We gooien maar meteen een illusie aan diggelen: Luxemburg is geen fiscaal paradijs. Hoewel de belastingtarieven hier iets lager liggen dan in België, valt de belastingdruk zowel voor bedrijven als voor particulieren te vergelijken met die in Frankrijk, zegt Jean-Claude Lucius, vennoot bij de Luxemburgse afdeling van Baker Tilly, een netwerk van accountants en adviseurs. "Bovendien kiest dit land heel duidelijk voor legaliteit en ernst. Luxemburg heeft tal van internationale fiscale conventies ondertekend en houdt zich daar nauwgezet aan." Weinig belastingen betalen lijkt dus geen goede drijfveer om naar Luxemburg te trekken. Maar voor Belgische ondernemers zijn er toch goede redenen om interesse te koesteren voor dit landje.
...

We gooien maar meteen een illusie aan diggelen: Luxemburg is geen fiscaal paradijs. Hoewel de belastingtarieven hier iets lager liggen dan in België, valt de belastingdruk zowel voor bedrijven als voor particulieren te vergelijken met die in Frankrijk, zegt Jean-Claude Lucius, vennoot bij de Luxemburgse afdeling van Baker Tilly, een netwerk van accountants en adviseurs. "Bovendien kiest dit land heel duidelijk voor legaliteit en ernst. Luxemburg heeft tal van internationale fiscale conventies ondertekend en houdt zich daar nauwgezet aan." Weinig belastingen betalen lijkt dus geen goede drijfveer om naar Luxemburg te trekken. Maar voor Belgische ondernemers zijn er toch goede redenen om interesse te koesteren voor dit landje. De eerste grote troef van het Groothertogdom is de topligging, in het hart van Europa. Luxemburg is een uitstekend platform voor al wie zijn kans wil wagen op diverse Europese markten, want het land heeft altijd goede diplomatieke relaties onderhouden met alle andere landen van de EU. De tweede troef is de politieke, sociale, wetgevende en reglementaire stabiliteit. Ondernemers weten hier precies waar ze aan toe zijn en zullen ook de beschikbaarheid en het pragmatisme van de overheidsinstellingen weten te waarderen. "Luxemburg vindt het belangrijk om naar entrepreneurs te luisteren. De overheidsinstellingen positioneren zich als partners van investeerders. En de juridische en fiscale omgeving is absoluut business friendly", legt Lucius uit. Het kleine Groothertogdom herbergt bovendien een massa geschoolde arbeidskrachten van de meest uiteenlopende nationaliteiten. Ze spreken meerdere talen en bekijken de wereld door een open vizier. En wie ze in dienst neemt, betaalt weinig so-ciale lasten. Luxemburg is een van de belangrijkste financiële centra. Qua beleggingsfondsen staat het tweede op de wereldranglijst en de Beurs van Luxemburg (opgericht in 1929) is lid van de groep NYSE Euronext. Er bestaat hier geen wisselcontrole: de euro kan vrij worden omgezet in buitenlandse deviezen, en bankrekeningen kunnen zowel in euro als in buitenlandse valuta worden geopend. Met 144 banken in het land is de financiële sector een van de hoekstenen van de nationale economie. Ondernemingen kunnen voor financiering niet enkel aankloppen bij de bank en bij privé-investeerders, ze kunnen ook rekenen op ruggensteun van de overheid via de Société Nationale de Crédit et d'Investissement. Een door de kamer van koophandel beheerde borgstellingsregeling van de overheid (Mutualité de Cau-tionnement et d'Aide aux Commerçants) vult dit systeem aan. Zo kunnen ondernemingen makkelijker en tegen gunstiger voorwaarden een klassieke lening krijgen bij de bank. De ministeries die belast zijn met de kmo's kennen een brede waaier van subsidies toe: voor investeringen in materiële en immateriële vaste activa, in onderzoek en ontwikkeling, voedselveiligheid, milieubehoud. Wie een onderneming opricht of overneemt, krijgt nog een extraatje. En entrepreneurs kunnen ook Europese subsidies aanvragen. Deze subsidies zijn cumuleerbaar met bonifications (belastingkortingen): er zijn kortingen voor wie investeert in vaste activa en in voortgezette beroepsopleidingen, en voor wie werklozen in dienst neemt. Immigratie. EU-burgers die in Luxemburg willen wonen en werken, hebben behalve een geldige identiteitskaart of geldig paspoort enkel een verklaring van inschrijving nodig, afgeleverd door de gemeente van hun woonplaats. Niet-EU-onderdanen hebben een verblijfsvergunning nodig om er te mogen werken. Lokale werknemers in dienst nemen. Bijna de helft van alle loontrekkers zijn grensarbeiders. De wettelijke arbeidsduur bedraagt veertig uur per week. Het minimumloon van een geschoolde werknemer bedraagt 2162 euro per maand. Sociale zekerheid. Op het loon worden bijdragen betaald: 12,45 procent werknemersbijdragen en circa 14 procent werkgeversbijdragen. Het loon waarop de bijdragen worden berekend, is geplafonneerd op ongeveer 106.000 euro (voor 2011). Vennootschappen met zetel in Luxemburg betalen in principe belastingen op hun wereldwijde winsten. Maar in de praktijk zwakken een reeks belastingverdragen dit principe af. Ook zijn bepaalde inkomsten - onder voorwaarden - volledig vrijgesteld van belastingen (zoals dividenden en meerwaarden in het raam van de moe- der-dochterrichtlijn), andere gedeeltelijk (80 procent van de netto-inkomsten uit intellectuele-eigendomsrechten zijn belastingvrij). In totaal betaalt een vennootschap met zetel in de Luxemburgse hoofdstad 28,80 procent belastingen op haar winst. De directe belastingen op kapitaalvennootschappen vallen als volgt uiteen: inkomstenbelasting van lichamen (= nationale belasting): 21 procent van het fiscale resultaat (22,05 procent met inbegrip van de extra heffing voor het werkgelegenheidsfonds) gemeentelijke bedrijfsbelasting (het tarief varieert volgens de gemeente, in de stad Luxemburg gaat het om 6,75 procent van het fiscale resultaat) Btw. In Luxemburg bedraagt het normale btw-tarief 15 procent, het laagste in heel Europa. Verder is er een tussentarief van 12 procent (onder meer op het bewaren en beheren van effecten), een laag tarief van 6 procent (op gas en elektriciteit) en een superlaag tarief van 3 procent (op voeding, boeken, gebouwen die verkocht worden op plan). Douane. Luxemburg is lid van de douane-unie en past het gemeenschappelijk douanetarief van de Europese Gemeenschap toe. De maximale marginale aanslagvoet bedraagt ongeveer 41 procent, inclusief de bijdrage voor het werkgelegenheidsfonds. De belasting op het vermogen van natuurlijke personen werd in 2006 afgeschaft. Inkomsten uit spaargelden genieten een fiscaal gunstregime: op sommige intresten wordt aan de bron een bevrijdende heffing van 10 procent afgehouden, sommige meerwaarden op de verkoop van effecten zijn vrijgesteld van belastingen, er is een aftrek (onder voorwaarden) van 50 procent op ontvangen dividenden. Sinds 1 januari 2011 geldt in Luxemburg een gunstig fiscaal stelsel voor hoogopgeleide en gespecialiseerde werknemers die uit het buitenland komen. Als een aantal voorwaarden vervuld is, hoeven zij vijf tot zes jaar lang geen belastingen te betalen op een deel van hun loon, namelijk de uitgaven die door de werkgever worden betaald en die verband houden met hun verblijf in het buitenland. © L'ENTREPRISE