AFVALWATERHEFFING.
...

AFVALWATERHEFFING.Bij de opening van het tweede spaarbekken in Kluizen begin deze maand kondigde de Vlaamse minister van Milieu Theo Kelchtermans aan iedere gebruiker 10 tot 15 kubieke meter gratis water te schenken. Het Vlaams Economisch Verbond (VEV) vindt deze invoering van een basisinkomen in natura een gevaarlijke evolutie. Adjunct-directeur Jan Van Doren : "Dergelijke maatregel druist in tegen het principe van "de vervuiler betaalt" en stimuleert zelfs de verspilling. In plaats van water als een kostbare grondstof te zien, luidt nu de inherente boodschap van de overheid : draai de kraan maar open." Sociale correcties horen niet thuis in een milieubeleid, aldus de werkgeversorganisatie. Van Doren : "Zowel voor retributies als voor reguleringsheffingen moet de basis zo getrouw mogelijk de veroorzaakte vervuiling weergeven. Anders stimuleer je de milieuverontreiniging. Achteraf kunnen dan eventuele bijsturingen via de geëigende kanalen van de sociale zekerheid of het fiscaal beleid plaatsvinden. Zo stelt het SERV-rapport voor de eerste twee inkomensdecielen een gedeelte van hun bijdragen terug te geven, wat de staat volgens de ramingen slechts 65 à 70 miljoen frank zou kosten." Voorts belooft Kelchtermans bijkomend onderzoek om uit te maken in welke mate industrie, landbouw en huishoudens bijdragen tot de vervuiling. Van Doren : "De Vlaamse Milieuminister komt zijn belofte van vorig jaar om de heffingsgrondslag aan te passen ter compensatie van de plotse verhoging van het tarief van 600 naar 900 frank niet na. In het ontwerp-Mina II (milieubeleidsplan) wordt wel een breed maatschappelijk debat in het vooruitzicht gesteld. Maar dat is in feite niet meer nodig. Uit de jongste nota van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) dd. 23 januari '96 blijkt duidelijk dat de huishoudens tot nu toe maar een fractie betalen van wat de industrie moet ophoesten voor een identieke vuilvracht (resp. 333 frank versus 946 frank). Daarom pleit de administratie voor een herberekening van alle omzettingscoëfficiënten, inclusief een aanpassing van de arbitraire koelwaterheffing. Ondanks deze positieve kentering, blijft de VMM vasthouden aan het huidig gemengd systeem. Regulerende en financieringsdoelstellingen (retributie) kunnen echter nooit in één instrument worden verenigd. Dit wordt ook bevestigd door de beleidsnota van de technische werkgroep milieuheffingen dd. 26 maart '96 evenals de recente Minaraad- en SERV-adviezen."JAN VAN DOREN (ADJUNCT-DIRECTEUR VEV) Sociale correcties horen niet thuis in een milieubeleid.