TW : toegevoegde waarde van het boekjaar. Deze bekomt men door optelling van de bedragen naast volgende mekanografische kodes in de jaarrekening :
...

TW : toegevoegde waarde van het boekjaar. Deze bekomt men door optelling van de bedragen naast volgende mekanografische kodes in de jaarrekening : - 62 (bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen) ; - 65 (financiële lasten) - 9126 (subsidies en intresten) ; - 630 (afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, materiële en immateriële onroerende goederen) + 631/4 (waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op schuldvorderingen uit handel) + 635/7 (voorzieningen voor risico's en lasten) ; - 9134 (belastingen op het resultaat van het boekjaar) + 640 (belastingen en taksen met betrekking tot de exploitatie) ; - 70/67 (winst van het boekjaar). Indien er geen winst maar verlies is over het boekjaar, wordt dat cijfer (kode 67/70) uiteraard niet opgeteld, maar afgetrokken. Voor de verkorte schema's is de berekeningswijze identiek, op het feit na dat de belastingen en taksen er niet op een precieze wijze van afgetrokken kunnen worden. De rubrieken 9134 en 640 bestaan in deze formule immers niet. We moeten dus met ruwere cijfers werken : 67/77 (belastingen op het resultaat) en 640/8 (andere bedrijfslasten). Onder de eerste kode kunnen zich de belastingen met betrekking tot vorige boekjaren bevinden, onder de tweede bedrijfslasten buiten de belastingen en taksen verbonden aan de exploitatie. De toegevoegde waarden van de ondernemingen die gebruik maken van de verkorte schema's, worden dus soms aangedikt met parasietbedragen. Het is echter niet erg duidelijk hoe het anders kan. TW/OC : de verhouding van de toegevoegde waarde tot de omzet wordt bereikt door deling van de toegevoegde waarde (berekend volgens de bovenstaande formule) door de omzet (mekanografische kode 70). PK/TW : de personeelskosten uitgedrukt als procent van de toegevoegde waarde volgens de formule : (62/TW) x 100. FK/TW : de financiële lasten, na aftrek van subsidies en intresten, in verhouding tot de toegevoegde waarde volgens de formule : [(65-9126)/TW] x 100. NKK/TW : de afschrijvingen, voorzieningen en waardeverminderingen in procent van de toegevoegde waarde. Berekeningswijze : [(630 + 631/4 + 635/7)/TW] x 100. INV : materiële investeringen van het boekjaar. Dit cijfer is te vinden in de bijlagen van elke jaarrekening, en is voor de jaarrekeningen met volledig schema samengesteld uit de volgende posten : 816/1 + 816/2 + 816/3 + 816/4 + 816/5 + 816/6 + 822/1 + 822/2 + 822/3 + 822/4 + 822/5 + 822/6 - 829/1 - 829/2 - 829/3 - 829/4 - 829/5 - 829/62. Voor de jaarrekeningen met verkort schema, is de formule als volgt : 816/9 + 822/9 - 829/9. ADK : gemiddelde betalingstermijn van klanten, uitgedrukt in dagen. Wordt berekend door de som van de schuldvorderingen uit handel en de geëndosseerde wissels te delen door de omzet vergroot met de BTW. De schuldvorderingen uit handel (teller) bevatten de BTW. In de noemer moet dus de BTW van de verkoper vervat zitten, die in de toelichting onder rubriek 9146 vermeld wordt. Omgezet in mekanografische kode geeft dat : (40 + 9150)/(70 + 74 - 740 + 9146) x 365). De voorgaande berekening is slechts voor volledige schema's mogelijk, in de verkorte schema's valt immers vaak geen omzet te lezen. Dat is de reden waarom we deze ratio niet berekenden telkens we te maken hadden met een verkorte balans. In dat geval wordt de ratio vervangen door een streepje. Wanneer het om één of andere reden onmogelijk is de ratio te berekenen, staat er eveneens een streepje. ADL : Gemiddelde betalingstermijn van de leveranciers, uitgedrukt in dagen. Deze wordt berekend door deling van de totale handelsschuld door het bedrag voor de aankoop van produkten, diensten en allerlei goederen. Ook hier moet met de BTW rekening worden gehouden. De formule ziet er als volgt uit : (44)/(600/8 + 61 + 9145) x 365. TW/AP : toegevoegde waarde per werknemer. TW/9090. AP : aantal personen tewerkgesteld door de onderneming. Komt in principe in de toelichting van de balans onder de kode 9090.