1. NAAR EEN SAMENLEVING DIE ONDERNEMERSCHAP STIMULEERT

Cijfer: 4 %, zoveel van de afgestudeerden uit het hoger onderwijs gaan voor het ondernemerschap.
...

Cijfer: 4 %, zoveel van de afgestudeerden uit het hoger onderwijs gaan voor het ondernemerschap. Thomaes: "In het onderwijs komt economie of ondernemen nauwelijks aan bod." Evaluatie VBO: Er is een lichte verbetering van het ondernemersklimaat. Cijfer: 750.000 of 16 % van de beroepsbevolking, het VBO wil vermijden dat opnieuw zoveel Belgen als in de periode 1999-2000 zullen zitten in een of andere vorm van betaalde inactiviteit. Thomaes: "We moeten drie pistes onderzoeken om de loonkostenhandicap van 10% weg te werken: de lonen matigen, langer werken en de lasten op arbeid verlagen." Evaluatie VBO: De aanzet is gegeven, maar door sterker dan verwachte loonindexering en matiging van de arbeidskosten in het buitenland is geen vooruitgang geboekt, integendeel. Cijfer: 3,3 %, dat is de huidige risicovrije langetermijnrente. Thomaes: "Om te zorgen dat dit rentetarief niet ontspoort, zijn begrotingsevenwichten of zelfs -overschotten een must." Evaluatie VBO: Vooruitgang, onder meer dankzij initiatieven van de gewesten (bijvoorbeeld ARKimedes in Vlaanderen) om risicokapitaal te verschaffen. Cijfer: 7,5 %, zoveel CO2-uitstoot moet België besparen volgens het Kyotoprotocol. Thomaes: "De huidige verdeling van de inspanning tussen de Europese lidstaten is gebaseerd op veleer politieke dan technische overwegingen. Dit gaat ten koste van de concurrentiepositie van de Belgische industrie. Ook een herziening van de beslissing om uit kernenergie te stappen, dringt zich op." Evaluatie VBO: De energieprijzen zijn in 2005 niet of nauwelijks gedaald. Cijfer: 2,5 miljard euro, zoveel gaven de Belgische bedrijven in 2000 uit aan investeringen op milieuvlak. Thomaes: "We moeten ons inschrijven in het Europees milieubeleid, en niet steeds als enige nog beter willen doen." Evaluatie VBO: weinig verbetering. De overheid blijft de bedrijven beschouwen als de grote boosdoeners op milieuvlak. Cijfer: 7 à 8 miljard euro, zoveel moet bespaard worden op de werkingskosten van de overheid. Thomaes: "In België is 18,2 % van de werkenden aan de slag bij de overheid, in Nederland 13,8 %." Evaluatie VBO: De investeringen in infrastructuur blijven ondermaats. En er is nauwelijks een tendens naar een meer efficiënte en klantgerichte overheid. Cijfer: 11 miljard euro, die som aan lastenverlagingen kunnen de loonkosten in de privésector met 7,5 % doen dalen. Thomaes: "De werkgeversbijdragen moeten verder geherplafonneerd worden, zodat de loonkosten voor hooggeschoolden aanvaardbaar blijven." Evaluatie VBO: De fiscale aftrek voor risicokapitaal is een belangrijke stap vooruit. Enkele lastenverlagende maatregelen hebben werken aantrekkelijker gemaakt. Cijfer: 7,2 miljard euro, zoveel spendeerden de bedrijven in 2004 aan administratieve lasten. Thomaes: "Minder rompslomp zou al een groot deel van de oplossing zijn." Evaluatie VBO: Er werd in 2005 verder gesnoeid in administratieve formaliteiten. De weg is echter nog lang. Cijfer: 1,9 %, zoveel van het bbp besteedde België in 2003 aan onderzoek en ontwikkeling. 2 % is het Europese gemiddelde en 3 % de Lissabondoelstelling. Thomaes: "Het is verschrikkelijk duur en complex om intellectuele eigendom te beschermen, kmo's worden afgeschrikt." Evaluatie VBO: Onderzoek en ontwikkeling kreeg een duw in de rug dankzij de verlaging van de loonkosten voor onderzoekers. De bescherming van intellectuele eigendom kan beter.