December 2004: Vier bouwgroepen worden weerhouden uit de preselectie. De tijdelijke handelsverenigingen Loro (Van Laere, Betonac, Koninklijke B.A.M. Groep, C.E.I., De Meyer, Société de Travaux Galère, Interbuild, Egis Projects, Fluor Daniel, Jan De Nul), Antwerpse Bouwwerken (Antwerpse Bouwwerken, Eiffage, Boskalis Westminster Dredging, Heijmans), Bouygues (Bouygues, VBG, Wegebo) en Noriant (CFE, Besix, Cordeel, Dredging International, Van Wellen, Victor Buyck Steel Construction, Fabricom GTI, Vinci). Loro krijgt 422 punten op 465, Noriant is vierde. Twee consort...

December 2004: Vier bouwgroepen worden weerhouden uit de preselectie. De tijdelijke handelsverenigingen Loro (Van Laere, Betonac, Koninklijke B.A.M. Groep, C.E.I., De Meyer, Société de Travaux Galère, Interbuild, Egis Projects, Fluor Daniel, Jan De Nul), Antwerpse Bouwwerken (Antwerpse Bouwwerken, Eiffage, Boskalis Westminster Dredging, Heijmans), Bouygues (Bouygues, VBG, Wegebo) en Noriant (CFE, Besix, Cordeel, Dredging International, Van Wellen, Victor Buyck Steel Construction, Fabricom GTI, Vinci). Loro krijgt 422 punten op 465, Noriant is vierde. Twee consortia (Anda Verpus Link en Denys) zijn gezakt. Oktober 2005: Loro vraagt of een enkeldeksbrug mag. Bam antwoordt ontkennend, maar oordeelt dat het bestek voldoende duidelijk is en dat het dus niet nodig is dit antwoord ook aan Antwerpse Bouwwerken door te spelen. Januari 2006: Bam stelt een terechtwijzend bericht op dat naast elkaar gelegen wegdekken onmogelijk maakt. Na een klacht van Antwerpse Bouwwerken trekt Bam de nieuwe regels in, waarop Loro eist dat Bam consequent blijft. Maart 2006: Bam stelt een nieuw terechtwijzend bericht op, waarbij de enge ontwerpcoördinaten van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan nu expliciet in het bestek worden opgenomen (hoewel dit volgens de Raad van State niet nodig was, omdat het uitvoeringsplan sowieso moet worden gevolgd), onder andere omwille van de Royerssluis. Daardoor is een enkeldeksbrug de facto onmogelijk. 15 juni 2006: De rechtbank van eerste aanleg verwerpt de klacht van Antwerpse Bouwwerken om een enkeldeksbrug mogelijk te maken. Juli 2006: Drie van de vier bouwgroepen dienen een offerte in. Bouygues haakt af. 17 oktober 2006: De Kwaliteitskamer valideert het positieve beoordelingsverslag van de Sam over het voorstel van Loro niet. Op 31 oktober maakt zij haar motivering bekend. 23 oktober 2006: Het ontwerp van Antwerpse Bouwwerken voldoet niet aan de vraagspecificatie en wordt niet weerhouden, omdat het buiten het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan valt. 17 november 2006: De raad van bestuur van Bam volgt de Kwaliteitskamer en beslist dat Loro het vereiste minimale 'ambitieniveau' op het vlak van architectuur en stedenbouw niet haalt. Als reden worden onder andere de conceptuele aanpak (de brug die de stad "als een muur" van de haven zou afschermen) en de keuze voor te traditionele oplossingen naar voren geschoven. Er wordt alleen nog onderhandeld met Noriant. 30 november 2006: De Raad van State verwerpt het verzoekschrift van Antwerpse Bouwwerken om het terechtwijzend bericht ongeldig te verklaren (en toch een enkeldeksbrug toe te laten). 21 december 2006: De Raad van State oordeelt dat de werkwijze met een Kwaliteitskamer getuigt van zorgvuldig bestuur en verwerpt de vraag van Loro om de gunningsprocedure op te schorten. Loro kondigt aan naar de Europese Commissie te stappen.