Daar ik mij zorgen maak over de economische en sociale situatie in dit land, ben ik zo vrij om u een open brief te sturen.
...

Daar ik mij zorgen maak over de economische en sociale situatie in dit land, ben ik zo vrij om u een open brief te sturen.Ik kan niet anders dan me aansluiten bij de bezorgdheid van minister Di Rupo om overheidsgeld niet te verspillen. Daarom sluit ik me meer in het bijzonder niet aan bij het voorstel van de PRL om het individueel initiatief en de kmo's met subsidies te steunen. Waar zouden we trouwens zonder een hypotheek op de toch al onzekere toekomst te leggen, het geld en de middelen moeten vinden om deze subsidies toe te kennen ? Indien tegen eenieders verwachting in, deze overheidsgelden toch aanwezig zouden zijn, hoe kunnen we dan een verklaring geven voor de moeilijkheden die we ondervinden om een vrijgevige sociale zekerheid en een systeem van kinderbijslag, dat voor bepaalde gezinnen van levensbelang is, in stand te houden ? En hoe verklaren we dan de moeilijkheden van de OCMW-centra bij de toevloed van de vluchtelingen en om de daklozen een bestaansminimum te geven ? Enzovoort.Ik sluit me dus al evenmin aan bij het voorstel van Di Rupo om de sociale bijdragen voor bedrijven die bijkomende werkgelegenheid scheppen, te verlagen. Een dergelijke maatregel zou ofwel een uitnodiging zijn om het bedrijf op te doeken of failliet te laten verklaren, om het vervolgens weer op te bouwen, de werkgelegenheid weer vanaf nul te beginnen en van de verlaagde bijdragen te genieten, ofwel alleen maar de grootste bedrijven bevoordelen die daar trouwens toch geen enkele behoefte aan hebben omdat ze vandaag alleen maar denken aan het verminderen van de tewerkstelling.We kunnen vaststellen dat de mundialisering van de economie enerzijds de verzwakking van het individueel initiatief en de ontmanteling van kleine en middelgrote ondernemingen met zich brengt, en anderzijds leidt tot een ongekende versterking van de positie van de grote bedrijven, die de werkgelegenheid afbouwen. Een tussenkomst op het vlak van de tewerkstelling en meer gewoon ook op het vlak van het recht op arbeid, lijkt dus onontbeerlijk.Arbeid is geen exclusieve waarde. Arbeid vormt ongetwijfeld de basis van het fundamenteel recht om op eigen benen te staan en niet meer te moeten rekenen op een voorzieningsstaat die over steeds minder middelen beschikt.Laten we ook opmerken dat het recht op arbeid vandaag overvloedig wordt tegengewerkt door pietluttige maatregelen die de toegang tot al te veel sectoren en beroepen bemoeilijken. Vandaag heeft het individu nog nauwelijks de kans om op eigen benen te staan en te breken met het bestaansminimum dat men hem waarschijnlijk toch niet tot in het oneindige kan verzekeren.Het is zeker zo dat de inkomsten uit arbeid een overdreven bijdrage voor de sociale solidariteit moeten leveren en dat men het kapitaal dus moet dwingen om mee te werken aan het scheppen van arbeid en tewerkstelling. Het is allemaal een kwestie van de juiste methode. Het zou in de eerste plaats al een illusie zijn om op tegoeden in het buitenland een belasting te willen heffen. Het zou vervolgens niet eerlijk zijn om hen die uit burgerzin of onbezorgdheid hun tegoeden hier in België hebben gehouden, nog meer te belasten. Tenslotte zou zowat 15 % van het BBP nu aan elke vorm van fiscale of sociale bijdragen ontsnappen.Ik zou u dus willen verzoeken om de mogelijkheid om de volgende ideeën toe te passen, te willen onderzoeken.Heel wat toegangsvoorwaarden tot tewerkstelling terug in vraag stellen, en er enkele van te ontmantelen, in plaats van de sociale zekerheid te ontmantelen.Aan elke privé-gebruiker toestaan om in zijn belastingaangifte de BTW af te trekken die hij heeft betaald op nog te bepalen diensten die door BTW-plichtigen werden geleverd. Dat kan gaan van de poetsvrouw tot de restauranthouder, via verschillende beroepen en zou zelfs de vrije beroepen kunnen omvatten.Ten behoeve van hen die niet over de benodigde infrastructuur beschikken, verdeelautomaten voor BTW-bonnetjes (naar het voorbeeld van de geldautomaten) installeren. Het centrale geheugen van dit systeem zou de boekhouding bijhouden. Het systeem zou dus zowel gebruikers, leveranciers als het ministerie van Financiën aanbelangen.Deze fiscale en sociale inkomsten uitsluitend gebruiken om de sociale bijdragen ten laste van loontrekkenden en zelfstandigen lineair te verlagen.Deze ideeën zouden tot de volgende meervoudige effecten kunnen leiden : weer een zekere hoop geven ; bepaalde frauduleuze activiteiten uitroeien ; de sociale bijdragen verlagen door gelijktijdig nieuwe inkomsten te genereren en zowel de tewerkstelling als het recht op arbeid te bevorderen.Toegegeven, de ingevoerde mechanismen brengen dikwijls negatieve gevolgen met zich. De hierboven beschreven voorstellen hebben talrijke en positieve gevolgen.Yves Dechamps, notaris.