Overgekapitaliseerd ?
...

Overgekapitaliseerd ?Vorige week legde Faxtueel de vinger op een zere wonde. De nieuwsbrief noemde Electrabel "een overgekapitaliseerd bedrijf", een "risicoloze investering met een hoog rendement," waarvoor de verbruikers het gelag betalen. Faxtueel verwijst naar de "typisch Belgische consensus", waarbij Electrabel, de Belgische intercommunales en andere samenwerkingsverbanden de winsten uit de elektriciteitssector verdelen onder de auspiciën van het Controlecomité voor Gas en Elektriciteit. Electrabel ontvangt gegarandeerd 13 % rendement op eigen vermogen, een dividend dat wordt doorgerekend aan de eindverbruiker. "Het gevolg is natuurlijk dat Electrabel er alle belang bij heeft de eigen fondsen op te blazen," aldus Faxtueel. "Die belopen nu zo'n 200 miljard, wat duidelijk te veel is. In Frankrijk bijvoorbeeld liggen de fondsen van collega EdF proportioneel vier keer lager." De nieuwsbrief suggereert dat het teveel aan eigen vermogen best zou worden geherinvesteerd in de Belgische economie. Dat is één mogelijkheid. Maar stel dat het overschot aan eigen middelen, laten we zeggen 150 miljard frank, wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders ? De moederholding Tractebel (40 % eigenaar van Electrabel) zou op die manier 60 miljard kunnen incasseren. Tenzij Tractebel nog concrete investeringsplannen heeft, kan het deze 60 miljard eventueel uitkeren aan de aandeelhouders. Hierdoor zal de prijs van het Tractebel-aandeel gezien de afname van de eigen middelen dalen. Hoewel het gevaarlijk is op dat vlak voorspellingen te doen, zou de verlaging als het scenario wordt gevolgd tot 30 % kunnen bedragen (60 miljard is immers 30 % van de huidige beurswaarde, 200 miljard). Dat laatste zou dan weer als muziek in de oren klinken voor de potentiële Vlaamse verankeraars van Tractebel. Die zouden aan een lagere prijs kunnen instappen in de energieholding.Patrick Devos verwerpt namens Electrabel alvast het geschetste draaiboek : "EdF, een staatsonderneming, vergelijken met Electrabel, is niet aangewezen. Laat het duidelijk zijn dat een gezonde kapitaalstructuur, met voldoende eigen middelen, van essentieel belang is aan de vooravond van een competitieve Europese eenheidsmarkt. Met onze sterke financiële structuur, geven we blijk van een strategie op lange termijn." Ook kabinetschef Herman Daems van minister van Economische Zaken Eric Van Rompuy noemt het opgediste scenario niet erg realistisch : "Electrabel moet immers sowieso geld ter beschikking hebben om zijn operaties te financieren." Klopt, maar de kostprijs voor vreemd vermogen (5 % voor een solide bedrijf als Electrabel ?) is heel wat goedkoper dan het rendement op het eigen vermogen (13 %).Daems verwerpt overigens de redenering als zou de (morele of geldelijke, via de Gimv) steun van het kabinet voor een gedeeltelijke vervlaamsing van het Tractebel-kapitaal erop neerkomen dat de Vlaamse regering eerst een elektriciteitsmonopolie schenkt aan Electrabel, om dan later als dit monopolie in de prijs van het Tractebel-aandeel is vertaald duur te betalen voor de aandelen van de elektriciteitsproducent. Maar zou het Vlaamse kapitaal in Tractebel niet kunnen leiden tot de creatie van een nieuwe (Vlaamse) lobby ter bescherming van zijn monopolie ? "Ik begrijp die kritiek niet," klinkt het bij Daems. "Vlaanderen krijgt voor één keer de kans om een ernstige positie op te bouwen bij een internationaal bedrijf, zoals Tractebel. Deze historische kans mogen we niet laten liggen."