Bedrijven zijn vaak vragende partij om bij een collectief ontslag werknemers met vervroegd brugpensioen te sturen. Dat wil zeggen: op een leeftijd lager dan de in de onderneming geldende leeftijd (meestal 60 jaar).
...

Bedrijven zijn vaak vragende partij om bij een collectief ontslag werknemers met vervroegd brugpensioen te sturen. Dat wil zeggen: op een leeftijd lager dan de in de onderneming geldende leeftijd (meestal 60 jaar). Maar niet alle werkgevers en werknemers hebben recht op dit vervroegd brugpensioen. De regels zijn relatief streng. Een werknemer moet op het ogenblik van de aankondiging van het collectief ontslag minstens 45 jaar oud zijn en een anciënniteit hebben van minstens 1 jaar. De werkgever van zijn kant moet een erkenning aanvragen als onderneming in herstructurering of als onderneming in moeilijkheden om te kunnen overgaan tot het ontslag van sommige werknemers in het kader van het vervroegde brugpensioen. Een bedrijf kan ook meervoudig ontslag met vervroegd brugpensioen doorvoeren. Hiervoor moet het bedrijf het statuut bekomen van onderneming in moeilijkheden of onderneming in herstructurering wegens tijdelijke werkloosheid. Dat statuut laat toe een beroep te doen op vervroegd brugpensioen. De absolute minimumleeftijd is 50 jaar. Een onderneming in moeilijkheden is een onderneming die in de jaarrekeningen van twee boekjaren die de datum van de aanvraag tot erkenning voorafgaan, voor belastingen een verlies uit de gewone bedrijfsuitoefening boekt en als voor het laatste boekjaar dit verlies het bedrag van de afschrijvingen en waardevermindering op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa overschrijdt. Indien de onderneming deel uitmaakt van de juridische, economische of financiële entiteit die een geconsolideerde jaarrekening opmaakt, wordt enkel rekening gehouden met de jaarrekening van deze entiteit voor bovengenoemde boekjaren. Een onderneming in herstructurering is een bedrijf dat tijdens het jaar dat de erkenning voorafgaat een aantal dagen tijdelijke werkloosheid heeft gekend ten minste gelijk aan 20 procent van het totale aantal dagen aangegeven voor de arbeiders aan de RSZ. (De toepassing van deze bepaling is beperkt tot de ondernemingen waar ten minste 50 procent van de werknemers met een arbeidsovereenkomst voor arbeiders wordt tewerkgesteld.) Ook hier speelt het tijdsaspect in het nadeel van het bedrijf. De erkenningsprocedure kan tot vier maanden in beslag nemen en de erkenning als onderneming in moeilijkheden geldt slechts voor één jaar. Het Generatiepact verplicht de ondernemingen die de brugpensioenleeftijd wensen te verlagen om wedertewerkstellingsmaatregelen uit te werken zoals het oprichten van een tewerkstellingscel. Uit het onderzoek van Claeys & Engels blijkt dat 74 procent van de bedrijven verder gaat dan de wettelijke verplichtingen. Zo laten ze bijvoorbeeld mensen jonger dan 45 jaar toe tot de tewerkstellingscel.