TW: toegevoegde waarde van het boekjaar. Deze bekomt men door optelling van de bedragen naast volgende mecanografische codes in de jaarrekening:
...

TW: toegevoegde waarde van het boekjaar. Deze bekomt men door optelling van de bedragen naast volgende mecanografische codes in de jaarrekening: - 62 (bezoldigingen) + 1521 + 1522 (kosten voor interimarissen en/of ter beschikking gestelden);- 65 (financiële lasten) - 9126 (subsidies en intresten);- 630 (afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, materiële en immateriële onroerende goederen) + 631/4 (waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op schuldvorderingen uit handel) + 635/7 (voorzieningen voor risico's en lasten);- 9134 (belastingen op het resultaat van het boekjaar) + 640 (belastingen en taksen met betrekking tot de exploitatie);- 70/67 (winst van het boekjaar). Indien er geen winst maar verlies is over het boekjaar, wordt dat cijfer (code 67/70) uiteraard niet opgeteld maar afgetrokken. Voor de verkorte schema's is de berekeningswijze identiek. De rubrieken 9134 en 640 worden dan echter vervangen door de rubrieken 67/77 en 640/8, zodat de toegevoegde waarde van de ondernemingen met verkort schema lichtjes overschat wordt.TW/OC: de verhouding van de toegevoegde waarde tot de omzet wordt bereikt door deling van de toegevoegde waarde (berekend volgens de bovenstaande formule) door de omzet (mecanografische code 70). PK/TW: de personeelskosten uitgedrukt als procent van de toegevoegde waarde volgens de formule: (62 + 1521 + 1522/TW) x 100. FK/TW: de financiële lasten, na aftrek van subsidies en intresten, in verhouding tot de toegevoegde waarde volgens de formule: [(65-9126)/TW] x 100. NKK/TW: de afschrijvingen, voorzieningen en waardeverminderingen in procent van de toegevoegde waarde; Berekeningswijze: [(630 + 631/4 + 635/7/TW] x 100. INV: materiële investeringen van het boekjaar. Voor de jaarrekeningen met volledig schema wordt dit samengesteld uit de volgende posten: 816/1 + 816/2 + 816/3 + 816/4 + 816/5 + 816/6 + 822/1 + 822/2 + 822/3 + 822/4 + 822/5 + 822/6 - 829/1 - 829/2 - 829/3 - 829/4 - 829/5 - 829/62. Voor de jaarrekeningen met verkort schema, is de formule als volgt: 816/9 + 822/9 - 829/9. ADK: gemiddelde betalingstermijn van klanten, uitgedrukt in dagen. Wordt berekend door de som van de schuldvorderingen uit handel en de geëndosseerde wissels te delen door de omzet vergroot met de BTW. Omgezet in mecanografische code geeft dat: (40 + 9150)/(70 + 74 - 740 + 9146) x 365). De voorgaande berekening is slechts voor volledige schema's mogelijk, in de verkorte schema's valt immers vaak geen omzet te lezen. Dat is de reden waarom we deze ratio niet berekenden telkens we te maken hadden met een verkorte balans, wat eerder uitzonderlijk is in de Top 5000.ADL: Gemiddelde betalingstermijn van de leveranciers, uitgedrukt in dagen. Deze wordt berekend door deling van de totale handelsschuld door het bedrag voor de aankoop van producten, diensten en allerlei goederen. De formule ziet er als volgt uit: (44)/(600/8 + 61 + 9145) x 365. TW/AP: toegevoegde waarde per werknemer. TW/9090. AP: aantal personen tewerkgesteld door de onderneming. Komt in principe in de sociale balans.