Bij de aanvang van paars kondigde premier Guy Verhofstadt (VLD) een halvering van de fiscale fraude aan. In plaats van een halvering tot 15 miljard euro per jaar leverde de strijd tegen belastingontduiking in 2006 amper 817 miljoen euro op. Volgens het Rekenhof zijn deze cijfers zelfs een overschatting, omdat ze alleen aanslagen en geen reëel geïnde belastingen betreffen. Intussen lopen de fiscale achterstallen op tot ruim 4 miljard euro.
...

Bij de aanvang van paars kondigde premier Guy Verhofstadt (VLD) een halvering van de fiscale fraude aan. In plaats van een halvering tot 15 miljard euro per jaar leverde de strijd tegen belastingontduiking in 2006 amper 817 miljoen euro op. Volgens het Rekenhof zijn deze cijfers zelfs een overschatting, omdat ze alleen aanslagen en geen reëel geïnde belastingen betreffen. Intussen lopen de fiscale achterstallen op tot ruim 4 miljard euro. Geen succesverhaal dus. Toch heeft de regering het afgelopen decennium een hele resem (kleine) maatregelen getroffen, die fiscale fraude in ons land zouden moeten bemoeilijken (zie kader). "Maar door volkomen legale uitwegen te sluiten, vliegt de overheid door de bocht," stelt Gerd Goyvaerts, vennoot van Tiberghien Advocaten. Hij spreekt over brutale belastingverhogingen. "De wetgever heeft onder het mom van de Europese spaarrichtlijn in 2005 de kapitalisatiefondsen die voor meer dan 40 % in obligaties beleggen, aan een roerende voorheffing van 15 % onderworpen. Maar dat stond niet in de internationale overeenkomst. Bovendien is voorzien in een belasting op de meerwaarden van deze fondsen vanaf 2008. Daarnaast is het bankgeheim afgeschaft en blijft van het Charter van de Belastingplichtige niet veel meer over."Toch ziet advocaat Michel Maus (Lawfort), professor Fiscaal Recht aan de VUB, positieve resultaten op het terrein. Zo heeft paars met succes de fraude in kasgelddossiers, telefoonwinkels, diamantsector en gokcentra aangepakt. "Maar de hoge verwachtingen zijn niet ingelost," besluit Maus. "Uit diverse studies blijkt dat België nog altijd een koppositie in fiscale fraude bekleedt: jaarlijks 30 miljard euro aan misgelopen belastinginkomsten." Hij ziet drie oorzaken. Ten eerste zijn de statistieken van bedenkelijk niveau. Maus: "De zegebulletins van staatssecretaris Hervé Jamar (MR), bevoegd voor de strijd tegen de fiscale fraude, staan in schril contrast met de forse stijging van het aantal belastingplichtigen die geen aangifte indienen (6 % van de natuurlijke personen en 12 % van de bedrijven). In de praktijk wordt de minimumaanslag van 19.000 euro niet uitgevoerd. Ook zou 15 % van onze economie op zwartwerk draaien, volgens het onderzoeksbureau McKinsey. Intussen daalt het aantal dossiers waarvoor de Bijzondere Belastinginspectie de opheffing van het bankgeheim heeft gevraagd."Ten tweede ontbreekt er een coherent belastingbeleid. Maus: "De wetgeving over de fiscale controle en de rechten van de belastingplichtige zijn niet aangepast aan de moderne samenleving. Zo ontbreekt de rechtsgrond voor de automatische uitwisseling van informatie tussen de verschillende overheidsdiensten (datamining). Volgens de regering heeft deze opsporingstechniek 218 miljoen euro opgeleverd, maar ze mist elke rechtsgrond. Fiscale fraudeurs dreigen dus de dans te ontspringen door de onwettelijkheid van de bewijsgaring in te roepen. Hetzelfde probleem doet zich voor bij de fiscale protocollen, waarvoor evenmin de wettelijke basis bestaat."Ten slotte draait het ministerie van Financiën vierkant. Maus: "Er is een duidelijk gebrek aan opleiding en uitrusting binnen de administratie. Zonder afdoende informatisering kan de fiscus onmogelijk kort op de bal spelen. Bovendien ontbreken er internationale samenwerkingsverbanden met andere landen - uitgezonderd Nederland, Frankrijk, Italië en of all places Oekraïne. In de huidige globalisering is dat wraakroepend." PAARSE MAATREGELEN TEGEN FISCALE FRAUDE omzetting van Europese spaarrichtlijn uitholling van bankgeheim datamining en sectorale controles afschaffing van effecten aan toonder hoofdelijke aansprakelijkheid van bestuurders voor vennootschapsbelasting fiscale meldingsplicht in geval van witwassen fiscale protocollen met parketten, de horeca en de oliesectorE.P.