Wat vindt u van de daling van de werkzaamheidsgraad in België?

JAN SMETS. "De werkgelegenheidsgraden zijn ramingen die werden berekend op basis van gegevens uit de enquête naar de arbeidskrachten van de Algemene Directie Statistiek. Bij enquête-gegevens moet altijd rekening worden gehouden met de steekproefvariabiliteit, omdat slechts een beperkt aantal personen wordt bevraagd. Dat probleem doet zich des te scherper voor omdat de cijfers hier gebaseerd zijn op ...

JAN SMETS. "De werkgelegenheidsgraden zijn ramingen die werden berekend op basis van gegevens uit de enquête naar de arbeidskrachten van de Algemene Directie Statistiek. Bij enquête-gegevens moet altijd rekening worden gehouden met de steekproefvariabiliteit, omdat slechts een beperkt aantal personen wordt bevraagd. Dat probleem doet zich des te scherper voor omdat de cijfers hier gebaseerd zijn op een driemaandelijkse waarneming, waarvoor het staal nog beperkter is. "Het is dus niet raadzaam een tendens af te leiden op basis van een verandering op kwartaalbasis. De in het tweede kwartaal van 2015 opgetekende vermindering is niet voldoende om te kunnen spreken van een trendbreuk. Ze is statistisch niet significant. De kwartaalresultaten van de enquêtes naar de arbeidskrachten vertonen duidelijke schommelingen; ze zijn geen adequaat instrument om tendensen uit af te leiden. Volgens de vooruitzichten van de NBB en van andere instellingen zoals het Federaal Planbureau en de Europese Commissie zou de toename van de economische bedrijvigheid in de loop van 2015 en tijdens de komende jaren in België gepaard moeten gaan met een stijging van de werkgelegenheid." SMETS. "De cijfers van de NBB zijn gebaseerd op administratieve bronnen, namelijk RSZ-gegevens. De cijfers van Eurostat zijn gebaseerd op een steekproefenquête. In principe zijn de cijfers afkomstig van administratieve bronnen zogoed als volledig. Ik moet wel opmerken dat de cijfers voor het tweede kwartaal van 2015 die de NBB eind augustus uitbracht, een voorlopige raming zijn. De definitieve gegevens zullen pas eind oktober 2015 worden gepubliceerd." SMETS. "Die werden meestal nog niet in rekening genomen. Ze zullen pas in de loop van de komende jaren volop effect hebben." SMETS. "Wanneer vroeger de toegangs-criteria tot de eindeloopbaanregelingen verstrengd werden, zagen we zulke anticipatieverschijnselen. Het valt dus niet uit te sluiten dat dit nu ook weer gebeurt. Er bestaan tal van overgangsmaatregelen." ALAIN MOUTON