JAN VAN DYCK
...

JAN VAN DYCKAls het van de Europese Commissie afhangt, mag België ook geen aanvullende gemeentebelasting heffen ten aanzien van sommige intresten en dividenden die afkomstig zijn van buiten de Europese Economische Ruimte, en die rechtstreeks in het buitenland zijn geïnd of verkregen. In België geldt in de personenbelasting het stelsel van de bevrijdende roerende voorheffing. Dat wil zeggen dat bijvoorbeeld intresten en dividenden die aan de roerende voorheffing onderworpen geweest zijn, niet vermeld moeten worden op het aangifteformulier in de personenbelasting. Die inkomsten worden geacht hun definitief fiscaal stelsel ondergaan te hebben. Een van de voordelen is dat op die inkomsten geen aanvullende gemeentebelasting verschuldigd is. Deze belasting treft enkel inkomsten die op het aangifteformulier in de personenbelasting vermeld zijn. Wat met intresten of dividenden van buitenlandse oorsprong? Als die geïnd worden via tussenkomst van een in België gevestigde tussenpersoon - een bank bijvoorbeeld - zal die tussenpersoon verplicht zijn de Belgische roerende voorheffing in te houden. Deze inkomsten vallen daardoor automatisch onder het stelsel van de bevrijdende roerende voorheffing. Op die inkomsten is dan ook geen aanvullende gemeentebelasting verschuldigd. Maar wat als ik diezelfde inkomsten (van buitenlandse oorsprong) rechtstreeks in het buitenland in, bijvoorbeeld via een in het buitenland gevestigde bank? De tentakels van de Belgische fiscus reiken niet zo ver dat hij buitenlandse banken zou kunnen verplichten ook in die omstandigheden Belgische roerende voorheffing in te houden. De uitbetaling gebeurt dus, zonder inhouding van roerende voorheffing. Dat betekent dat ten aanzien van deze inkomsten het stelsel van de bevrijdende roerende voorheffing niet kan spelen. Belgische ingezetenen die op deze manier roerende inkomsten van buitenlandse oorsprong genieten, zijn derhalve nog altijd verplicht die inkomsten te vermelden op het aangifteformulier in de personenbelasting. Zij zullen in principe worden belast tegen een tarief dat overeenstemt met dat van de roerende voorheffing. Tot daar geen probleem. Maar de aangifte heeft wel automatisch tot gevolg dat op deze inkomsten bovendien aanvullende gemeentebelasting verschuldigd wordt. Een belastingplichtige kaartte dit verschil in fiscale behandeling aan bij het Europees Hof van Justitie. Met succes. Het Hof oordeelde dat de Belgische regeling strijdig is met het Europese principe van de vrijheid van kapitaalverkeer. Het Europese verdict betekende concreet dat België zich moet onthouden van het heffen van aanvullende gemeentebelasting ten aanzien van intresten en dividenden die afkomstig zijn uit een buitenlandse bron, en die rechtstreeks in het buitenland zijn geïnd. In het bijzonder wanneer zij hun oorsprong vinden in andere lidstaten van de Europese Unie. De Belgische wetgever nam het arrest van het Europese Hof ter harte, en paste de Belgische wetgeving aan. Sindsdien staat in de wet te lezen dat ten aanzien van roerende inkomsten van buitenlandse oorsprong - onder een aantal strikte voorwaarden - geen aanvullende gemeentebelasting meer verschuldigd is. Een van die voorwaarden luidt dat de inkomsten hun oorsprong moeten vinden in de Europese Economische Ruimte. Die wordt gevormd door de Europese lidstaten plus IJsland, Noorwegen en Liechtenstein. Intresten en dividenden die afkomstig zijn van buiten de Europese Economische Ruimte - bijvoorbeeld uit Zwitserland of de Verenigde Staten - vallen dus uit de boot. Maar dat is niet naar de zin van de Europese Commissie. De Europese vrijheid van kapitaalverkeer geldt ook in relaties met derde landen. De Commissie vindt dat België de heffing van aanvullende gemeentebelasting daarom eveneens achterwege moet laten wanneer intresten en dividenden afkomstig zijn van buiten de Europese Economische Ruimte. Weliswaar niet altijd, maar volgens de Commissie alleszins als dividenden afkomstig zijn van participaties die slechts als een belegging aangehouden worden. De auteur is advocaat en hoofdredacteur van Fiscoloog. www.fiscoloog.beDe vrijheid van kapitaalverkeer geldt ook in relatie met derde landen.