals in het artikel is aangegeven, werd het nieuwe boekhoudsysteem in de meeste gemeenten slechts vanaf 1995 operationeel. Dit betekent dat de eerste synthesedocumenten (de balans en de resultatenrekening), de beginbalans even buiten beschouwing gelaten, pas in de loop van 1996 konden voorgelegd worden aan de gemeentelijke beleidsorganen.Beweren, zoals Trends doet, dat "de politici er niet mee kunnen werken", is bijgevolg op zijn minst voorbarig. Net zoals er geen technische problemen zouden zijn omdat alle gemeenten efficiënte softwarepakketten gebruiken. Dat is dan wel de understatement van het jaar. Bovendien doet men er goed aan niet te vlug conclusies te trekken uit de additionele cijfers, die de nieuwe gemeentelijke boekhouding oplevert : ook dit systeem kent zijn kinderziektes, die best enkele jaren "uitgezweet" worden ; organisatorische ingrepen kunnen de eerste jaren een zware invloed hebben op de resultaten, enz...Het is ook niet abnormaal, zo meen ik, dat de gemeentelijke administraties deze eerste jaren vooral de nadruk leggen op het technisch op punt stellen van het nieuwe systeem, een opdracht die niet mag onderschat worden.Terloops kan ik enkele cijfers geven die enig inzicht geven in de omvang van het project bij de stad Gent :wat de inventaris betreft, moesten tienduizenden objecten geïnventariseerd en gewaardeerd worden (o.a. 1172 gronden, 1116 gebouwen, 2467 straten, 26.364 kunstvoorwerpen, enz...)wat opleiding en informatieverstrekking betreft, werden in totaal 1765 mandagen hieraan gespendeerd.Het feit dat zoveel energie werd gestoken in, zoveel inspanningen werden geleverd voor het opstarten van de nieuwe boekhouding belet niet dat we bij de stad Gent reeds tot de vaststelling gekomen zijn dat heel wat ratio's, aangebracht vanuit de wereld van de privé-ondernemingen, weinig of niet bruikbaar zijn voor de gemeenten. Niet alle consultants hebben evenveel inzicht in de structuur van de balans of de resultatenrekening van een gemeente... Want wat gezegd van degenen die het berekenen van omloopsnelheden aanbevelen voor de gemeenten ? Origineel denkwerk is dus nodig om uit het overvloedig cijfermateriaal bruikbare informatie te genereren.Ondertussen werkt ons bestuur rustig verder aan de verfijning van het financieel instrumentarium, niet alleen wat de boekhouding maar ook wat het financieel beheer betreft.F. Wijnakker, schepen van Financiën, stad Gent. Paul Vermeulen, Diepenbeek. Ivan Vonck, Ninove.