PRIVACY.
...

PRIVACY.Onlangs kwam de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer weer eens in het nieuws. Politici wilden bepaalde bestanden gebruiken (militielijsten, OCMW-lijsten) om kiezers via direct mail aan te schrijven met het oog op de nakende verkiezingen. Mag niet, zo oordeelde de Kommissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, want het doel van dergelijke bestanden is niet het sturen van verkiezingspropaganda. De zogenaamde finaliteit is een kernbegrip in de wet, die ook wel eens ten onrechte de privacy-wet genoemd wordt.De wet verscheen op 18 maart 1993 in het Staatsblad. Op 13 mei 1993 liet Trends een paar direct marketeers aan het woord over die wet. Als er één bedrijfstak is die zichtbaar met deze wet te maken krijgt, dan is het wel de direct marketing. Dit wil niet zeggen dat andere bedrijfstakken er niets mee te maken hebben : de wet is immers van toepassing op iedereen die een geautomatizeerd bestand met persoonlijke gegevens bijhoudt.FINALITEIT.Direct marketeers kunnen rechtstreeks nadeel ondervinden van het begrip finaliteit. De houders van een bestand moeten bij de Kommissie aangifte doen van dat bestand en daarbij vermelden wat ze ermee beogen. Als verhuur niet als doelstelling wordt opgegeven, dan is dat bestand in principe niet meer beschikbaar voor mailings.Zulks is in het verleden al gebeurd met het autokentekenbestand. De promotie van nieuwe automodellen werd niet aanvaard als finaliteit, en dus worden de aanpassingen in dat bestand sinds juni 1993 niet meer doorgegeven aan de bedrijven die het kentekenbestand gebruikten voor commerciële doeleinden. Eén van de toepassingen van het kentekenbestand was het doorvoeren van adresveranderingen. De Post heeft daarop ingespeeld met Mutapost (de "verhuisservice").De houders van een bestand moeten de personen, van wie zij voor de eerste maal gegevens bijhouden, daarvan op de hoogte brengen. Dat hoeft niet als er sprake is van een kontraktuele relatie. Een koepon in een advertentie of een mailing kan beschouwd worden als een prekontraktuele relatie. In een toenemend aantal gevallen wordt op zo'n koepon overigens duidelijk vermeld dat de gegevens in een bestand terechtkomen, en dat de betrokkenen recht hebben op inzage en verbetering van de gegevens.GRONDWET.De wereld van de direct marketing is niet gekant tegen de wet ; via het Belgisch Direct Marketing Verbond/Association du Marketing Direct werkt men trouwens samen met de Kommissie aan de uitvoering van de diverse verplichtingen. Men wil komen tot sektoriële regelingen (de wet voorziet daarin) voor de aangifte en voor het informeren van de betrokkenen dat ze in een bestand zitten. Adressenbureaus zouden een kollektieve kennisgeving kunnen doen ; de sektor ziet dat via de pers gebeuren, de Kommissie geeft de voorkeur aan de televisie. Dit laatste zou echter te duur uitvallen voor die bedrijven.Tijdens een recente spreekbeurt voor het dm-bureau Morael Direct liet jurist Leo Neels geen spaander heel van de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. "Ik worstel nog altijd met de vraag wàt de wetgever wil regelen. Algemene zaken over de privacy staan in het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens, en sinds een goed jaar is het recht op de bescherming van de privacy ook opgenomen in de Belgische grondwet, " aldus Neels. Hij oordeelt dat alles vervat is in artikel 2 van die wet : "Iedere natuurlijke persoon heeft bij de verwerking van persoonsgegevens die op hem betrekking hebben, recht op de eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer. "